17 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Методи виховання і шляхи їх застосування№ роботи: 1813
розділ: Педагогіка
тип: Курсова робота
об'єм: 53
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

ВСТУП
Розділ І. Значення виховання в психолого-педагогічній теорії
1.1. Суть виховання як складової педагогічного процесу
1.2. Теоретико-методологічні основи організації виховання
Розділ ІІ. Методи виховання
2.1. Сутність методу і прийому виховання
2.2. Методи формування свідомості
2.3. Методи формування суспільної поведінки
2.4. Методи стимулювання діяльності та поведінки
2.5. Методи контролю й аналізу рівня вихованості
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП
Без урахування змін у сучасному світі неможливо розробити й утілити в життя концепції та стратегічні програми розвитку й модернізації системи освіти й виховання. Тим часом вітчизняних досліджень, спрямованих на визначення «системи координат» для педагогіки найближчого майбутнього, явно бракує. Дивитися в майбутнє, користуючись тільки фокусом ретроспективи, недостатньо. Щоб підготуватися до розв’язання педагогічних проблем, зумовлених новим часом, треба спробувати визначити ті ознаки, які тільки почали окреслюватися, але поки що не сприймаються як типові складові майбутнього буття.
Виховання - складна, нелінійна й багато в чому не визначена ймовірнісна система, шо відповідно вимагає багатоаспектного й багатовимірного підходу до її аналізу і проектування. Виявлення, визначення і кваліфікація суті кожної складової цієї системи, її місце в організації всього педагогічного процесу є надзвичайно складними завданнями, які не можна розв’язати власне педагогічними засобами. Теорія і практика виховання постійно стикаються з проблемою співвідношення реальності («буття») з виховними завданнями, з виховними ідеалами, устремліннями. Виховний процес тісно пов’язаний із станом суспільства, він спирається на реальність, рівень освіченості й вихованості, умови, в яких живуть суспільство й конкретна дитина.
Виховання сьогодні - це процес з дуже багатьма невідомими й цього невідомого з кожним днем стає більше й більше. Оскільки існує така велика різноманітність умов і учасників загально-виховного процесу, при визначенні й прийнятті суспільством мети виховання кожен учитель, педагог, науковець мають знайти свою стежку, що веде до виховання громадянина відкритого суспільства. Адже це суспільство не можна побудувати - його можна виростити в собі, в своїх дітях, сформувавши творче, критичне мислення.
Сучасні соціальні та економічні проблеми суспільства породжують труднощі у вихованні учнів: спостерігається відсутність потреби в здоровому способі життя, спад інтересу до фізичної культури (тільки 20 % здорових дітей шкільного віку), зростає кількість підлітків, які вживають наркотичні засоби, алкоголь, рано починають статеве життя, в інтелектуальному розвитку спостерігаються бідність словникового запасу, низький рівень самоконтролю та саморегуляції, зростає відсоток дітей із затримкою психічного розвитку [13].
Виховний процес у наших школах втрачає свою ефективність і результативність. Можна упевнено сказати, що це наслідок домінування застарілих форм і методів організації, неврахування зрослих потреб учнів. Школа ігнорує поради А. Макаренка про те, що «справжня суть виховної роботи полягає зовсім не у ваших розмовах з дитиною, а в організації життя дитини» [18].
В освітньому просторі України має місце широкий діапазон різних підходів до процесу виховання та засобів виховання, які аргументуються зміною сьогоднішніх контекстів і новими виховними ситуаціями. До знаних імен М.Гузика, М. Чумарної, П. Лоскжа, В. Хайруліної, А. Сологуба слід додати й багато імен творчих директорів та вчителів, які ініціюють і впроваджують цікаві ідеї [12]. Значно впливає на наші уявлення про механізми виховання психологічні теорії В. В. Давидова і В. Н. Рубцова, С.Л.Рубінштейна, В. С. Ільїна, Л.С.Виготського, А. Н. Леонтьєва, Н. Ф. Тализіна.
Педагогічна наука в останні роки продемонструвала немало теоретичних напрацювань у сфері виховання, спроб побудови різноманітних концепцій виховання (О. В. Бондаревська, З. І. Васильєва, О. С. Газман, І. П. Іванов, Б. Т. Ліхачов, Л. І. Новікова, І. С. Якиманська та ін.).
Мета дослідження - дослідити методи виховання і шляхи їх застосування
Задля досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
1. Проаналізувати значення виховання в психолого-педагогічній теорії;
2. Дослідити загальні методи виховання.
Об’єкт дослідження - процес виховання.
Предмет дослідження - загальні методи виховання.
Для досягнення поставленої мети у курсовій роботі використовувалися наступні методи дослідження: 1) вивчення інформаційних джерел із проблеми дослідження: публікації статей з даної тематики, психолого-педагогічна література, передовий педагогічний досвід відомих педагогів, фонд підручників; 2) теоретичні методи: індукція та дедукція, аналіз і синтез; порівняння; класифікація і систематизація.
   
