19 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства№ роботи: 1820
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 51
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
1 ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕБІТОРСЬКОЇ І КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ, ЗАВДАННЯ ЇХ АНАЛІЗУ
2 ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ, ВИКОРИСТОВУВАНІ ДЛЯ АНАЛІЗУ ДЕБІТОРСЬКОЇ І КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ І ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА
3 КОРОТКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА
4 АНАЛІЗ ДИНАМІКИ І ЯКОСТІ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
5 АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПО ТЕРМІНАХ
6 АНАЛІЗ ОБОРОТНОСТІ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
7 АНАЛІЗ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
8 АНАЛІЗ СПІВВІДНОШЕННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ І КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
ВИСНОВКИ
СПИС ОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


ВИСНОВКИ


Наведено теоретичне узагальнення і запропоновано вирішення науково-практичного завдання, що виявляється у дослідженні і розробці науково-методичних підходів щодо вдосконалення обліку дебіторської заборгованості промислових підприємств.
Визначено, що управління дебіторською заборгованістью включає такі етапи: на першому етапі здійснюється аналіз дебіторської заборгованості в минулому періоді. З цією митою розраховуються показники, які характеризують стан дебіторської заборгованості за минулий період. Результати проведеного аналізу використовуються в наступному етапі. Наступний етап передбачає визначення оптимальної дебіторської заборгованості в майбутньому періоді.
Розвиток ринкових відносин та інфраструктури фінансового ринку дозволяє використовувати в практиці фінансового менеджменту ряд нових форм управління дебіторською заборгованістю, тобто її рефінансування або прискорений метод переводу дебіторської заборгованості в більш ліквідні оборотні активи, грошові кошти, короткострокові цінні папери. Основними формами рефінансування дебіторської заборгованості є: факторинг, облік векселів, які видані покупцям продукції, форфейтінг.
Проведено аналіз фінансового стану ВАТ «Укрграфіт» за 2008-2010 рр..
Визначено, що виручка від реалізації тoварів, рoбіт, пocлуг за 2009 рік збільшилася на 70182 тис. грн., або на 8,95%, за 2010 рік збільшилася на 125246 тис. грн., або на 14,65%. Чиcтий прибуток ВАТ «Український графіт» в 2009 р. cклав 100872 тиc.грн., що на 92068 тис. грн. більше ніж в 2008 р., в 2010 було незначне зниження, та сума чистого прибутка склала 95059 тис. грн, що на 3,16% менше. На підприємстві за період 2008-2010 рр. відбулося збільшення суми дебіторської заборгованості. Зменшення дебіторської заборгованості може виникати внаслідок скорочення обсягів відвантаження продукції, проте збільшення доходу від реалізації (105625 тис. грн -2008 р., 86696 тис. грн - 2009 р., 117405 тис. грн - 2010 р.) дає підстави говорити про погіршення управління дебіторською заборгованістю. Аналіз свідчитьь про перевищення на підприємстві дебіторської заборгованості над кредиторською в 2008 р. в 0,49 рази, в 2009 р. в 1,4 рази, в 2010 р. 0,54 раз.
Порівняльний аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості свідчить про те, що кредиторська заборгованість на підприємстві ВАТ «Український графіт» значно переважає дебіторську заборгованість.
Виявлено, що зростання дебіторської заборгованості приводить до неефективної роботи ВАТ «Український графіт». Погіршує фінансове становище підприємства, так як «зависла дебіторська заборгованість це грошові кошти які випадають з обороту і природно не тільки не дають прибутку, але і ставлять дуже часто підприємство в скрутне становище при розрахунках з іншими підприємствами, а це спричиняє за собою непередбачені витрати.
Запропоновано для управління дебіторською заборгованістю на ВАТ «Український графіт» застосовувати такі форми рефінансування дебіторської заборгованості: факторинг; облік векселів; форфейтинг.
Основною умовою ефективної реалізації політики управління дебіторами виступає дотримання граничних обсягів дебіторської заборгованості та термінів її погашення. Але якщо перший чинник знаходиться в межах компетенції підприємства-виробника продукції, то другий часто напряму від нього не залежить. Єдиним способом забезпечення дотримання умов договорів виступає попередній аналіз кожного дебітора. Важливу роль в управлінні дебіторською заборгованістю відіграють планування, організація та контроль роботи з дебіторами. Управління дебіторською заборгованістю зводиться до: формування кредитного рейтингу клієнтів; класифікації дебіторської заборгованості по видах; ведення реєстру старіння заборгованості; оцінки реальної вартості і обертання дебіторської заборгованості; включення дебіторської заборгованості в систему операційних бюджетів; реструктуризація дебіторської заборгованості.
Одним із напрямів управління дебіторською заборгованістю на підприємстві ВАТ «Український графіт», що сприятиме її зменшенню, має стати посилення контролю за нею через створення на ньому спеціального підрозділу.
Запропоновано для управління з проблемної дебіторської заборгованості на ВАТ «Український графіт» створити спеціальний відділ управління дебіторською та кредиторською заборгованістю.
До основних завдань управління цього відділу слід віднести:
- ведення обліку проблемної дебіторської заборгованості підприємства;
- розроблення схем здійснення розрахунків із погашення проблемної де-біторської заборгованості підприємства;
- співпрацю з органами влади щодо стягнення дебіторської заборгованості;
- проведення реструктуризації заборгованості підприємства,
- координацію взаємовідносин із кредиторами підприємства з метою уникнення стягнень ними заборгованості примусово;
- розроблення методичних підходів до оптимізації використання проблемних боргових зобов"язань;
- контроль за виконанням фінансових планів за місяць і квартал у части-ні погашення зовнішньої дебіторської заборгованості підприємства.
Для того щоб ефективно керувати боргами підприємства ВАТ «Український графіт» необхідно, у першу чергу, визначити їхню оптимальну структуру й у конкретній ситуації: скласти бюджет кредиторської заборгованості, розробити систему показників (коефіцієнтів), що характеризують, як кількісну, так і якісну оцінку стану і розвитку відносин із кредиторами компанії і прийняти визначені значення таких показників за планові. Другим кроком у процесі оптимізації кредиторської заборгованості повинний бути аналіз у відповідності фактичних показників їх рамковому рівню, а також аналіз причин виниклих відхилень. На третьому етапі, у залежності від виявлених невідповідностей і причин їхнього виникнення, повинний бути розроблений і здійснений комплекс практичних заходів щодо приведення структури боргів у відповідність із плановими (оптимальними) параметрами.
Для того, щоб відносини з кредиторами максимально відповідали цілям забезпечення фінансової стійкості (безпеки) підприємства ВАТ «Український графіт» і збільшенню її прибутковості і конкурентноздатності, менеджменту компанії необхідно виробити чітку стратегічну лінію у відношенні характеру залучення і використання позикового капіталу.
Наслідком впровадження ефективного управління дебіторською заборгованістю мають стати: забезпечення безперебійної роботи підприємства; зниження обсягів вільних поточних активів, і, як наслідок, зниження витрат на їх фінансування; прискорення обороту оборотних активів; максимізація прибутку підприємства при збереженні ліквідності; підвищення рівня ефективності діяльності підприємства.
Комплексне впровадження запропонованих заходів економічного та організаційного характеру дасть змогу вирішити існуючі на ВАТ «Укрграфіт» складнощі на шляху підвищення ефективності використання дебіторської та кредиторської заборгованості.
   
