19 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Вирішення територіальною громадою питань місцевого значення№ роботи: 1861
розділ: Коституційне право
тип: Контрольна робота
об'єм: 20
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

Вступ
1. Основні повноваження та функції територіальних громад щодо самостійного вирішення питань місцевого значення
2. Форми діяльності територіальних громад щодо вирішення питань місцевого значення
Висновки
Список використаних джерел
   
Список літератури

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України ― Офіц. вид. – 1996. № 30. Ст. 141.
2. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 24, ст.170
3. Конвенція про участь іноземців у суспільному житті на місцевому рівні. Прийнята Радою Європи в лютому 1992 р.
4. Бисага Ю. М. Конституційно-процесуальне право України: підруч. для студ. вищ. навч. закл. України / Ю. М. Бисага, В. В. Гомонай, В. І. Чечерський; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ін-т держави і права країн Європи, Юрид. ф-т, Каф. конституц. права та порівнял. правознавства. – Вид. 6-е, допов. та вдоскон. – Ужгород: Ліра, 2011. – 358 с.
5. Совгиря О. В. Конституційно-процесуальне право України: навч. посіб. / О. В. Совгиря. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 536 с.
6. Теліпко В. Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Е. Теліпко — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 568 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.