12 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Визначити, за допомогою якого виду господарського обліку визначаються наступні показники№ роботи: 1868
розділ: Бухгалтерський облік
тип: Контрольна робота
об'єм: 29
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

Завдання 1.

Визначити, за допомогою якого виду господарського обліку визначаються наступні показники?

1. Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за день
2. Ефективність використання робочого часу
3. Сума страхових резервів компанії
4. Простої устаткування
5. Визначення середньої заробітної плати працівників підприємства за категоріями працюючих
6. Щоденний випуск продукції
7. Стан і хід розрахунків підприємства з іншими підприємствами, організаціями та установами
8. Величина статутного капіталу підприємства
9. Сума відрахувань до Пенсійного фонду
10. Щоденне відвантаження продукції клієнтам
11. Витрати сировини та інших матеріальних цінностей на виробництво одиниці продукції
12. Зниження собівартості продукції
13. Чисельність працюючих за віком, статтю, кваліфікацією
14. Показники заборгованості за банківськими кредитами
15. Середня величина прибутків на одного працівника
16. Трудові витрати за одиницю часу
17. Приріст вартості акцій підприємства
18. Явка працівників на підприємство
19. Щомісячна сума податкових відрахувань
20. Показники рентабельності підприємства
21. Дотримання норм робочого часу працівниками
22. Безперебійна робота устаткування
23. Перепис наявності обладнання Порівняльні показники витрат у декількох виробничих підрозділах підприємства
24. Показники технологічного процесу
25. Сума обов’язкових податкових відрахувань до бюджету
26. Обсяги реалізації продукції у вартісному вираженні
27. Показники поточної діяльності підприємства та його структурних підрозділів
28. Доходність по акціям підприємства
29. Врожай озимих на підприємстві сільськогосподарської галузі
30. Кількість і якість виготовленої продукції
31. Середня величина заробітної плати у конкретному підрозділі підприємства
32. Сукупна величина активів підприємства на певну дату
33. Зростання/скорочення продуктивності праці
34. Вартість нерухомого майна, яким володіє підприємство
35. Витрати на заробітну плату працівників
36. Додержання умов договірних поставок
37. Співвідношення витрат і прибутків
38. Вартість випущеної та реалізованої продукції
39. Показники платоспроможності підприємства


Завдання 2.

Визначити, до якого типу належить діяльність підприємства, пов’язана з:
1. продажем власних акцій
2. управлінням підприємством
3. придбанням необоротних активів
4. ліквідацією необоротних активів
5. ліквідацією наслідків аварії
6. наданням послуг
7. ліквідацією наслідків стихійного лиха
8. виробництвом продукції
9. випуском власних акції
10. виконанням робіт
11. реалізацією основних засобів
12. придбанням матеріалів
13. реалізацією товарів
14. продажем іноземної валюти
15. виробництвом допоміжних матеріалів
16. випуском власних акцій
17. будівництвом
18. усуненням наслідків крадіжки
19. придбанням устаткування
20. реалізацією необоротних активів
21. управлінням виробництвом
22. продажем цінних паперів інших підприємств
23. рекламуванням продукції
24. обслуговуванням виробничого обладнання
25. ліквідацією наслідків пожежі - надзвичайна;
26. придбанням цінних паперів інших підприємств
27. ліквідацією основних засобів

Завдання 5.

Провести групування активів, зобов’язань і власного капіталу підприємства легкої промисловості (швейного підприємства) за формою таблиці 1, використовуючи дані таблиці 2.

Завдання 9.

