16 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Ціна та вартість робочої сили№ роботи: 1896
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Контрольна робота
об'єм: 17
винагорода автору: 70 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЦІНИ ТА ВАРТОСТІ РОБОЧОЇ СИЛИ
1.1. Вартість робочої сили як економічна категорія
1.2. Поняття та зміст ціни робочої сили
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЦІНИ ТА ВАРТОСТІ РОБОЧОЇ СИЛИ НА ПРИКЛАДІ ПАТ «СТІОМІ ХОЛДІНГ»
2.1. Загальна характеристика підприємства та аналіз якості робочої сили
2.2. Аналіз оплати праці на підприємстві
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Тема вартості та ціни робочої сили є актуальною нині і в нашій країні. Більш того, вона є досить проблемною, а вирішення цієї проблеми - проблеми трудових ресурсів, заробітної плати, ринку праці та ін. є надзвичайно необхідним на сучасному етапі розвитку України. Робоча сила є важливим товаром в процесі виробництва, а робітник - цінним ресурсом.
Слід також наголосити на тому, що ступінь розробки проблеми вартості робочої сили в науковій літературі є досить високим. Багато економістів-сучасників торкаються цієї теми, звертаються до неї в своїх наукових працях.
Мета даної роботи полягає в тому щоб висвітлити головні аспекти вартості та ціни робочої сили, зазначивши роль факторів, які на неї впливають.
Завдання роботи:
- визначити вартість робочої сили як економічну категорію;
- з’ясувати поняття та зміст ціни робочої сили;
- навести загальну хараткеристика підприємства та провести аналіз якості робочої сили;
- провести аналіз оплати праці на підприємстві;
- запропонувати шляхи вдосконалення оплати праці на досліджуваному підприємстві;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.
При виконaнні роботи використaні методи: aбстрaктно-логічний, описовий, системного aнaлізу, порівняльний.
Інформаційною основою роботи є законодавчі та нормативно-правові акти, статистичні матеріали, монографічні дослідження та статті зарубіжних і вітчизняних авторів.
   
Список літератури

1. Закон України „Про оплату праці” від 24.03.1995 № 108/95-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 17, ст.121
2. Козак Ю.Г. Основи економічної теорії. Навч. пос. К.: Центр учбової літератури, 2012. – 264 с.
3. Кредісов А.І. Менеджмент для керівників / А.І. Кредісов, Є.Г. Павленко, В.А. Кредісов. — К.: Т-во "Знання", КОО, 1999.— 557 с.
4. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник.-К.: „Академвидав”, 2003. - 416с.
5. Менеджмент організацій: Підручник / За заг. ред. Л.І. Федулової. — К.: Либідь, 2004. — 448 с.
6. Мурашко М.І. Менеджмент персоналу : Навчально-практ. посібник / М.І. Мурашко. – Київ : Знання, 2002. – 311с.
7. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. — М.: Дело, 1995. — 702 с.
8. Монастирський Г.Л. Теорія організації: Навч.-метод, комплекс. — Т.: Екон. думка, 2007. — 84 с.
9. Осовська Г.В., Осовський О.А. Менеджмент організацій: Навч. посіб. — К.: Кондор, 2005. — 860 с.
10. Скібіцька Л. І., Скібіцький О. М. Менеджмент: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 315 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.