22 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Склад учасників господарсько-процесуальних відносин№ роботи: 1905
розділ: Господарське право
тип: Курсова робота
об'єм: 26
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ І СУДУ
1.1. Поняття, склад та класифікація учасників господарського процесу
1.2. Суддя як учасник господарського процесу
РОЗДІЛ ІІ. ПРАВОВИЙ СТАТУС УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У СПРАВІ
2.1. Сторони як учасники господарсько-процесуальних відносин
2.2. Правове положення третіх осіб в господарському процесі
2.3. Особливий статус прокурора у господарському судочинстві
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Здійснювана в Україні судово-правова реформа призвела до радикальних змін господарського процесуального законодавства України. Однак багато положень чинного ГПК України наразі не відповідають сучасним вимогам до здійснення правосуддя, що породжує численні проблеми в судовій практиці. Це стосується, зокрема, й процесуального статусу учасників господарського процесу в позовному провадженні, а тому обумовлює необхідність всебічного наукового дослідження цього процесуального інституту.
Серед учених означеною тематикою активно займаються С. Васильєв, Р. Гукасян, Й. Зайцев, А. Плешанов, Д. Притика, В. Сухонос, Б. Тараненко, М. Тітов, М. Треумні- ков, В. Чернадчук, М. Штефан, В. Шерстюк, В. Щербина, М. Юков, В. Ярков та ін. Разом із тим питання щодо учасників судового процесу, ролі та місця судді у ньому в науці досліджені недостатньо, що й зумовило вибір зазначеної теми.
Метою роботи є дослідження складу учасників господарсько-процесуальних відносин.
Для досягнення поставленої мети в даній роботі необхідно було вирішити низку завдань, а саме:
- визначити поняття, склад та класифікація учасників господарського процесу;
- дослідити суддю як учасник господарського процесу;
- проаналізувати сторони як учасникі господарсько-процесуальних відносин;
- розглянути правове положення третіх осіб в господарському процесі;
- вивчити особливий статус прокурора у господарському судочинстві;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.

Об’єктом дослідження є господарсько-процесуальні правовідносини, що пов’язані з інститутом учасників господарського судочинства.
Предметом дослідження є норми вітчизняних законодавчих актів, що визначають правовий статус учасників господарського судочинства, практика господарських судів, що стосується процесуального статусу учасників господарського процесу, а також відповідні літературні джерела, доктринальні ідеї та перспективи їх втілення в господарське процесуальне законодавство України.
Методологічну основу курсової складають загальні та спеціальні методи наукового пізнання, такя як: системно-комплексний метод, формально-логічний метод, порівняльно-правовий аналіз та інші.
Інформаційною базою роботи є чинне законодавство України, навчальні посібники, монографії, періодична література, матеріали конференцій, а також Інтернет-ресурси.
Відповідно до мети та завдань дослідження робота складається зі вступу, двох розділів, п’яти підрозділів, висновків та списку використаних джерел із 19 найменувань. Загальний обсяг роботи 26 сторінок.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.