11 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Удосконалення управління платоспроможністю та фінансовою стійкістю підприємства№ роботи: 1821
розділ: Фінанси
тип: Дипломна робота
об'єм: 124
винагорода автору: 450 грн

Зміст:

ВCТУП
РОЗДIЛ 1 ТЕОРЕТИЧНI ТА МЕТОДИЧНI ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ТА АНАЛІЗУ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТI ТА ФIНАНСОВОЇ СТIЙКОСТI ПIДПРИЄМСТВА
1.1. Економiчна сутнiсть категорiї «платоспроможнiсть» та «фiнансова стiйкiсть»
1.2. Методика аналiзу платоспроможностi та фiнансової стiйкостi
1.3. Концептуальнi засади управління платоспроможністю пiдприємства
РОЗДIЛ 2 АНАЛIЗ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТI ТА ФIНАНСОВОЇ СТIЙКОСТI ПIДПРИЄМСТВА
2.1. Органiзацiйно – економiчна структура ВАТ «МОТОР СІЧ»
2.2.Аналiз капiталу та напрямки його iнвестування
2.3. Оцiнка типу фiнансової стiйкостi ВАТ «МОТОР СІЧ»
2.4. Коефiцiєнтний аналiз платоспроможностi та фiнансової стiйкостi
2.5. Аналіз результатів фінансової діяльності підприємства
РОЗДIЛ 3 ШЛЯХИ ПIДВИЩЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТI ТА ФIНАНСОВОЇ СТIЙКОСТI ПIДПРИЄМСТВА
3.1. Основні напрямки до покращення фінансового стану та фінансової стійкості підприємства
3.2. Стратегічне управління фінансовою стійкістю та модель організації стратегічного управління фінансовою стійкістю ВАТ «Мотор Січ»
3.3. Економічний ефект запропонованих заходів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКOРИCТAНИХ ДЖEРEЛ
ДОДAТКИ

ВИСНОВКИ

В роботі здійснено науково-теоретичне узагальнення, проведено оцінку та запропоновано можливі шляхи удосконалення механізму формування та реалізації стратегії забезпечення фінансової стійкості суб’єктів господарювання в економіці України як ефективного способу подолання невизначеності та мінливості чинників зовнішнього середовища, зміцнення конкурентної позиції суб’єктів господарювання та галузей вітчизняної економіки в умовах глобалізації.
Виконане дослідження дало підстави зробити такі висновки:
1. Під фінансовою стійкістю суб’єкта господарювання запропоновано розуміти його спроможність функціонувати протягом тривалого періоду, одержуючи достатній для відновлення потенціалу, виплати дивідендів і стабільного розвитку прибуток, забезпечуючи при цьому економічно обґрунтоване співвідношення джерел фінансування та активів і збалансоване надходження й виплату грошових коштів, попри вплив внутрішніх і зовнішніх чинників.
2. Конкурентоспроможність національної економіки визначається положенням її суб’єктів господарювання на внутрішньому та світовому ринках. Передумовою їхнього ефективного функціонування є здатність адаптуватись до змін у структурі конкурентних переваг. Використання наявного потенціалу конкурентних переваг залежить не лише від зусиль підприємств і тиску конкурентного середовища, а й від методів державного регулювання, які спроможні посилити, зменшити або нівелювати мотивацію до ефективних дій щодо їхньої реалізації.
3. Ефективним механізмом досягнення тривалої фінансової стійкості суб’єктів господарювання є організація стратегічного управління їхньою фінансовою діяльністю, важлива характеристика якої – наявність механізму адаптації до зміни умов функціонування. За рівнем впливу чинників зовнішнього середовища виокремлено чотири види адаптивної реакції системи «імпульс», «тривога», «аварія», «криза», а також за рівнем передбачуваності зміни зовнішнього середовища – два її типи: активна та реактивна адаптації.