Визначити, до якого типу відносяться наступні господарські операції:
1. Погашено з поточного рахунку довгостроковий кредит
2. Нараховано зарплату за виробництво продукції
3. Надійшли матеріали від постачальника по попередній оплаті
4. Видано кошти з каси підзвітній особі на відрядження
5. Надійшов на поточний рахунок короткостроковий кредит
6. Перераховано з поточного рахунка заборгованість перед Пенсійним фондом
7. На поточний рахунок одержано попередню оплату від покупців
8. Видано з каси зарплату
9. Використано прибуток на створення резервного капіталу
10. Повернуто кошти в касу від підзвітних осіб
11. Одержано від покупців кошти в касу за відвантажену продукцію
12. Здійснено відрахування в пенсійний фонд по заробітній платі, нарахованій за виробництво продукції
13. Надійшли МШП від постачальника
14. Надійшов на поточний рахунок короткостроковий кредит банку
15. Надійшла на поточний рахунок оплата по векселю
16. Надійшли кошти з каси на поточний рахунок
17. Перераховано кошти з поточного рахунка постачальнику за матеріали
18. Нараховано дивіденди акціонерам з прибутку
19. Надійшли матеріали від партнерів по попередній оплаті
20. На поточний рахунок одержано попередню оплату від покупців
Алгоритм розв’язання:
1. Визначити об’єкти, які задіяні в господарській операції.
2. Визначити, до якого розділу балансу належать дані об’єкти: активу чи пасиву.
3. Проаналізувати, які зміни відбулись з даними об’єктами.
4. Встановити тип конкретної господарської операції.
Завдання 11.
На основі наведених статей заповнити баланс підприємства.

Завдання 13.

Визначити, активним чи пасивним є рахунок. Визначити початкове сальдо, обороти та підрахувати кінцеве сальдо по даному рахунку. Зобразити структуру рахунку.

Завдання 14.
Скласти бухгалтерські проведення за наведеними операціями.
1. Використано матеріали на виробництво продукції
2. На склад з виробництва надійшла готова продукція
3. На поточний рахунок надійшли кошти від покупців за відвантажену продукцію
4. На поточний рахунок надійшов довгостроковий кредит банку
5. Перераховано з поточного рахунку дивіденди акціонерам
6. Перераховано з поточного рахунка заборгованість до Пенсійного фонду
7. Надійшли матеріали від постачальника
8. Нараховано зарплату за виробництво продукції
9. Використано прибуток на створення резервного капіталу
10. Надійшла на поточний рахунок оплата по векселю
11. З поточного рахунку оплачено довгостроковий кредит банку
12. Здійснено відрахування в пенсійний фонд по заробітній платі, нарахованій за виробництво продукції
13. Видано з каси зарплату
14. Видано з поточного рахунку оплату по векселю
15. На поточний рахунок одержано попередню оплату від покупців
16. Видано кошти з каси підзвітній особі на відрядження
17. Надійшли МШП від постачальника по попередній оплаті
18. Перераховано з поточного рахунка заборгованість по податку на прибуток
19. Перераховано кошти з поточного рахунку постачальнику за матеріали
20. Нараховано дивіденди акціонерам за рахунок прибутку
Алгоритм розв’язання:
1. Визначити, які об’єкти задіяні в господарській операції.
2. Присвоїти даним об’єктам відповідні рахунки.
3. Визначити зміну в структурі об’єкту.
4. Скласти бухгалтерське проведення.

Завдання 23.

Первісна вартість об"єкта основних засобів − 50 000 грн., ліквідаційна вартість − 2000 грн. Термін використання об"єкта основних засобів − 8 років. Визначити річну суму амортизації та норму амортизації (за прямолінійним методом).

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Який з перерахованих показників належить до оперативно-технічного обліку:
а) щоденний випуск продукції;
б) величина статутного капіталу підприємства;
в) зниження собівартості продукції.

2. Який з перерахованих показників належить до статистичного обліку:
а) показники заборгованості за банківськими кредитами;
б) середня величина прибутків на одного працівника;
в) показники технологічного процесу.

3. Який з перерахованих показників належить до бухгалтерського обліку:
а) обсяги реалізації продукції у вартісному вираженні;
б) зростання продуктивності праці;
в) додержання умов договірних поставок.

4. Який з перерахованих показників належить до податкового обліку:
а) показники рентабельності підприємства;
б) вартість випущеної та реалізованої продукції;
в) сукупна величина активів підприємства на певну дату.

5. До основної операційної діяльності підприємства належить:
а) придбання необоротних активів;
б) реалізація запасів;
в) надання послуг.

6. До іншої операційної діяльності підприємства належить:
а) управління підприємством;
б) реалізація матеріалів;
в) придбання устаткування.

7. До фінансової неопераційної діяльності підприємства належить:
а) випуск акцій;
б) реалізація продукції;
в) реалізація необоротних активів.

