13 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Організаційно-педагогічні засади діяльності керівника ЗНЗ№ роботи: 1833
розділ: Педагогіка
тип: Дипломна робота
об'єм: 77
винагорода автору: 300 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ І. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-
ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКІВ ЗНЗ
1.1. Компоненти організаційно-педагогічної діяльності
керівника загальноосвітнього навчального закладу
1.2. Нормативно-правове забезпечення організаційно-
педагогічних засад діяльності керівника
загальноосвітнього навчального закладу
1.3. Організаційно-педагогічні умови професійного
самовдосконалення керівника загальноосвітнього
навчального закладу
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ ІІ. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-
ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАСАД
УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНО-ОСВІТНЬОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
2.1. Інструктивно-методична та адміністративно-розпорядча
діяльність директора школи
2.2. Специфіка виховної діяльності директора школи
2.3. Особливості суспільно-організаторської діяльності
керівника загальноосвітнього навчального закладу
2.4. Фінансового-господарська діяльність директора школи
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ ІІІ. МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
3.1. Характеристика організаційно-педагогічної діяльності
керівника загальноосвітнього навчального закладу
3.2. Шляхи удосконалення організаційно-педагогічної діяльності
керівника загальноосвітнього навчального закладу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Додаток А. Інтерв’ю з директором школи №5 «Про пошук шляхів фінансування будівництва спортивної зали»
   
Список літератури

1. Андреев В. И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности / В. И. Андреев. – Казань: Изд-во Казанского университета, 1988. – 238 с.
2. Болгарина В.С. Культурологічний підхід до управління школою / В.С. Болгарина. – Х.: Основа, 2006. – 112 с.
3. Волобуєва Т.Б. Самоосвітня діяльність керівника/ Т.Б. Волобуєва. – Х.: Основа, 2005. – 96 с.
4. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – С. 76.
5. Даниленко Л.І. Модернізація змісту, форм та методів діяльності директора загальноосвітньої школи: монографія/ Л.І. Даниленко. – К.: Логос, 2002. – 140 с.
6. Калініна Л.М. Інформаційні процеси в управлінській діяльності керівника закладу: сутність, специфіка та характерні ознаки/ Л.М. Калініна// Освіта і управління. –2005. – Т. 8. – С. 35–45.
7. Карамушка Л.М. Психологія управління закладами середньої освіти: Монографія / Людмила Миколаївна Карамушка. – К.: Ніка-Центр, 2000. – 332 с.
8. Коломінський Н. Л. Психологія менеджменту в освіті (соціально-психологічний аспект): Монографія / Н.Л. Коломинський. – К.: МАУП, 2000. – 286 с.
9. Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати / В.Г.Кремень. - К.: Грамота, 2005. - 448 с.
10. Лаврук В. Діагностика управлінської компетентності директора школи/ В. Лаврук. – К.: Шк. світ, 2008. – 128 с.
11. Лізинський В. М. Директор школи та громадсько-педагогічне керування навчально-виховним процесом у школі: посібник для директорів шкіл/ В.М. Лізинський. – Х.: Веста: Ранок, 2007. – 160 с.
12. Малихіна В.М. Організаційно-методичне забезпечення управління інноваційною діяльністю міських загальноосвітніх навчальних закладів / В. М. Малихіна// Імідж сучасного педагога. – 2005. – №3–4. – С. 55–57.
13. Мельник В.К. Управлінська підготовка керівника навчального закладу в системі підвищення кваліфікації / В.К.Мельник // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2003. – Вип. 1. – С. 162-169.
14. Олійник В., Даниленко Л. Концептуальні засади підготовки педагогічних та керівних кадрів освіти України в сучасних умовах / В. Олійник, Л. Даниленко // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. – К.: Логос, 2001. - Вип. 4. – С.69-78.
15. Пархоменко І. М. Аналіз моделей атестації керівників загальноосвітніх навчальних закладів // Освіта на Луганщині. – 2006. – №1 (24). – С. 62–67.
16. Пархоменко І. М. Аналіз стану оцінювання управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів // Імідж сучасного педагога. – 2006. – № 3–4. – С. 60–63.
17. Пархоменко І. М. Атестація як процес періодичного оцінювання керівників загальноосвітніх навчальних закладів // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова, – серія 16: «Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики», –2006. –Вип. 5(15). – С.208-213.
18. Пархоменко І. М. Зміст та технологія оцінювання управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів // Науковий вісник Чернівецького ун-ту: Серія «Педагогіка і психологія».– Вип. 257.– Чернівці: «Рута», 2006.– С. 92-100.
19. Пархоменко І. М. Концептуальні підходи до атестації керівників загальноосвітніх навчальних закладів // Педагогічний вісник.– 2006.– №2(44).– С. 18–21.
20. Пархоменко І. М. Оцінювання управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів під час їх атестації: Наук.-метод посібник.– Кам’янець-Подільський, Абетка-НОВА, 2006.– 120 с.
21. Пархоменко І. М. Теоретичний аналіз оцінювання управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів // Наша школа.– 2006 – № 2–3.– С. 23–30.
22. Підготовка керівника середнього закладу освіти: навч. посіб. / за ред. Л.І. Даниленко. – К.: Міле-ніум, 2004. – 272 с.
23. Погрібна Н. Управління школою по-новому… / Н. Погрібна. – К.: Шк. світ, 2009. – 112 с.
24. Сасова І.А., Падалка О.С., Шпак О.Т. Неперервна економічна освіта: навчальні програми / І. А. Сасова, О. С. Падалка, О. Т. Шпак. – К.: Четверта хвиля, 1997. – 176 с.
25. Саюк В. І. Розвиток економічної компетентності педагогічних працівників у системі підвищення кваліфікації / В. І. Саюк // Вища освіта України. – Додаток 3 (Т. 3). – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К., 2006. – С. 511-520.
26. Шпак О.Т. Особливості управління процесом економічної освіти вчителів / О. Т. Шпак // Молодь і ринок. – 2006. – № 1 (16). – С. 23-32.
27. Штанова В. Є. Сутність та класифікація професійних якостей молодого керівника школи / В.Є Штанова // Управління школою. – 2010. – № 16-18. – С.9-20.
28. Щербова Т.В. Особенности становлення директора школы как профессионала / Т. В. Щербова // Управление-деятельность профес-сиональная: Сб. статей.Под.ред В.Ю. Кричевского. – СПб.: СПбГУПМ, 2001. – с.83-90.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.