19 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Сучасні теорії мотивації та їх застосування у процесі навчання№ роботи: 1902
розділ: Педагогіка
тип: Контрольна робота
об'єм: 17
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

Вступ
1. Сучасні теорії мотивації
2. Застосування мотивації в навчальному процесі
3. Шляхи збереження і підвищення мотивації в навчальному процесі
Висновки
Список використаних джерел

Вступ

В організації сучасного навчального процесу велику роль грає мотивація. Мотивація є однієї із самих складних педагогічних проблем сьогодення. Мотиваційними процесами в навчанні можна і потрібно керувати: створювати умови для розвитку внутрішніх мотивів, стимулювати студентів.
Під час величезного обсягу інформації наданих через Інтернет, соціальні мережі, дуже складним мотивувати студента до навчання, систематичній роботі, мотивації шукати нову інформацію й ефективно використовувати їх у процесі навчання і життя. Як треба мотивувати студента, що б його навчання принесло бажані ефекти і користь не тільки йому а і суспільству? Це питання наразі є надзвичайно актуальним для психологів, педагогів і суспільства.
Час об"єктивно вимагає зміни ролі і місця викладача в навчальному процесі. Студент повинен працювати, а викладач є його партнером у навчанні і розвитку. Навчально-виховний процес повинен базуватися на психолого-педагогічному проектуванні розвитку кожного студента та застосуванні сучасних теорій мотивації.
Мета роботи – дослідження сучасних теорій мотивації та їх застосування у процесі навчання. Для досягнення поставленої мети в даній роботі необхідно було вирішити низку завдань, а саме:
- з’ясувати сутність сучасних теорій мотивації;
- дослідити особливості застосування мотивації в навчальному процесі;
- визначити шляхи збереження і підвищення мотивації в навчальному процесі;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.
   
Список літератури

1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія: Підручник. - К.: Либідь, 1998. - 560 с.
2. Маркова А.К. Формирование интереса к учению у учащихся. , 2000, 175 с.
3. Партико Т. Б. Загальна психологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Т. Б. Партико. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. - 416 с.
4. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Підручник. 2-е вид. - К.: Каравела, 2008. - 352 с.
5. Коломінський Н. Л. Психологія педагогічного менеджменту: Навч. посіб. – К.: МАУП, 1996. – 176 с.
6. Товканець Г.В.. Університетська освіта. Навчально-методичний посібник. К.: Либідь 2011. – 360 с.
7. Фіцула М. Педагогіка: Посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. К. 2002. - 192 c.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.