18 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Особливості складання бізнес-планів за допомогою спеціалізованих комп’ютерних програм№ роботи: 1815
розділ: Бізнес-планування
тип: Курсова робота
об'єм: 50
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ І ПРИЗНАЧЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЕКТІВ
1.1. Сутність планування та його роль в діяльності підприємства
1.2. Методичний апарат бізнес-проектів
1.3. Комп"ютерні програмні продукти, використовувані в бізнесі-плануванні. Порівняльний функціональний аналіз
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ
ТА СКЛАДОВІ БІЗНЕС-ПРЕКТУ ВАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2. Аналіз виробництва і збуту продукції
2.3. Складання бізнес-плану за допомогою пакету «Project expert»
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ВАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»
3.1. Шляхи удосконалення стратегічного планування ВАТ «Запоріжсталь»
3.2. Аналіз економічних показників розробленого проекту
3.3. Розрахунок економічної ефективності проекту ВАТ «Запоріжсталь»
ВИСНОВКИ
СПИС ОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП


Актуальні сть теми. У сучасній ринковій економіці важливою передумовою ефективного використання обмежених виробничих ресурсів і досягнення високих кінцевих результатів є планування діяльності підприємств. Проте нині воно є не регламентованим з огляду на єдині правила чи стандарти. Більше того, напрацьований як вітчизняною, так і зарубіжною наукою та практикою інструментарій планування є досить різноманітним, що дає змогу використовувати такий набір методів та алгоритмів, який є прийнятним для кожної ситуації. Вибрати їх, поєднати в єдину систему планування належить керівнику, менеджеру, безпосередньому виконавцю. Усі вони повинні глибоко розуміти зміст і призначення тих чи інших комплексів планів та сутність методів, а також усвідомлювати правила раціонального їх використання. Особливістю діяльності професіоналів-економістів є вміння вдосконалювати наявні методики, розробляти нові алгоритми та творчо вирішувати складні нетипові завдання сьогодення.
У наукових колах України дослідженню окремих питань фінансового забезпечення планування діяльності підприємств присвячено праці вітчизняних економістів: Лещинського О.Л., Бабицького А.Ф., Калини А.В., Оберемчука В.Ф., Ізмайлової К.В., Ефимової О.В., В.В. Буряковского, В.Я. Кармазина, С.В. Каламбет та інщі.
За умов ринкової економіки, самостійність підприємств, їхньої відповідальності за результати діяльності виникає об’єктивна необхідність визначення тенденцій розвитку фінансового стану та перспективних фінансових можливостей. На вирішення таких питань і спрямовано фінансову стратегію підприємства. Розробка фінансової стратегії – це галузь фінансового планування. Як складова частина загальної стратегії економічного розвитку, вона має узгоджуватися з цілями та напрямками останньої.
Важливе значення для формування фінансової стратегії має врахування факторів ризику. Фінансова стратегія розробляється з урахуванням ризику неплатежів, інфляційних коливань, фінансової кризи.
Метою курсової роботи є комплексне теоретичне дослідження бізнес- планування діяльності підприємства в сучасних умовах розвитку економіки України, розробка практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності фінансового планування на підприємствах.
Для досягнення поставленої мети в дослідженні вирішено такі завдання:
- розглянути механізм бізнес-планування підприємства із врахуванням специфіки реалізації цього механізму стосовно до підприємства;
- застосувати сучасні методики для аналізу особливостей функціонування активів об’єкту роботи;
- економіко-статистичними методами визначити сукупність факторів, пов’язаних з управлінням бізнес-планування підприємства, які суттєво впливають на результати його функціонування;
- розробити бізнес-план для діючого підприємсва.
Об’єкт дослідження: ВАТ «Запоріжсталь». Предмет дослідження: фінансові відносини з приводу формування на підприємствах бізнес-планування.
   
Список літератури

1. Бель Т. Г. Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства. // Фінанси України – 2006. – 256 с.
2. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация: Пер. с англ./ Научн. ред. перевода чл. – корр. РАН И.И. Елисеев. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 624с.
3. Бондар С.О. Деякі аспекти аналізу ліквідності підприємства. // Фондовий ринок. - 2006. - № 16. - с.20.
4. Буряковський В. В., Кармазин В. Я., Каламбет С. В. Фінанси підприємств. - Дніпропетровськ: Пороги, 2007. - 386 с.
5. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник/ За ред.проф.Ф.Ф,Бутинця. – Житомир: ПП „Рута”, 2007. – 688 с.
6. Быкова Е.В. Регулирование массы и динамики прибыли. //Финансы, 2005, № 4. - с.15
7. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 800с.
8. Ізмайлов К.В. Фінансовий аналіз. - Київ: МАУП, 2007. -536с
9. Ковальов В. В. Фінансовий аналіз: Керування капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності. - Москва: Фінанси і статистика, 2008.- 392 с.
10. Ковальова А. М. Фінанси. / Москва: Фінанси і статистика, 2005.-546с.
11. Коробів М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2007. - 378 с.
12. Король В. П. Методологічні розбіжності оцінки ліквідності і платоспроможності в системі аналізу фінансового стану підприємства. // Економіка Фінанси Право. - 2008. - № 5 с. 22
13. Лазневий Н. П. Економіка металургійної промисловості. - Москва: «Металургія», 2006. - 470 с.
14. Липатова И.В. Прогнозирование прибыли. //Финансы, 2008, № 2. - с.19
15. Митченко В. О. Фінансовий стан підприємств: оцінка, шляхи поліпшення. // Економіст. - 2005. - № 7. - с.37.
16. Митченко В. О. Фінансовий стан підприємств: оцінка, шляхи поліпшення. // Економіст. - 2008. - № 7. - с.37.
17. Наливайко В. Г, Аналіз фінансового стану фірми - один з етапів маркетингової стратегії. // Маркетинг. - 2004. - № 1. - с.57.
18. Наливайко В. Г, Аналіз фінансового стану фірми - один з етапів маркетингової стратегії. // Маркетинг. - 2004. - № 1. - с.57.
19. Немченко Л.Д. Критерії неспроможності підприємства і шляхи їхнього фінансового оздоровлення. // Вісник Донецького університету. Економіка і право. - 2008. - №7.
20. Поддерегин А. М., Буряк Л. Д. Фінанси підприємств: Підручник. - Київ.: КНЕУ, 2005. -460 с.
21. Поляк Г. Б. Фінансовий менеджмент. - Москва: Фінанси, 2005.- 231 с.
22. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств. Навчальний посібник. Житомир: ЖІТІ, 2006. – 440 с.
23. Фінанси підприємств. Підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддерьогін. – 4-те вид. переробл. та доповн. – К.: КНЕУ, 2007. – 421 с.
24. Фінанси підприємств: Навч. посіб.: Курс лекцій / За ред. Г. Г. Кірейцева.— К.: ЦУЛ, 2005. — 268 с.
25. Фінанси підприємств: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. /Л. Д. Буряк, Є. В. Вакуленко, А. П. Куліш та ін. — К.: КНЕУ, 2006. — 165 с.
26. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник / За ред. проф. Г.Г. Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2007. – 496 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.