8. До інвестиційної неопераційної діяльності підприємства належить:
а) продаж іноземної валюти;
б) придбання облігацій;
в) придбання виробничого приміщення.

9. До надзвичайної діяльності підприємства належить:
а) ліквідація основних засобів;
б) ліквідація наслідків пожежі;
в) продаж цінних паперів інших підприємств.

10. До необоротних активів підприємства належать:
а) виробничі запаси;
б) обладнання та устаткування;
в) грошові кошти.

11. До оборотних активів підприємства належать:
а) нематеріальні активи;
б) дебіторська заборгованість;
в) устаткування.

12. До довгострокових зобов’язань підприємства належать:
а) довгострокові кредити банків;
б) кредиторська заборгованість;
в) довгострокова дебіторська заборгованість.

13. До короткострокових зобов’язань підприємства належать:
а) дебіторська заборгованість;
б) відстрочені податкові платежі;
в) заборгованість перед бюджетом.

14. До власного капіталу підприємства належать:
а) додатковий капітал;
б) довгострокові фінансові інвестиції;
в) грошові кошти.

15. Інформаційні системи підприємства належать до:
а) необоротних активів;
б) оборотних активів;
в) власного капіталу.

16. Заборгованість постачальнику за виробничі запаси – це:
а) дебіторська заборгованість;
б) довгострокові зобов’язання;
в) кредиторська заборгованість.

17. Залишок невикористаних сум у підзвітних осіб належить до:
а) оборотних активів;
б) поточних зобов’язань;
в) необоротних активів.

18. Довгострокові кредити інших окрім банків кредитних установ – це:
а) довгострокова дебіторська заборгованість;
б) довгострокові зобов’язання;
в) додатковий капітал.

19. До якого типу відноситься наступна господарська операція: нараховано зарплату за виробництво продукції:
а) 1;
б) 2;
в) 3;
г) 4.

20. До якого типу відноситься наступна господарська операція: видано кошти з каси підзвітній особі на відрядження:
а) 1;
б) 2;
в) 3;
г) 4.

21. До якого типу відноситься наступна господарська операція: використано прибуток на створення резервного капіталу:
а) 1;
б) 2;
в) 3;
г) 4.

22. До якого типу відноситься наступна господарська операція: перераховано з поточного рахунка заборгованість перед Пенсійним фондом:
а) 1;
б) 2;
в) 3;
г) 4.

23. Скільки розділів міститься в активі і пасиві балансу?
а) 3 і 4 відповідно (новий);
б) 4 і 5 відповідно (старий);
в) 5 і 4 відповідно.

24. Активні статті балансу відображають:
а) склад господарських засобів підприємства;
б) джерела утворення господарських засобів підприємства;
в) господарські процеси підприємства.

25. Баланс – це:
а) форма фінансової звітності (№1), яка показує фінансово-майновий стан підприємства на певну дату;
б) спосіб групування й відображення прибутків і збитків підприємства за звітний період;
в) спосіб групування й відображення в натуральній оцінці господарських засобів (активів) підприємства та джерел їх утворення (зобов"язань і власного капіталу) на відповідну дату.

26. Стаття балансу «Поточні фінансові інвестиції» є:
а) активною;
б) пасивною;
в) активно-пасивною.

27. 3 якою метою здійснюється класифікація рахунків бухгалтерського обліку:
а) для відокремлення синтетичних рахунків бухгалтерського обліку від аналітичних;
б) щоб зрозуміти зміст, функцію і призначення того чи іншого рахунку;
в) для поділу рахунків на балансові та позабалансові.

28. Поділ рахунків на синтетичні й аналітичні відбувається в залежності від:
а) економічного призначення рахунків;
б) відношення до балансу;
в) деталізації інформації, що на них обліковується.

29. Класифікація рахунків запризначенням застосовується для:
а) порівняння дебетових та кредитових оборотів по рахунку;
б) розуміння значення оборотів та залишків по рахунках;
в) виявлення того, як організований та як ведеться облік на окремих групах рахунків.

30. Яке методологічне питання лежить в основі класифікації рахунків за економічним змістом:
а) що обліковується на самому рахунку;
б) як обліковується об"єкт спостереження на рахунку;
в) як довго обліковується об"єкт спостереження на рахунку.