Список літератури

Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Дрогобич: Коло, 2003. - 528 с.
2. Волкова Н. П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Видавничий центр «Академія», 2001. - С. 347.
3. Воспитатели и дети: источники роста / Под ред. В. Петровского - М., 1994. - С. 7-8.
4. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 1995. - 237 с.
5. Доценко Е. Л. Психология манипуляции. - М.: Наука, 1996. - С. 59
6. Дьяченко В.К. Организационная структура учебного процесса и его развитие. - М.: Наука, 1998. - 235с.
7. Казенко В.И. Педагогические функции и содержание факультативного обучения в основной школе // Педагогика и психология. - 1997. - № 2.
8. Каракокский В. А. Воспитательная система школы // Народное образование. - 2001. - №4.
9. Концепція превентивного виховання дітей та молоді // Учитель. - 2000. - № 1-3.
10. Корнетов Г.Б. Итоги й перспективы парадигментально-педагогическо й интерпретации моделей образовательного процесса // Гуманитарные науки. - 2001. - № 1.
11. Кудряшова Р. Виховна система нашої школи. // Завуч. - 2006. - №9. - С. 7.
12. Лактюнова Г. Виховання в епоху глобалізації: нові можливості, нові ризики. // Шлях освіти. - 2005. - №4. - С. 2 - 7.
13. Лашина С. Виховна система в сучасних умовах. // Завуч. - 2006. - №9. - С. 4 - 7.
14. Мойсеюк Н. Е. Педагогіка: Навчальний посібник. - К., 1999. - С. 219.
15. Образование в контексте социализации // Педагогика. - 1996. - № 1. - С. 3-8
16. Огаренко В. Теоретико-методологічні основи організації виховної роботи в навчальному закладі. // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2005. - №3. - С. 427 - 435.
17. От авторитарного образования к педагогике свободы // Газман О.С., Вейрс Р.М., Крылова Г. В. Новые ценности образования: содержание гуманистического образования. - М., 1995. - Вып. 2. - С. 27-33
18. Павлова М.П. Педагогическая система А.С. Макаренка. - М.: Педагогика, 1993.
19. Падалка О.С., Нісімчук А.М., Смолюк І.О., Шпак О.Г. Педагогічні технології. Навчальний посібник. - К.: Вид-во «Українська енциклопедія» ім.П.Бажана, 1995, - 254с.
20. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості // Вибр. тв.: В 5т. - К.: Рад. шк., 1976. - Т. 1.
21. Радул В. Соціальний характер виховання. // Шлях освіти. - 2004. - №3. - С. 6 - 9.
22. Сметанський М. Суть виховання як складової педагогічного процесу. // Шлях освіти. - 2006. - №4. - С. 14 - 17.
23. Сметанський М. Теоретичні засади сучасних концепцій виховання. // Шлях освіти. - 2004. - №3. - С. 2 - 6.
24. Стельмахович М. Г. Теорія і практика українського національного виховання. - Івано-Франківськ, 1996. - 232 с.
25. Сухомлинська О. Виховання як соціальний процес: особливості сучасних трансформаційних змін. // Шлях освіти. - 2004. - №2. - С. 2 - 6.
26. Сухомлинський В. О. Слово про слово. Вибр. твори: У 5-ти т. - К., 1976. - Т. 5.
27. Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві. Вибр. твори: У 5-ти т. - К., 1976. - Т. 2.
28. Ушинський К. Д. Людина як предмет виховання. Вибр. пед. твори: У 2-х т. - К., 1983. - Т. 1.
29. Фіцула М.М. Педагогіка. К.: Видавничий центр «Академія», 2000. -544 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.