18 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Організаційна структура державно-адміністративного управління№ роботи: 1872
розділ: Державне регулювання
тип: Контрольна робота
об'єм: 20
винагорода автору: 70 грн

Зміст:

Вступ
1. Сутнісні характеристики організаційної структури державно-адміністративного управління
2. Елементи організаційної структури державного управління
3. Напрями реформування організаційних структур державно-адміністративного управління
Висновки
Список використаних джерел
   
Список літератури

1. Воронкова В. Г. Регiонально-адмiнiстративний менеджмент / Воронкова В. Г., Катаєв С.Л., Кiндратець О. М., Зуєва, В.О., Белiченко А. Г. – К.: ЦУЛ; Професiонал, 2010.
2. Гурне Б. Державне управління: Пер. з франц. – К.: Основи, 2003. – 165 с.
3. Державна служба: організаційно-правові основи і шляхи розвитку / За заг. ред. проф. В.Б. Авер’янова. – К.: Вид. дім «Ін-Юре», 2009. – 272 с.
4. Державне регулювання економіки: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. закл. освіти / І. Р. Михасюк, А.Ф. Мельник, М. І. Крупка та ін.; Львів. нац. ун т ім. І. Франка; Тернопіль. акад. нар. госп-ва. – Л.: НВФ «Українські технології», 2009. – 640 с.
5. Державне управління в Україні: централізація та децентралізація: Моногр. / Кол. авт.; відп. ред. проф. Н.Р. Нижник. – К.: УАДУ при Президентові України, 2007. – 448 с.
6. Райт Г. Державне управління / Пер. з англ. В. Івашка, О. Коваленко, С. Соколик. – К.: Основи, 2004. – 191 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.