4. Оскільки стійкість фінансової системи ділових одиниць формується під впливом чинників як внутрішнього, так і зовнішнього середовища, запропоновано для оцінки фінансової стійкості суб’єкта господарювання використовувати інтегральний показник фінансової стійкості - , який є функцією багатьох змінних, що характеризують внутрішній фінансовий потенціал, та інтегральний показник впливу зовнішнього середовища на фінансову стійкість суб’єкта господарювання – . Такий аналіз фінансової стійкості даватиме змогу сформувати комплексну оцінку стійкості фінансової системи суб’єкта господарювання та ухвалювати на її основі стратегічні фінансові рішення.
5. У розробленій моделі організації стратегічного управління фінансовою стійкістю суб’єктів господарювання виокремлено такі його етапи: стратегічний аналіз фінансової стійкості та моделювання фінансової діяльності; формування, вибір та оцінка стратегії забезпечення фінансової стійкості; реалізація стратегії управління фінансовою стійкістю; організація контролю реалізації стратегії забезпечення фінансової стійкості.
6. Зважаючи на рівень фінансової стійкості та вплив на неї чинників зовнішнього середовища, розроблено матрицю альтернативних фінансових стратегій суб’єкта господарювання, до яких віднесено стратегію фінансової стабілізації, стратегію підтримання фінансової стійкості та фінансову стратегію стійкого зростання.
7. Під ризиком втрати фінансової стійкості доцільно розуміти ймовірність погіршення фінансового стану суб’єкта господарювання (його банкрутство) унаслідок реалізації альтернативного фінансового рішення в умовах невизначеності. Головними ризиками, які спричиняють до втрати фінансової стійкості суб’єктів господарювання, є: ризик неефективної структури капіталу; ризик зниження ліквідності; кредитний, податковий, інвестиційний ризики; ризик операційної діяльності; ризик неефективної організаційної структури.
8. Система управління фінансовою стійкістю суб’єктів господарювання в Україні об’єднує управління фінансовою стійкістю на мікрорівні та її державне регулювання. Вітчизняні ділові одиниці у сучасних умовах переважно здійснюють поточне управління фінансовою стійкістю. При цьому вважають, що формування стратегії забезпечення фінансової стійкості є дієвим механізмом подолання невизначеності та мінливості зовнішнього середовища.
9. Розглянуте підприємство ВАТ «Мотор Січ». У цьому розділі була представлена коротка характеристика підприємства, проведений горизонтальний і вертикальний аналіз фінансової звітності підприємства, а також проведений аналіз і розрахунки показників фінансового стану підприємства за 2007-2009 роки.
У цілому можна зробити висновок про позитивні зміни показників фінансового стану за 2006 – 2008 рр. Негативним є висока величина коефіцієнта зношування основних засобів – 74%, а також негативне значення коефіцієнта забезпеченості підприємства власними обіговими коштами.
10. Пріоритетними напрямами вдосконалення фінансової стійкості ВАТ «Мотор Січ» є: підвищення рівня інформаційного забезпечення вітчизняних та іноземних інвесторів, у тім числі за допомогою рейтингового оцінювання фінансової стійкості суб’єктів господарювання; розроблення якісних та узгоджених стратегічних програм розвитку підприємства; підвищення ефективності механізму пільгового кредитування та оподаткування ділових одиниць, які впроваджують ресурсоощадні та екологічно безпечні технології; удосконалення механізму фінансування інноваційної діяльності. Результати роботи доцільно використовувати для оптимізації механізму формування та реалізації стратегії забезпечення фінансової стійкості суб’єктів господарювання в економіці України.
Фінансове становище підприємства, його показники ліквідності й платоспроможності безпосередньо залежать від того, наскільки швидко засоби, вкладені в поточні активи, перетворюються в реальні гроші. Це залежить від ефективного управління обіговими коштами, що проявляється в зменшенні періоду оберту обігових коштів, а також у скороченні виробничого й фінансового циклів.
Немаловажним є застосування в потрібній кількості сучасного устаткування, що дозволить випускати більш якісну продукцію й постійно нарощувати обсяги виробництва.
