27 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Правовий статус кредитора у справах про банкрутство№ роботи: 1906
розділ: Господарське право
тип: Курсова робота
об'єм: 24
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ У СПРАВАХ ПРО БАНКРУТСТВО
1.1. Провадження у справах про банкрутство: поняття та сторони
1.2. Правове забезпечення у справах про банкрутство
РОЗДІЛ 2. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ КРЕДИТОРА У ПРОЦЕДУРІ БАНКРУТСТВА
2.1. Кредитор як учасник провадження у справі про банкрутство
2.2. Пред"явлення кредиторських вимог у справах про банкрутство
РОЗДІЛ 3. СУДОВА ПРАКТИКА ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ КРЕДИТОРІВ У СПРАВАХ ПРО БАНКРУТСТВО
3.1. Судова практика у справах про банкрутство
3.2 Проблеми розгляду вимог кредиторів у справах про банкрутство та шляхи їх вирішення
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Правове регулювання відносин неплатоспроможності є невід"ємним елементом загального впорядкування господарських відносин у державі. Одним із показників ефективності такого впливу на суспільні відносини є повернення боргів кредиторам неплатоспроможного боржника. Порушення господарським судом провадження у справі про банкрутство суб"єкта підприємницької діяльності може суттєво вплинути на подальшу господарську діяльність його кредиторів.
Кожен з кредиторів має особисту заінтересованість у результатах провадження у справі про банкрутство, оскільки від ефективності процедур, що застосовуються до боржника, залежить подальше задоволення вимог кредиторів.
Проблеми правового статусу кредиторів у справі про банкрутство досліджували чимало сучасних українських та російських науковців - Б.М. Поляков, М.В. Телюкіна, В.В. Джунь, Р.Г. Афанасьев. Вивчення конкурсного процесу здійснювалося також дослідниками російського конкурсного процесу дореволюційного періоду, таким, як А.Х. Гольмстен, Г.Ф. Шершеневич та ін.
Мета роботи – дослідити правовий статус кредитора у справах про банкрутство.
Завдання роботи:
- визначити поняття та сторони в провадженні у справах про банкрутство;
- навести характеристику правового забезпечення у справах про банкрутство;
- розглянути кредитора як учасника провадження у справі про банкрутство;
- дослідити пред"явлення кредиторських вимог у справах про банкрутство;
- проаналізувати судову практику у справах про банкрутство;
- визначити проблеми розгляду вимог кредиторів у справах про банкрутство та запропонувати шляхи їх вирішення;
Об’єктом курсової роботи виступає інститут банкрутства, предметом - норми правових актів, що регламентують правовий статус кредитора у справах про банкрутство.
При дослідженні даної теми для проведення глибокого та всеохоплюючого аналізу були використані методи абстракції, індукції та дедукції, аналізу, синтезу тощо.
При написанні курсової роботи було використано Господарський кодекс України, Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” та інші нормативно-правові акти, наукову літературу, інтернет-статті та публікації, а також навчальні підручники.
   
Список літератури

1. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. – ст.144.
2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356
3. Господарський процесуальний кодекс України від вiд 06.11.1991 № 1798-XII // ВВР. – 1991.– №24.
4. Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14.05.1992 № 2343-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 31, ст.440
5. Закон України „Про введення мораторію на примусову реалізацію майна” від 29.11.2001 № 2864-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 10, ст.77
6. Закон України „Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень” від 18.11.2003 № 1255-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 11, ст.140
7. Закон України „Про господарські товариства” від 19.09.1991 № 1576-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 49, ст.682
8. Закон України „Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 № 2121-III
9. Закон України „Про колективне сільськогосподарське підприємство” від 14.02.1992 № 2114-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 20, ст.272
10. Архів Господарського суду Чернівецької області. Справа № 5027/1331-6/2011.
11. Белоликов А. Принципы банкротства // Право и экономика. - 2004. - № 8. - С. 45-48.
12. Борєйко О. М. Правовий статус кредитора як суб’єкта неспроможності (банкрутства) // Ученые записки Таврического національного университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». - 2011. - Т. 24 (63), № 2. - С. 276-281.
13. Бутирський А.А. Заходи щодо відновлення платоспроможності боржника як шлях подолання банкрутства: Монографія. - Чернівці: Книги - XXI, 2008. - 180 с.
14. Грек Т.Б. Загальна характеристика поняття «кредитор». Права кредитора в процесі банкрутства // Адвокат. - 2010. - № 5. - С. 36-40.
15. Поляков Б.М. Класифікація кредиторів боржника у процедурі банкрутства // Санація та банкрутство. - 2004. - № 1. - С. 64-68
16. Поляков В. М. Проблеми правового статусу заставного кредитора // Санація та банкрутство. - 2005. - № 4. - С. 145-148.
17. Поляков Б.М. Коментар судової практики Верховного Суду України з питань регулювання правового статусу кредиторів у процедурі банкрутства // Санація та банкрутство. - 2009. - № 2. - - С. 36-45.
18. Пригуза П.Д. Конкурсне право та конкурсний процес. Теоретичні та практичні аспекти розвитку // Вісник господарського судочинства. - 2007. - № 3. - С. 127-141.
19. Самошист І. Деякі правові проблеми, пов’язані з участю кредиторів-заставодержателів у провадженні зі справ про банкрутство // Санація та банкрутство. - 2005. - № 1. - С. 85-87.
20. Харитонова О.І. (ред.) Господарське процесуальне право України. Підручник. — К.: Істина, 2009. — 360 с.
21. Телюкина М.В. Основы конкурсного права. - М.: Волтере Клувер, 2004. - 560 с.
22. Шершеневич Г.Ф. Конкурсный процесс. - М.: «Статут», 2000. - 477 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.