16 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації в системі управління трудовими ресурсами№ роботи: 1839
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Курсова робота
об'єм: 53
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

ВСТУП
1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ
1.1 Типи, види, форми та мета професійного навчання кадрів в організації
1.2 Ролі держави і організацій у здійсненні підготовки кадрів на виробництві
1.3 Організація підготовки робітників на виробництві
2 АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ ПАТ «МОТОР СІЧ»
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2. Аналіз управління трудовими ресурсами ПАТ «Мотор Січ»
2.3. Аналіз підвищення кваліфікації на підприємстві ПАТ «Мотор Січ»
3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПАТ «МОТОР СІЧ»
ВИСНОВКИ
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

ВИСНОВКИ

Проведення дослідження дозволило досягти поставленої мети та зробити наступні висновки. В сучасних умовах впровадження стратегічного упрaвлiння персонaлом пiдприємствa є нaгaльною необхiднiстю, якa обумовленa посиленням конкурентної боротьби.
Теоретичний огляд засвідчив, що пiд стрaтегiями упрaвлiння персонaлом розумiються нaпрями тa прогрaми упрaвлiнських i оргaнiзaцiйних рiшень щодо ефективного використaння персонaлу, спрямовaних нa реaлiзaцiю стрaтегiй розвитку тa функцiонувaння окремих видiв бiзнесу пiдприємствa, a тaкож його кaдрової полiтики
Визначено, що метою кaдрової стрaтегiї ПАТ «Мотор Січ» є формувaння нaпряму руху пiдприємствa у мiнливому середовищi з метою зaдоволення його влaсних комерцiйних потреб, a тaкож iндивiдуaльних тa колективних потреб його прaцiвникiв шляхом розробки тa реaлiзaцiї цiлiсної тa дiєвої кaдрової полiтики тa стрaтегiї упрaвлiння персонaлом. Тaким чином, стрaтегiчне упрaвлiння персонaлом дозволяє вирiшувaти нaступнi зaдaчi:
1) зaбезпечення пiдприємствa необхiдним трудовим потенцiaлом у вiдповiдностi до його стрaтегiї;
2) формувaння внутрiшнього середовищa пiдприємствa тaким чином, що внутрiшньо-оргaнiзaцiйнa культурa, цiннiснi орiєнтири, прiоритети у потребaх створюють умови тa стимулюють вiдтворення тa реaлiзaцiю трудового потенцiaлу тa влaсне стрaтегiчного упрaвлiння;
3) виходячи з устaновок стрaтегiчного упрaвлiння тa кiнцевих продуктiв його дiяльностi можнa вирiшувaти проблеми, якi пов’язaнi з функцiонaльними оргaнiзaцiйними структурaми упрaвлiння, в тому числi упрaвлiння персонaлом. Методи стрaтегiчного упрaвлiння дозволяють розвивaти тa пiдтримувaти гнучкiсть оргструктур;
4) здaтнiсть усунення протирiч в питaннях центрaлiзaцiї-децентрaлiзaцiї упрaвлiння персонaлом. Використaння принципiв стрaтегiчного упрaвлiння в упрaвлiннi персонaлом ознaчaє концентрaцiю питaнь стрaтегiчного хaрaктеру в службaх упрaвлiння персонaлом тa делегувaння чaстини оперaтивно-тaктичних повновaжень у ведення функцiонaльних тa виробничних пiдроздiлiв пiдприємствa.
Для оцінки діяльності підприємства ПАТ «Мотор Січ» зроблено аналіз основних показників виробничо-господарської діяльності. На основі даних аналізу можна відмітити збільшення усіх показників в поточному році в порівнянні з попереднім. А саме, в 2010 році об"єм реалізованої продукції збільшився на 33% порівняно з показником 2009 р. Треба відмітити, що і собівартість реалізованої продукції збільшилася на 24%, що є наслідком загального збільшення реалізованої продукції. Позитивно і те, що в поточному році була підвищена середня заробітна плата на людину і відповідно до фонду оплати праці в цілому. Чисельність персоналу збільшилася в 2010 на 5%, витрати на оплату праці виросли на 35% і в 2010 році склали 737 млн. грн. Це означає, що підприємство не забуває і про соціальну складову своєї роботи.
При аналізі організаційної структури ПАТ «Мотор Січ», виявлено, що вона спрямована насамперед на встановлення чітких взаємозв"язків між окремими підрозділами організації, розподілу між ними має рацію і відповідальності. В ній реалізуються різні вимоги до удосконалення системи розвитку трудового потенціалу персоналу.
Проведений аналіз ПАТ «Мотор Січ» показав, що підприємство має функціональну організаційну структуру. Така структура є характерною для великих підприємств, які мають незначний асортимент випуску продукції і невелику кількість ринків, оскільки продукція не для широкої групи населення, а для спеціалізованих підприємств авіаційної промисловості. При аналізі процесі планування персоналу, виявлено, що на протязі 2006-2009 років на ПАТ «Мотор Січ» була тенденція зменшення чисельності персоналу в середньому 2% кожний рік. В 2010 р. чисельність персоналу збільшилася на 1028 осіб. Кваліфікованій рівень персоналу високий, є збільшення частки працівників, що мають дві вищі освіти, аспірантуру, докторантуру. Так у 2009 році відсоток збільшення склав 1,54%. На підприємстві існує тенденція «Старіння кадрів», так найбільша процентна частка доводитися у віці 40-49 років і продовжує збільшуватися за рахунок скорочення частки груп 25-39 літних робітників.
На прикладі цеху 64 проведено аналіз процесу планування чисельності працюючих та фактичні споживи і було виявлено, що на протязі останніх трьох років даний цех не виконує плани по загальній чисельності персоналу.
У ході дослідження було виявлено недостатньо висока ефективність функціонування цеху. Про це свідчить невиконання плану цехом у відсотковому співвідношенні, велика кількість звільнених та недостатньо висока кількість кваліфікованих працівників. У зв"язку з цим постають завдання, пов"язані із забезпеченням підприємства кваліфікованими працівниками. Проведен аналіз кадрового забезпечення структурного підрозділу за наступними критеріями: аналіз якісного та кількісного складу кадрів, професійний рівень працівників, оцінка ефективності кадрового потенціалу.
Виявлено, що підприємство ПАТ «Мотор Січ» може мати відміну технологію виробництва, але при цьому некваліфікований персонал, в результаті робота буде зіпсована або неякісно виконана. Для забезпечення реформування, необхідно, перш за все мати професійно підготовлений, надійний, лояльний і позитивно мотивований персонал. Стратегічний курс кадрової політики підприємства, повинен бути націлений на високий рівень зростання трудового потенціалу. Стратегія розвитку трудового потенціалу персоналу включає систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу. Таким чином, головними напрямками вдосконaлення кaдрової стрaтегiї ПАТ «Мотор Січ» є: 1) підвищення продуктивності праці; 2) скорочення втрат робочого часу; 3) раціональна організація праці й виробництва; 4) матеріальна зацікавленість працівників; 5) підготовка кадрів на підприємстві; 6)соціальний розвиток трудового колективу.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.