Розробка шляхів поліпшення фінансового стану підприємства на основі аналізу фінансового стану підприємства дозволяє зберігати або поліпшувати фінансову стійкість і платоспроможність підприємства на майбутнє.
Заходи, спрямовані на поліпшення фінансового стану підприємства, можуть містити в собі:
1) вивчення попиту на продукцію з метою розширення ринків збуту, а також постійне поліпшення якості продукції, що вплине на її попит;
2) аналіз собівартості продукції й визначення резервів її зниження;
3) виявлення наднормативних запасів матеріальних цінностей для залучення їх до господарського обороту або реалізації;
4) вивчення руху дебіторської заборгованості з метою її зменшення;
5) вивчення можливості одержання довгострокових кредитів;
6) аналіз короткострокової кредиторської заборгованості й можливості її зменшення;
7) збільшення продуктивності праці за рахунок автоматизації виробничих процесів, впровадження нової техніки;
8) впровадження у виробництво нових видів продукції, розширення асортиментів продукції, що випускається;
9) використання нових технологій, інноваційних пропозицій з метою зниження витрат на сировину й матеріали, що вплине на зниження собівартості продукції;
10) підвищення професіоналізму й кваліфікації промислово-виробничого персоналу;
11) посилення маркетингової служби для поліпшення реалізації продукції;
12) аналіз першочергових платежів із прибутку з метою недопущення нераціональних виплат;
13) контроль над фінансовим станом підприємства й дотриманням фінансової стратегії.
Також важливим є розробка прогнозних моделей фінансового стану підприємства, яка необхідна для вироблення генеральної фінансової стратегії по забезпеченню підприємства фінансовими ресурсами, оцінки його можливостей у перспективі.
Вона повинна будуватися на основі вивчення реальних фінансових можливостей підприємства, внутрішніх і зовнішніх факторів і охоплювати такі питання, як оптимізація основних і обігових коштів, власного й позикового капіталу, розподіл прибутку, інвестиційну й цінову політику.
Основна увага при цьому приділяється виявленню й мобілізації внутрішніх резервів збільшення грошових доходів, максимальному зниженню собівартості продукції й послуг, вироблення правильної політики розподілу прибутку, ефективному використанню капіталу підприємства на всіх стадіях кругообігу.
Новi технології ВАТ «Мотор Січ». Виготовлення авiацiйних двигунiв, що вiдповiдають сучасним вимогам ринку й здатних конкурувати iз продукцiєю провiдних свiтових фiрм, вимагає постiйного вдосконалення технологiї виробництва з урахуванням найсучаснiших досягнень науки й технiки. У цьому напрямку на ВАТ «Мотор Січ» пропонуємо проводити наступнi заходи:
1. Впровадження принципово нових технологiчних процесiв:
- виготовлення шумогасящих пластин методом порошкової металургiї для компресорiв i пневмокомпресорiв, вiдновлення лопаток ТВД вир. Д-18Т методом плазменно-порошкового наплавлення.
2. Впровадження прогресивних заготiвель:
- точне й вiдцентрове лиття з жаромiцних i конструкцiйних сплавiв, з титанових, магнiєвих i алюмiнiєвих сплавiв, точне лиття великогабаритних деталей з кольорових сплавiв.
3. Впровадження нових альтернативних матерiалiв:
- виготовлення клею ВК-2 на основi iзопропилового спирту замiсть етилового абсолютизованого спирту, виробництво титанових електродiв з титанової губки й iн.
4. Разом з Iнститутом матерiалознавства АН України ведуться роботи iз застосування нанотехнологiй в металургiйних процесах.
5. Розробка й впровадження керуючих програм на встаткування зi ЧПУ.
6. Створення нових програмних розробок:
- постпроцесори на верстати ЕЕN-320, ФП-17М, 6М13ГН, постпроцесор для безперервної 5-координатної обробки на верстатах К2Х15;
- керуюча програма для обробки колеса вiдцентрового вир. МС-500 на верстат DUS - 560ti i iн.
