19 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Сфера укладення та сторони колективного договору№ роботи: 1898
розділ: Трудове право України
тип: Курсова робота
об'єм: 37
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ ТА СФЕРА УКЛАДЕННЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ
1.1. Поняття та зміст колективного договору
1.2. Сфера укладення колективних договорів
РОЗДІЛ 2 СТОРОНИ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО УКЛАДЕННЯ
2.1. Сторони колективного договору
2.2. Порядок укладення колективного договору
РОЗДІЛ 3 ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
3.1. Контроль за виконанням колективного договору
3.2. Відповідальність, пов"язана з укладенням і дією колективного договору
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП

Од ним з важливих напрямків реалізації соціально-партнерських відносин в Україні є укладення колективних договорів і угод, які укладаються на всіх рівнях – від національного до виробничого. Колективний договір, який містить локальні норми по використанню праці і відтворенню робочої сили. Він є важливою юридичною основою для укладення індивідуальних трудових договорів між працівником і власником або уповноваженим ним органом, надійним засобом захисту трудових прав працівників. Важлива роль колективного договору належить в сфері підвищення продуктивності праці, адже існує безпосередній зв’язок між стимулами праці і соціальними резервами виробництва. Локальні правові норми, деталізуючи та конкретизуючи централізовані норми, сприяють ефективному господарюванню, стимулюють трудову діяльність учасників трудових відносин.
Досить часто інтереси найманих працівників і роботодавця, їх погляди на одні й ті ж питання в сфері праці не в усьому і не завжди збігаються. Працівники зацікавлені в першу чергу у високому рівні оплати праці, встановленні додаткових пільг, гарантій, створенні належних умов праці, скороченні тривалості робочого часу, а роботодавець - в одержанні високих прибутків, підвищенні ефективності виробництва при менших витратах, підвищенні конкурентоспроможності підприємства. Звідси і суперечності, спори, конфлікти. Узгодженість цих інтересів відбувається в процесі розробки й укладення колективного договору як юридичного документу, в якому встановлюються взаємні обов’язки його сторін.
Аналіз процесу укладання колективних договорів в Україні свідчить про значну кількість суперечностей та прогалин у нормативно-правовому забезпеченні, які утруднюють колективно-договірне регулювання трудових відносин та не дозволяють сторонам колективного трудового договору досягти своїх цілей та в повній мірі захистити свої інтереси. Зважаючи на вищевикладене, дана тема є актуальною та важливою в умовах сьогодення.
Теоретичною основою роботи стали праці М.Г.Александрова, С.С.Алексєєва, В.С.Андрєєва, Н.Б.Болотіної, В.С.Венедиктова, Н.К.Воєводенко, Г.С.Гончарової, В.Я.Гоца, Л.Я.Гінцбурга, В.В.Жернакова, С.О.Іванова, С.С.Каринського, Є.О.Кльонова, Ю.М.Коршунова, О.В.Лавриненка, Л.І.Лазор, Р.З.Лівшиця, В.Г.Малова, Л.А.Муксінової, Л.Я.Островського, А.Є.Пашерстника, О.С.Пашкова, П.Д.Пилипенка, В.І.Прокопенка, О.І.Процевського, В.П.Сілаєва, О.Ф.Скакун, В.М.Скобєлкіна, О.В.Смирнова, О.І.Ставцевої, П.Р.Стависького, Л.О.Сироватської, Н.М.Хуторян, Г.І.Чанишевої, О.І.Шебанової та ін.
Нормативною основою роботи є Конституція України, міжнародно-правові акти, закони України, а також нормативно-правові акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств і відомств України.
Об’єктом дослідження є відносини в сфері дії колективних договорів. Предметом дослідження є теоретичні і організаційно-правові питання, пов’язані з сферою застосування та сторонами колективних договорів.
Мета роботи полягає в тому, щоб на основі комплексного аналізу досягнень науки трудового права, вітчизняного законодавства та правозастосовчої практики розкрити сфери застосування та сторін укладення колективного договору в сучасних умовах, узагальнити матеріал та зробити висновки.
Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно було розв’язати ряд завдань, а саме:
- розкрити понятійно-термінологічний апарат теми дослідження;
- визначити зміст колективного договору;
- дослідити сферу укладення колективних договорів;
- з’ясувати сторони колективного договору;
- вивчити порядок укладення колективного договору;
- визначити особливості контролю за виконанням колективного договору;
- дослідитии відповідальність, пов"язана з укладенням і дією коллективного договору.
Представлені в роботі основні положення та результати, здобуті в процесі дослідження з використанням загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання, зокрема: діалектичного, системно-структурного та історичного.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.