17 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Форми і методи оцінки ефективності педагогічної діяльності вчителя в сучасній українській школі№ роботи: 1832
розділ: Педагогіка
тип: Дипломна робота
об'єм: 76
винагорода автору: 300 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ФОРМИ І МЕТОДИ ОЦІНКИ ПЕДАГОГІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ
ЛІТЕРАТУРІ
1.1 Оцінка педагогічної діяльності вчителя у зарубіжній
літературі
1.2. Вивчення оцінки педагогічної діяльності вчителя
у сучасній вітчизняній літературі
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І
РОЗДІЛ 2. ФОРМИ І МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ У ШКОЛАХ М.СУМИ
2.1. Визначення ефективності роботи вчителя у школах м. Суми
2.2. Оцінка ефективності роботи з використанням різних
джерел атестації
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІ
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ…………………………… …………………………………….....76
   
Список літератури

1. Аминов Н. А., Янковская Н. А. О критериях оценки эффективности развития школы // Педагогическая наука и образование.,- 1998. - № 3-4. - С. 47-60.
2. Андреев В. И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой Личности. - Казань, 1988. - 228 с.
3. Андрущенко В. П. Роздуми про освіту: Статті, нариси, інтерв’ю. - К.: Знання України, 2004. - 804с.
4. Атестація педагогічних працівників навчальних закладів Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - № 02/2008
5. Балтремус К. Актуальні аспекти формування педагогічного середовища // Шлях освіти. - 2002. - № 3. - С. 30-33.
6. Бибик С.П., Михно І.Л., Пустовіт Л.О., Сюта Г.М. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. - К.: Довіра, 1998. - 508с.
7. Бровкіна Л. Професійне зростання педагогів // Завуч. - 2004. - №28. - С.2-5
8. Василюк А., Пахоцінський Р., Яковець»Н, Сучасні освітні системи: Навчальний посібник. - Ніжин: Редакційно-видавничий відділ НДПУ, 2002. - 139 с.
9. Виговська О. І. Творча педагогічна діяльність у цілісному навчально-виховному процесі. - Автореф. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук. - К., 1995. - 25 с.
10. Гладишев В.В. Тексти та контексти. Контекстне вивчення художніх творів в курсі зарубіжної літератури: Посіб. для вчителів. Миколаїв, 2001
11. Глушенкова А.В. «Диагностика педагогического мастерства». Журнал «Завуч» №5, 2006 г. (стр. 15-18).
12. Гушлевська І. Поняття компетентності у вітчизняній і зарубіжній педагогіці. - 2004. - №3. - С.22-24
13. Деменкова, Н.Д. Вуз - школе. Пути совершенствования методического мастерства учителей английского языка / Н.Д. Деменкова, Л.А. Кокая // Филологические этюды. Лингвистика. Методика: сборник научных статей / Сост. С.Э. Павлюченко, О.А. Одарюк; Бийский пед. гос. ун-т. - Бийск: НИЦ БиГПИ, 1999. - С. 75-77 (0,19 п.л.), 48% личного участия.
14. Деменкова, Н.Д. Организация воспитательной внеаудиторной работы при профессиональной подготовке учителя иностранного языка / Н.Д. Деменкова // Вестник Томского государственного университета. Общенаучный периодический журнал. Серия оперативной научной информации по педагогике и психологии. № 118. Декабрь. 2006. Актуальные проблемы педагогики, психологии и методики преподавания иностранных языков в вузе. Томск : ТГУ, 2006. - С. 14-21 (0,5 п.л.).
15. Деменкова, Н.Д. Формирование социокультурных качеств личности будущего учителя иностранных языков: к постановке проблемы [Текст] / Н.Д. Деменкова // Мир языка и межкультурная коммуникация: материалы международной научно-практической конференции. В 2-х ч. Ч. I. - Барнаул: БГПУ, 2001. - С. 94-96 (0,19 п.л.).
16. Державний стандарт України: Документація, звіти у сфері науки і техніки, структура і правила оформлення. - К., 1993. - С. 1-6.
17. Диканская Н.Н., Герасименко Е.В. Оценочная деятельность как основа управления качеством образования. // Стандарты и мониторинг. - 2003. - №3. - С.8
18. Економіка знань: виклики Глобалізації та Україна / За заг. ред. А. П. Гальчинського, С. В. Льовочкіна, В. П. Семиноженка. - К., 2005. - 261 с.
19. Жерносек І. П. Організація методичної роботи в школі. - К., 1995.
20. Завягинский В. Й. Учитель как исследователь. - М., 1980.
