19 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Розмежування трудового договору та трудової угоди№ роботи: 1887
розділ: Трудове право України
тип: Курсова робота
об'єм: 33
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ ТРУДОВОЇ УГОДИ ТА ЇЇ ВИДИ
1.1. Поняття трудової угоди
1.2. Види цивільно-правових договорів, пов’язані з оплатою результатів праці
РОЗДІЛ 2 ТРУДОВИЙ ДОГОВІР: ПОНЯТТЯ, УМОВИ УКЛАДЕННЯ, ФОРМА ТА ВИДИ
2.1. Поняття та зміст трудового договору
2.2. Форма і види трудового договору
2.3. Підстави та порядок розірвання трудового договору
РОЗДІЛ 3 ВІДМІННОСТІ МІЖ ТРУДОВИМ ДОГОВОРОМ ТА ТРУДОВОЮ УГОДОЮ
3.1. Порівняння укладення і виконання трудового договору та трудової угоди
3.2. Права, обов’язки та гарантії визначенні у трудовому договорі та трудовій угоді
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
   
Список літератури

1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – С. 141.
2. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971р. // Законодавство України про працю: Збірник нормативно-правових актів. – Х.: ТОВ "Одіссей". – 2004. – 848 с.
3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356
4. „Про відпустки”: Закон України від 15.11.1996 № 504/96-ВР // Відомості Верховної Ради України – 1997 - N 2 - ст. 4.
5. „Про пенсійне забезпечення” Закону України від 05.11.1991 № 1788-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 3, ст. 10.
6. Порядок формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів Постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 306.
7. Гавел О. Основні концептуальні підходи до визначення змісту трудового договору / О. Гавел // Право України. – 2000. – № 12. – С. 55-59.
8. Гончарова Г. Нове дослідження проблем теорії трудового права / Г. Гончарова, В. Жернаков, С. Прилипко // Право України. – 2001. – № 5. – С. 144.
9. Лушников А.М., Лушникова М.В. О толковании трудового договора / А.М. Лушников, М.В. Лушникова // Правоведение. – 2005. – № 2. – С. 62–70.
10. Новосельська І.В. Теоретико-правові засади правового регулювання матеріальної відповідальності сторін трудового договору / І.В. Новосельська // Економіка. Фінанси. Право: проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 3. – С. 32-35.
11. Парпан Т.В. Істотні умови трудового договору: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.05 “Трудове право; право соціального забезпечення” / Т.В. Парпан. – К., 2005. – 16 с.
12. Прилипко С.М. До питання матеріальної відповідальності сторін трудового договору // Проблеми законності: республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін. освіти і науки Укр., Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 155 – 164.
13. Прилипко С.М., Ярошенко О.М. Трудове право України: Підруч. — Х.: Вид-во ФІНН, 2011. — С. 697.
14. Римар Б.А. Види трудового договору за законодавством України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.05 “Трудове право; право соціального забезпечення” / Б.А. Римар. – Одеса, 2009. – 20 с.
15. Ротань В.Г., Зуб І.В., Сонін О.Є. Науково-практичний коментар законодавства України про працю / 13-е вид., допов. та переробл. – К., Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010 – 680 с.
16. Трудове право України: Навчальний посібник. Практикум. – 3-тє видання, перероблене і доповнене / Чанишева Г.І., Додіна Т.М., Щукін О.С. та ін. Відп. ред. Г.І.Чанишева. – Х.: Одіссей, 2011. – 288 с.
17. Трудове право України : академ. курс : підруч. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, З. Я. Козак та ін. ; за ред. П. Д. Пилипенка. — К., 2004. — 536 с.
18. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч.: Ч. 1 / За ред. Я. М. Шевченко. К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2004. – 896 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.