17 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Органiзацiя та методика облiку та контролю основних засобiв (на прикладi ЗАТ «Юг-Iндустрiя»)№ роботи: 1858
розділ: Бухгалтерський облік
тип: Дипломна робота
об'єм: 149
винагорода автору: 400 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДIЛ 1 ЕКОНОМIЧНА СУТНIСТЬ, КЛАСИФIКАЦIЯ ТА ОЦIНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБIВ
1.1 . Економiчна сутнiсть основних засобiв
1.2. Класифiкацiя та оцiнка основних засобiв
РОЗДIЛ 2 ОБЛIК НАЯВНОСТI ТА РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБIВ
2.1. Органiзацiйно-економiчна характеристика об’єкта дослiдження
2.2. Органiзацiя облiку наявностi та руху основних засобiв
2.3. Облiк наявностi основних засобiв
2.4 Облiк руху основних засобiв
2.5 Порядок проведення iнвентаризацiї основних засобiв на вiдображення її результатiв в облiку
2.6 Прийняття управлiнських рiшень щодо ефективного використання основних засобiв
2.7 Порядок вiдображення основних засобiв у формах звiтностi
РОЗДIЛ 3 АНАЛIЗ НАЯВНОСТI ТА РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБIВ
3.1. Методичнi прийоми проведення аналiзу
3.2 Аналiз дотримання умов зберiгання основних засобiв
3.3 Аналiз наявностi основних засобiв
3.4 Аналiз руху основних засобiв
3.5 Удосконалення матерiалiв аналiзу та шляхи його полiпшення
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

РЕФЕРАТ

Дипломна робота “Органiзацiя та методика облiку та контролю основних засобiв”: с.149, рис.18, табл.29, 15 додаткiв, 62 джерел.
Об"єктом дослiдження є iснуюча система бухгалтерського облiку та контролю основних засобiв. Предметом дослiдження є питання методики бухгалтерського облiку операцiй з руху, вiдновлення, полiпшення й амортизацiї основних засобiв i формування контролю щодо них.
Мета дипломної роботи - розробка науково обґрунтованих рекомендацiй з удосконалення методики бухгалтерського облiку й контролю щодо операцiй з основними засобами.
Результати та їх новизна. Наукова новизна дослiдження полягає у розробцi низки науково-практичних рекомендацiй з удосконалення органiзацiї та методики бухгалтерського облiку i формування облiкової полiтики та контролю щодо основних засобiв.
Основнi положення роботи. Обґрунтовано необхiднiсть облiку основних засобiв за ринковою вартiстю, що забезпечить нормальний процес їх вiдтворення та пiдвищить реальнiсть даних фiнансової i внутрiшньогосподарської звiтностi; запропоновано при формуваннi облiкової полiтики щодо основних засобiв принцип одержання реальної iнформацiї про їх наявнiсть та використання, що пiдвищить кориснiсть облiкових даних.
Значимiсть роботи та висновки. Визначенi конкретнi напрямки удосконалення облiку та контролю основних засобiв.

ОСНОВНI ЗАСОБИ, ФIНАНСОВI РЕСУРСИ, ПРИБУТОК, АМОРТИЗАЦIЯ, РЕНТАБЕЛЬНIСТЬ, ВИТРАТИ, УПРАВЛIННЯ
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.