7. Застосування прогресивних технологiй в iнструментальному виробництвi:
- освоєно виробництво цiльнотвердосплавних фрез i свердлiв, що дозволило забезпечити високоякiсним iнструментом виготовлення моноколес;
- використання методу швидкiсного фрезерування;
- виготовлення оснащення iз застосуванням технологiї швидкого прототипирування й iн.
8. Удосконалення й розвиток системи проектування й технологiчної пiдготовки виробництва.
9. Модернiзацiя технiчної й програмної платформи мережного iнформацiйно-обчислювального комплексу.
10. Впровадження розрахункового комплексу СОNСЕРТ NRЕС для проектування турбомашин.
Отже, у рaзу полiпшення cпоживчих хaрaктериcтик i пiдвищення якоcтi продукцiї, полiпшення й удоcконaлювaння пicляпродaжного обcлуговувaння, a тaкож розробкa нових модифiкaцiй i двигунiв, що вiдповiдaють вcе зроcтaючим вимогaм зaмовникiв ВAТ «Мотор Ciч» отрумує прибуток у розмiрi 5755 млн.грн.
Зa новими виробaми ВAТ «Мотор Ciч» потрiбно переходити нa новi cтрaтегiї упрaвлiння реcурcом, як прийнято в уcьому cвiтi.
У розділі 3 з метою подальшого поліпшення фінансового стану підприємства запропонований захід, пов"язаний з реалізацією інвестиційного проекту по будівництву нового цеху, і введенню в експлуатацію вiтроенергетичної установки.
Проведені розрахунки показали можливість реалізації запропонованого інвестиційного проекту, тому що: чистий наведений дохід рівний – 239 362 тис. грн., індекс прибутковості – 2,42, а строк окупності рівняється 2 рокам, що є невеликим строком при даному масштабі проекту.
Після розрахунків показників фінансового стану при реалізації запропонованого інвестиційного проекту можна зробити такі висновки: відбудеться поліпшення показників майнового стану підприємства, а саме, збільшення коефіцієнта придатності активів на 48% і зниження коефіцієнта зношування на 14,8.
З показників фінансової стійкості можна виділити збільшення коефіцієнта маневреності власного капіталу на 0,15 або на 36,6% і коефіцієнта стійкості фінансування на 0,11 або на 13,2%, а також зниження коефіцієнта автономії на 0,06 або на 11,5%, що відбудеться через збільшення величини позикового капіталу в балансі підприємства.
Показники ділової активності в основному мають позитивну тенденцію. Відбудеться збільшення ресурсовіддачи на 0,03 або на 1,7%, коефіцієнта оборотності обігових коштів на 0,62 або на 13,9%, коефіцієнта оборотності власного капіталу на 0,3 або на 8,8%. Негативним є зменшення фондовіддачі на 0,27 або на 8,6%. Це пов"язане з тим, що темпи росту середньорічної вартості основних фондів випереджають темпи росту чистого доходу.
З показників рентабельності можна виділити збільшення рентабельності продукції на 68,15%, за рахунок того, що темпи зростання валового прибутку випереджають темпи росту собівартості продукції, а також зменшення рентабельності активів на 7% і рентабельності власного капіталу на 7,25%. Це зменшення викликане збільшенням вартості активів підприємства у зв"язку із залученням інвестицій для реалізації даного проекту.
Впровадження рекомендацій з освоєнню та серiйному виробництву вiтроенергетичної установки ВАТ «Мотор Сiч» ВЕУ-5-1500/5-96 призведе до отримання економічного ефекту у 239 362 тис. грн.
У результаті вищевикладеного можна зробити вивід про те, що реалізація запропонованого інвестиційного проекту в основному приведе до поліпшення фінансового стану підприємства.
Таким чином, виконані розрахунки підтверджують доцільність будівництва нового цеху й виробництва вiтроенергетичної установки.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.