17 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Анатомія, фізіологія, патологія пам’яті№ роботи: 1814
розділ: Психологія
тип: Курсова робота
об'єм: 35
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПОВЕДІНКА ТА ЇЇ ФІЗІОЛОГІЯ
1.1. Загальна характеристика пам’яті
1.2. Фізіологічні основи пам’яті
1.3. Особливості пам’яті у різні вікові періоди
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. ПАТАЛОГІЯ ПАМ’ЯТІ
2.1. Розлади пам’яті та їх ретроспектива розвитку
2.2. Амнезія як одна з форм патології пам’яті
2.3. Погіршення пам’яті: причини, симптоми,
профілактика погіршення пам’яті
Висновки до розділу 2
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Актуальніст ь роботи. Пам’ять – це генетична властивість, пов’язана з особистими якостями людини і виражена індивідуально. Згадайте, серед ваших знайомих напевне знайдуться такі, кому з легкістю вдається запам’ятати номери телефонів, дати, числа, тоді як в інших чудово розвинена зорова чи слухова пам’ять, а треті найкраще засвоюють інформацію, отриману з допомогою другої сигнальної системи, тобто через слово. Саме тому важко говорити про елементарний, єдиний для всіх тест перевірки стану пам’яті, який міг би претендувати на безумовну точність результату. Хоча для любителів тестів можна запропонувати таке: взяти список з десяти не пов’язаних між собою за змістом слів. Якщо після першого знайомства з ним вдалося запам’ятати 9-10 слів, можна говорити про дуже хорошу пам’ять, 7-8 слів вважається нормою, 4-6 – варто замислитися, менше чотирьох – пам’ять, скоріше за все, перебуває у плачевному стані.
Когось природа обдаровує феноменальною пам’яттю, комусь відпускає рівно стільки, скільки потрібно для повноцінного життя, а комусь її ледве вистачає на те, щоб не забути свого імені. Чим же пояснити таку несправедливість? А річ у тім, що пам’ять загалом – один з найзагадковіших, малодосліджених психічних процесів. На дуже багато запитань, в тому числі й на це, досі не знайдено однозначної відповіді. Проте рівень пам’яті, достатній для навчання і адаптації в житті, є нормою. У противному разі слід шукати патологію.
Предмет дослідження – анатомія, фізіологія, патологія пам’яті.
Об’єкт дослідження – пам’ять.
Мета курсової роботи полягає у дослідженні анатомії, фізіології та патології пам’яті.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

1. Охарактеризувати поведінку та визначити її фізіологічні основи.
2. Визначити сутність розладів пам’яті.
3. Проаналізувати амнезію як одна з форм патології пам’яті.
4. Охарактеризувати погіршення пам’яті: причини, симптоми, профілактика погіршення пам’яті.
Наукова новизна робота полягає в тому, що вперше проведене комплексне дослідження анатомії, фізіології та патологія пам’яті.
Теоретична значущість роботи полягає у поглибленні розуміння, анатомії, фізіології та патологія пам’яті.
Практична значущість результатів дослідження полягає в можливості застосування матеріалу щодо анатомії, фізіології та патологія пам’яті у діяльності шкільних психологічних служб, шкіл, ВУЗіВ та інших освітніх закладів при досліджені питань щодо пам’яті.
   
Список літератури

1. Артемов А.С. Фізіологія вищої нервової діяльності. – К.: Вид-во «Либідь», 2003. – 247с.
2. Атлас для экспериментального исследования отклонений в психической деятельности человека / Под ред. И. А. Полищука и А. Е. Видренко. – К.: Здоров’я, 1980. – 123 с.
3. Батуев А.С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2006. – 317 с.
4. Ґанонґ В. Ф. Фізіологія людини – Львів: 2002 – 784с.
5. Данилова М.М. Психофізіологія. М.: Аспект Пресс, 1998. – 342 с.
6. Зейгарник Б.В. Патопсихология: Учеб. пособие для студ. высш. заведений.- М.: Издательский центр «Академия», 2003. – С.73-100
7. Зінченко С. М. Психічні відхилення у дітей з органічним ураженням центральної нервової системи (Клініко-синдромологічний аспект). – К., 1999. – 24 с.
8. Клиническая психиатрия / Под ред. профессора Н. Е. Бачерикова. – К. Здоровья, 1989. – С.54-58
9. Курепіна М.М. Анатомія людини: Підручник. – М.: Владос, 2002. – 457 с.
10. Левченко И.Ю. Патопсихология: Теория и практика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Акадкмия», 2000.- 232 с.
11. Макарчук М. Ю. Психофізіологія: Навчальний посібник − К.: ООО «Інтерсервіс», 2011 – 329 с.
12. Макарчук М. Ю. Фізіологія центральної нервової системи – К.: Київський університет, 2011– 335 с.
13. Максимова Н. Ю., Мілютіна К. Л., Піскун В. М. Основи дитячої патопсихології. – К.: Перун, 1996. – 463 с.
14. Мартинюк І. А. Патопсихологія. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. - 208 с.
15. Община Н.В. Фізіологія вищої нервової діяльності. - К.: Вид-во «Юрінком Інтер», 2002. – 198с.
16. Патопсихология: Хрестоматия / Сост. Н. Л. Белопольская, 2-е изд., испр. и доп. – М.: Когито-Центр, 2000. – 289 с.
17. Середина Н.В. Основы медицинской психологии: общая, клиническая, патопсихология / Серия «Учебники, ученые пособия». – Ростов н/Д: «Феникс», 2003. – 512 с.
18. Справочник по психиатрии / Под ред. А.В. Снежневского. – М.: Медицина, 1985.- 416 с.
19. Чайченко Г. М. Фізіологія людини і тварин – К.: Вища школа – 2003 – 463 с.
20. Чернінський А. О. Анатомія і еволюція центральної нервової системи – К.: ООО «Інтерсервіс», 2011 – 85 с.
21. Янчик Г.В. Фізіологія сенсорних систем. Суми: Університетська книга, 2011. – 36с.
22. Словник з патопсихології // http://elibrary.nubip.edu.ua/2 869/1/ Martynyik_2010_slovn_patopsih. pdf
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.