31. Позабалансові рахунки використовуються для:
а) обліку майна, яке фактично не належить підприємству, але перебуває у його користуванні;
б) обліку непрямих витрат підприємства;
в) обліку майна підприємства.

32. Діючий План рахунків складається з:
а) 9 класів;
б) 10 класів;
в) 11 класів.

33. Регулюючі рахунки призначені для:
а) обліку джерел утворення засобів;
б) уточнення оцінки об"єктів, відображених на основних рахунках;
в) уточнення оцінки об"єктів, відображених на калькуляційних рахунках.

34. План рахунків бухгалтерського обліку - це:
а) класифікація загальної номенклатури показників бухгалтерського обліку;
б) перелік активних і пасивних рахунків, які використовуються в обліку;
в) сукупність синтетичних та аналітичних рахунків.

35. За яким способом побудований План рахунків в Україні:
а) лінійним;
б) ієрархічним;
в) десятковим.

36. Оборотні засоби підприємства характеризують наступні рахунки:
а) 23, 25, 19;
6)21,503,40;
в) 301, 22, 25.

37. Власний капітал характеризують наступні перелічені рахунки:
а) 40, 23, 50;
6) 40,41,421;
в) 441, 51, 37.

38. Групи рахунків, що призначені для обліку витрат за елементами витрат називають:
а) позабалансовими;
б) транзитними;
в) операційними.

39. Чи діє у випадку позабалансових рахунків правило подвійного запису?
а) так;
б) ні;
в) залежно від обставин.

40. Рахунок «Знос основних засобів» є:
а) активним;
б) пасивним;
в) контрактивним;
г) активно-пасивним.

41. Рахунок «Сировина й матуріали» є:
а) активним;
б) пасивним;
в) активно-пасивним.

42. Рахунок «Непокриті збитки» є:
а) пасивним;
б) контрпасивним;
в) активно-пасивним.

43. Структура бухгалтерського рахунку має такі складові:
а) сальдо на початок та на кінець звітного періоду;
б) залишок на початок звітного періоду та зміни, які відбуваються протягом звітного періоду.
в) сальдо початкове, обороти, сальдо кінцеве.

44. За господарською операцією «З поточного рахунку оплачено довгостроковий кредит банку» бухгалтерське проведення матиме такий вигляд:
а) Кт 31 Дт 501;
б) Дт 501 Кт 31;
в) Дт 501 Кт 311.

45. Якою є господарська операція за бухгалтерським проведенням Дт 441 Кт 43?
а) За рахунок прибутку створено резервний капітал;
б) За рахунок резервного капіталу створено додатковий прибуток;
в) За рахунок резервного капіталу зменшено збитки.

46. Бухгалтерський документ - це:
а) письмове свідоцтво певної форми і змісту, яке містить відомості про господарську операцію і є доказом її здійснення;
б) процес суцільного і безперервного спостереження за всіма господарськими операціями на підприємстві;
в) офіційне розпорядження на здійснення певної господарської операції.

47. За низкою класифікацій документів видатковий касовий ордер – це документ:
а) розпорядчий, первинний, разовий, зовнішній.
б) комбінований, первинний, разовий, внутрішній;
в) виконавчий, накопичувальний, разовий, зовнішній.

48. Інвентаризація – це:
а) перевірка фактичної наявності активів та пасивів підприємства і порівняння отриманих даних з даними обліку;
б) перевірка облікових даних наявності активів та зобов’язань підприємства у поточному звітному періоді та порівняння отриманих даних з даними обліку попереднього звітного періоду;
в) перевірка фактичної наявності активів та зобов’язань підприємства і порівняння отриманих даних з даними обліку.

49. Метод оцінки за первісною вартістю передбачає:
а) оцінку вартості активу в момент придбання (за ціною купівлі-продажу) або створення (за фактичною собівартістю);
6) оцінку вартості активу в даний момент часу на ринку;
в) оцінку вартості активу в момент придбання або створення за вирахуванням суми амортизації (зносу) .
50. Калькуляція, яка складається на основі прийнятих норм використання засобів виробництва та робочого часу і нормативного обсягу виходу продукції, називається:
а) плановою;
б) нормативною;
в) звітною.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.