Список літератури

1. Закон України «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р № 996
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість» Затверджено Наказом Мінфіну України № 237 від 08.10.99 р.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 „Зобов’язання» Затверджено Наказом Мінфіну України №20 від 31.01.2000 р.
4. Бикова Е. В. Показатели денежного потока в оценке финансовой устойчивости предприятия / Бикова Е. В. Финансы. - 2009. - № 2. –С.45-46
5. Бутинець Ф.Ф. Економічний аналіз. Практикум / Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. - Житомир: ЖІТІ, 2007. - 416 с.
6. Верхоглядова Н.І. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика : навч.- практ. посібн. / Н.І. Верхоглядова, В.П. Шило, С.Б. Ільїна та ін. - К. : Центр навч. літ-ри, 2010. - 536 с.
7. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент [Навчальний посібник] / Гончаров А.Б. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2006. – 240 с.
8. Грабова Н.Н. Бухгалтерський учет в производственных и торговых предприятиях / Грабова Н.Н. Добровский В.Н. – К.:А.С.К., 2007. – 624 с.
9. Гудзь О.Є. Дебіторська та кредиторська заборгованість в системі управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств/ Гудзь О.Є. // Облік і фінанси АПК. - 2010. - №1-2. - 65-70 с.
10. Економіка виробничого підприємництва. Навчальний посібник [За ред. Й.М. Петровича] - К.: Т-во «Знання», КОО, 2006. - 405 с.
11. Економічний аналіз : Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк [За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка]. - Київ: КНЕУ, 2007. - 540 с.
12. Економічний аналіз господарської діяльності: Навч. посіб. для ВНЗ / Іващенко В.І., Болюх М.А. - К., 2006. - 204 с.
13. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання [Підруч. для ВНЗ] / Попович П.Я. - Т.: Освіта, 2008. - 456 с.
14. Економічний аналіз. Збірник завдань і тестів [Навч. посіб. для ВНЗ] / Мец В.О. - К., 2007. - 236 с.
15. Зятковський І.В. Фінансове забезпечення діяльності підприємств / Зятковський І.В. - Тернопіль: Екон. думка, 2007. - 228 с.
16. Іванілов О. С. Механізм управління дебіторською заборгованістю підприємства / О. С. Іванілов, В. В. Смачило, Є. В. Дубровська // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 1. - С. 156-163.
17. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу / Івахненко В.М. - К: Знання-Прес, 2006. - 207 с.
18. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз / Ізмайлова К. В. - К.: МАУП, 2006. - 457 с.
19. Ізмайлова Н.В. Стан та тенденції дебіторської та кредиторської заборгованості: макроекономічний аспект / Ізмайлова Н.В. // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - №4. – С.12-17.
20. Кожанова Є.П. Економічний аналіз / Кожанова Є.П., Отенко І.П. - X.: ВД «ІНЖЕК», 2007. - 208 с.
21. Колпакова Г.М. Управление дебиторской задолженностью предприятия [Уч. пособие] / Колпакова Г.М. - М.: МИЭТ, 2006. – 120c.
22. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств [Навч. посіб.] / Коробов М.Я. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2007. - 378 с.
23. Курс економічного аналізу / Івахненко В.М. - К.: Знання-Прес, 2007. - 206 с.
24. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства / Мец В.О. - К: Вища школа, 2007. - 278 с.
25. Момот Т. Управление дебиторской задолжен-ностью предприятия / Момот Т. // Бизнес Информ. - № 11-12. - 2010. – С. 97-98.
26. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства [Навч. посіб.] / Савицька Г.В. - К.: Знання, 2007. - 662 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.