16 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Роль трудових доходів в системі управління людськими ресурсами№ роботи: 1878
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Курсова робота
об'єм: 40
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВИХ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ
1.1. Поняття та економічний зміст трудових доходів
1.2. Заробітна плата як основна форма трудових доходів
1.3. Механізм реалізації основних функцій заробітної плати
РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРУДОВИХ ДОХОДІВ В УКРАЇНІ
2.1. Правове регулювання оплати праці та трудових доходів населення
2.2. Статистична оцінка трудових доходів населення в Україні
2.3. Проблеми регулювання трудових доходів та їх вплив на систему управління людськими ресурсами
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОЛІ ТРУДОВИХ ДОХОДІВ У ФОРМУВАННІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ
3.1. Заходи зростання трудових доходів
3.2. Реформування системи управління політикою доходів і заробітної плати
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
   
Список літератури

1. Богиня Д. П.. Основи економіки праці : навч. посіб. / Д. П. Богиня, О. А. Грішнова. — 3-тє вид. — К.: Знання-Прес, 2002.— 387 с.
2. Богоявленська Т. В. Економіка і менеджмент праці : навч. посіб. / Ю. В. Богоявленська, Є. І. Ходаківський. — К. : Кондор, 2005. — 332 с.
3. Бурлакова В. В. Інформаційні чинники формування людського капіталу в українській та міжнародній економіці / В. В. Бурлакова // Зовнішня торгівля: право та економіка. — 2008. — № 3. — С. 33—40
4. Гринкевич С. С. Формування трудового потенціалу: проблеми та напрями забезпечення його розвитку / С. С. Гринкевич//Наук. вісн.УкрДЛТУ. — 2006. — Вин. 16.3. — С. 168—172.
5. Данюк В. М. Управління трудовими ресурсами : навч.-метод. посіб. / В, М. Данюк, А. М. Колот. — К. : Політвидав України, 1991. — 103 с.
6. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: ukrstat.gov.ua
7. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / за ред. В. М. Ковальова. — К.: ЦНЛ, 2006. — 256 с.
8. Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / Н. І. Єсінова. — К. : Кондор, 2004. — 432 с.
9. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII
10. Конвенція про захист заробітної плати Міжнародний документ від 01.07.1949 № 95
11. Латік В., Підлужна Н. Основні показники рівня життя населення / В. Латік., Н. Підлужна // Праця зарплата. – 2010. – № 46. – С.6-8.
12. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. - Экономикс: принципы, проблемы и политика. – М., 2003. – 972 с.
13. Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 № 108/95-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 17, ст.121
14. Про колективні договори і угоди: Закон України від 01.07.1993 № 3356-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 36, ст.361
15. Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати: Закон України від 20.10.2009 № 1646-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 4, ст.19
16. Про прожитковий мінімум: Закон України від 15.07.1999 № 966-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - №38. – С.348.
17. Межа бідності в Україні та Європі [Електронний ресурс] / Z-Україна: статистика, економіка, тенденції. — Режим доступу : http://zet.in.ua/socium/mezha- bidnosti-v-ukra%D1%97ni-ta-yev ropi/
18. Прогресивні форми організації і оплати праці – основи ефективного управління підприємством: монографія / Т.А. Костишина, Н.І. Огруй, Л.В. Степанова, О.І. Єрещенко. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005. – 241 с. Кузьменко В.В., Маляєв В.Ю. Нормування праці – підґрунтя для підвищення заробітної плати / В.В.Кузьменко, В.Ю.Маляєв // Праця і зарплата. – 2010. – №35(711). – С.4–5.
19. Праця України 2010: Статистичний збірник / Державний комітет статистики України / Відп.за випуск Н.В.Григорович. – К., 2011. – 322с.
20. Сай І. А Особливості формування трудових ресурсів в економіці / І. А. Сай // Економіка і держава. — 2008. — №2. — С. 103—104.
21. Світовий банк [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: www.worldbank.org.
22. Шоляк О.Ю. Мінімальна заробітна плата, як державна соціальна гарантія оплати праці. [Електронний ресурс] / Шоляк О.Ю. – Режим доступу до ресурсу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Oif_apk/2009_4/26_Shol .pdf.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.