21. Закон України - Про освіту». - К., 1996.
22. Зразки вимірників навчальних досягнень за 12-бальною шкалою. Миколаїв, ОІППО 102с.
23. Карпенко М. Пріоритети розвитку вищої освіти України у руслі загальносвітових тенденцій / Україна. Стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки. 2005. - К.: Знання України, 2005. - С. 407 - 416.
24. Ковальчук В. Професійна перепідготовка і підвищення кваліфікації вчителя у модернізованому суспільстві. - Вища освіта України. - 2005. - №1. - С.104-110
25. Кононенко О. Є Атестація педагогічних працівників: нормативи, методичні рекомендації, документи. К.: Освіта, 160с.
26. Красовицкий Ю. М. От педагогической науки к практике. - К., 1990.
27. Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні - інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати. - К.: Грамота, 2005. - 448 с.
28. Крик Д.О. Методичний вісник «Палітра - 2000». Результати атестації вчителів, ювілейні дати до дня народження художників, уроки образотворчого мистецтва, на допомогу вчителю у викладанні предмета. Миколаїв, ОІППО 50с.
29. Моисеев А.М. «Внутришкольное управление». Словарь-справочник. Москва, 1998г.
30. Наказ «Про створення атестаційної комісії і проведення атестації педагогічних працівників в 2007-2008 навчальному році» від 10.09.2007
31. Нарис до вивчення творчості Л.Я.Чижової : Методичне забезпечення програми «Література рідного краю». Укладачі: Діордіца Д.П., Пучкова О.Д. Миколаїв, 2000
32. Нечволод Л. І. Виховна робота в школі, К.: Інтер, 208 с.
33. Островерхова Н. Критерії оцінювання якості педагогічної майстерності вчителя // Завуч, №10. - С.8-12
34. Панасюк В. П. Школа и качество: выбор будущего. - СПб.: КАРО. 2003. - С. 20.
35. Підласий І. П. Діагностика та експертиза педагогічних проектів: Навчальний посібник. - К., 1998.
36. Підласий І.П. Діагностика та експертиза педагогічних проектів: Навчальний посібник. - К.: Україна, 1998. - С. 210-222.
37. Пітик М. Від атестації до атестації. Програма діяльності вчителя // Директор школи. - 2006. - №47. - С.20-21
38. Положення про атестацію педагогічних працівників України // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1999. - № 9: Законодавство України про загальну середню освіту. - С. 366-377.
39. Порядок атестації педагогічних працівників, які мають освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавра, спеціаліста або магістра та стаж педагогічної роботи три роки від 23.10.2003
40. Поташник М.М. «Управление качеством образования».Методическое пособие для педагогов. Москва, Педагогическое общество России, 2002 год (стр. 6,35,41,179).
41. Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення: Підручник. - К., 1999. - 246 с.
42. Прибиловська Н. В. Педагогічна ради. Організація дільності. Сценарні плани. Оцінка ефективності, К.: Знання, 192 с.
43. Приходько В. М. Моніторинг якості освіти і виховної діяльності навчального закладу. Навчально-методичний посібник для вчителя, К.: Інтер, 144 с.
44. Проблемно-інтегративний підхід при формуванні наукового світогляду учнів в процесі викладання хімії. Збірник метод. порад. Миколаїв, 2001
45. Протасова Н.Г. Післядипломна освіта педагогів: зміст, структура, тенденції розвитку. - К., 1998. - 176 с.
46. Самоаналіз та самооцінка діяльності закладу освіти: Методичні матеріали на допомогу директорам закладів освіти. - 2-е видання, перероблене та доповнене / Буган Б. В., Бод-нар О. С. -Тернопіль, 2004.
47. Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості вчителя: Навчально-методичний посібник. - К.: ІСДОУ, 1994. - 112 с.
48. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник / С.В.Глущик, О.В.Дияк, С.В.Шевчук. - К.: А.С.К., 2000. - 400 с.
49. Типове положення про атестацію педагогічних працівників України зі змінами і доповненнями від від 1 грудня 1998 р. (зі змінами та доповненнями на 1.01.2008)
50. Ушаков К.М. «Управление школьной организацией: организация и человеческие ресурсы». Практическое пособие. Москва, Библиотека директора школы, 1995.
51. Методичні рекомендації щодо атестації педагогічних працівників // http://www.cpto1.vn.ua/page.ph p?id=55
52. Наказ про проведення атестації педагогічних працівників школи // http://erudittar.narod.ru/Doky metu/ProektuNakaziv/Nakaz.Kadr u/WEB/Kadru6.htm
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.