19 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Дослідження фінансового стану підприємства на основі фінансової звітності№ роботи: 1819
розділ: Фінанси
тип: Дипломна робота
об'єм: 111
винагорода автору: 450 грн

Зміст:

ВCТУП
РОЗДIЛ 1. ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА І ПІДХОДИ ДО ЙОГО АНАЛІЗУ
1.1. Сутність фінансового стану і основні методичні прийоми його аналізу
1.2. Законодавче регулювання методики аналізу і основних цільових характеристик фінансового стану підприємства
1.3. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану
РОЗДIЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПАТ «ЗАВОД «ЗАПОРІЖАВТОМАТИКА»
2.1. Організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства
2.2. Аналіз динаміки і структури майнового стану ПАТ «Завод «Запорiжавтоматика»
2.3. Оцінка показників ліквідності, платоспроможності і фінансової стійкості товариства
2.4. Аналіз фінансових результатів діяльності ПАТ «Завод «Запорiжавтоматика»
2.5. Оцінка ефективності діяльності на основі розрахунку показників рентабельності і ділової активності
РОЗДIЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПIДПРИЄМСТВА
3.1 Шляхи оптимізації джерел фінансових ресурсів
3.2 Стратегія побудови механізму формувaння кaпiтaлу ПАТ «Завод «Запорiжавтоматика»
3.3 Прогнозування основних показників структури капіталу
ВИСНОВКИ
ПРОПОЗИЦIЇ
СПИСОК ВИКOРИCТAНИХ ДЖEРEЛ
ДОДAТКИ

РЕФЕРAТ

Диплoмнa рoбoтa: 111 c., 17 риc., 26 тaбл., 8 дoдaтків, 62 джeрeл.
Об’єктом дослiдження є фінансовий стан підприємства на прикладi ПАТ «Завод «Запорiжавтоматика». Предметом дослiдження є механiзм формування та реалiзацiї стратегiї забезпечення стійкого фінансового стану підприємства.
Мета дослiдження – кoмплекcне теoретичне дocлiдження фінансового стану пiдприємства та визначення шляхiв його покращення.
У першому роздiлi роботи розглянутi теоретичнi аспекти аналiзу фінансового стану, сутнiсть поняття «фінансовий стна», основні методичні прийоми його аналізу.
У другому роздiлi представлена коротка характеристика пiдприємства, а також проведений аналiз фiнансового стану пiдприємства.
У третьому роздiлi розглянутi теоретичнi аспекти шляхiв покращення фінансового стану пiдприємства, визначена стратегiя побудови механізму формувaння кaпiтaлу, розраховано економiчний ефект запропонованих заходiв.

ФIНАНСОВИЙ СТАН, СТIЙКIСТЬ, ПЛАТОСПРОМОЖНIСТЬ, ЛIКВIДНIСТЬ, ПЛАТОСПРОМОЖНIСТЬ, ДIЛОВА АКТИВНIСТЬ, РЕНТАБЕЛЬНIСТЬ, ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ


ВИСНОВКИ

Викон ане дослiдження дало пiдстави зробити такi висновки.
Аналіз теоретичних досліджень показав, що фінансовий стан є найважливішою характеристикою ділової активності і надійності підприємства. Він визначає конкурентоспроможність підприємства та його потенціал у діловому співробітництві, є гарантом ефективної реалізації економічних інтересів як самого підприємства, так і його партнерів. Тому за умов ринкової економіки істотно підвищився інтерес учасників економічного процесу до об’єктивної та вірогідної інформації про фінансовий стан і ділову активність підприємства. Усі суб’єкти ринкових відносин – власники (акціонери), інвестори, банки, біржі, постачальники, покупці, замовники, страхові компанії, рекламні агентства – зацікавлені в однозначній оцінці конкурентоспроможності та надійності своїх партнерів. В ринкових умовах фінансова діяльність підприємства набуває нових форм і напрямів. І тому фінансовий стан підприємства аналізується з урахуванням цих змін. Фінансовий стан підприємства перебуває у постійній зміні, що викликана нестабільністю економіки, її кризовим станом. Перешкоджають аналізу фінансового стану підприємства і різні форми власності. Чимало показників, які характеризують фінансовий стан акціонерних товариств, не можуть бути розраховані через відсутність у державі ринку цінних паперів, де оберталися б акції цих підприємств.
На основi поглибленого аналiзу фінансового стану ПАТ «Завод «Запорiжавтоматика», а також врахування конкретних умов виробництва, збуту та грошових розрахункiв уточнено нормативнi значення найбiльш вагомих показникiв оцiнки платоспроможностi, якi набувають наступних значень.
Здiйснений аналiз та оцiнка платоспроможностi ПАТ «Завод «Запорiжавтоматика»показав, що баланси є лiквiдними, коефiцiєнти платоспроможностi пiдвищуються, синхроннiсть руху грошових потокiв нормальна. Однак дiючi методичнi пiдходи не дозволяли визначити, якi фактори впливають на зниження платоспроможностi дослiджуваних пiдприємств. У зв’язку з цим пропонується розробка методичних пiдходiв i iнструментарiю для визначення впливу окремих факторiв на змiну платоспроможностi.
Отже, показники лiквiдностi та платоспроможностi мають важливе значення в системi показникiв дiяльностi пiдприємства, оскiльки забезпечують пiдтримку фiнансової рiвноваги пiдприємства. Дослiджуване пiдприємство є платоспроможним, але ряд показникiв лiквiдностi мають тенденцiю до зменшення. Тому керiвництву ПАТ «Завод «Запорiжавтоматика» необхiдно спрямувати курс на пiдвищення лiквiдних активiв та зростання платоспроможностi, щоб не стати банкрутом. Лiквiднiсть слiд розглядати як стан активiв у їхньому оборотi, який закiнчується отриманням грошових коштiв, що є необхiдною умовою платоспроможностi. Враховуючи, що основу платоспроможностi складають активи, яким притаманна рiзна ступiнь лiквiдностi, можна вважати лiквiднiсть якiсною характеристикою платоспроможностi.
Розроблена факторна модель для оцiнки платоспроможностi ПАТ «Завод «Запорiжавтоматика», яка дозволяє визначити вплив кожного фактора на результативний показник. У якостi результативного показника пропонується коефiцiєнт покриття, що характеризує сукупнi платiжнi можливостi пiдприємства, якi формуються на основi врахування вхiдних та вихiдних грошових потокiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. Система факторiв охоплює ефективнiсть використання основних засобiв, оборотних активiв, виручку вiд реалiзацiї товарiв, робiт i послуг, виконання платiжних зобов’язань, включаючи зобов’язання перед бюджетом. Розрахунки за розробленою моделлю надають можливiсть постiйно вiдстежувати змiни платоспроможностi та визначати фактори, якi спричинили цi змiни, що дозволить своєчасно реагувати на ризики втрати платоспроможностi та опрацьовувати i реалiзовувати заходи щодо їх зменшення. Апробацiя факторної моделi з використання iнформацiйної бази дослiджуваних пiдприємств дозволила визначити, що найбiльш вагомий вплив на зниження платоспроможностi справляють неефективне використання основних засобiв та спiввiдношення дебiторської i кредиторської заборгованостi.
Результати розрахункiв за факторною моделлю показали, що вагомий вплив на платоспроможнiсть спричиняє передусiм неефективне використання основних засобiв через їх застарiлiсть, фiзичну та моральну зношенiсть, що вiдбивається на показниках фондовiддачi. Тому важливого значення набуває оновлення матерiально-технiчної бази та модернiзацiя основних засобiв на пiдприємствах. З цiєю метою в дисертацiї пропонується на пiдприємствах харчової промисловостi використання фiнансового лiзингу, який надає можливiсть пiдвищити технологiчний рiвень виробництва, розширити асортимент продукцiї, пiдвищити її якiсть та пiдтримати за рахунок цього фактору платоспроможнiсть пiдприємства.
Проведений аналiз показав, що зниження платоспроможностi ПАТ «Завод «Запорiжавтоматика» вiдбувається за рахунок зростання дебiторської заборгованостi внаслiдок вiдволiкання оборотних коштiв. Особливостi виробництва, короткi строки зберiгання бiльшостi видiв продукцiї дослiджуваних пiдприємств обумовили вiдповiдну систему їх реалiзацiї, коли продукцiя оплачується покупцями пiсля її продажу. У зв’язку з цим основним завданням на ПАТ «Завод «Запорiжавтоматика» повинно бути покращення управлiння дебiторською заборгованiстю, а саме: монiторинг дебiторської заборгованостi, контроль за вiдвантаженням продукцiї, складання картотеки дебiторiв, проведення iнкасацiї дебiторської заборгованостi в наступному перiодi, використання сучасних форм рефiнансування. Суттєвого значення набуває використання маркетингових iнструментiв, зокрема, знижок з цiн на продукцiю пiдприємств, що сприяє збiльшенню продажу готової продукцiї та виступає одним iз засобiв управлiння дебiторською заборгованiстю. За допомогою знижок можна пiдвищити синхроннiсть мiж вхiдними та вихiдними грошовими потоками та забезпечити формування позитивного чистого грошового потоку на пiдприємствах.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.