17 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз ефективності використання трудових ресурсів№ роботи: 1809
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Курсова робота
об'єм: 51
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 КЛЮЧОВІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Сутність ефективності використання ресурсів
1.2 Організація використання трудових ресурсів
1.3 Показники і методи вимірювання ефективності праці
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СИСТЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ
ВАТ «МОТОР СІЧ»
2.1 Коротка характеристика ВАТ «Мотор Січ»
2.2 Аналіз забезпечення ВАТ «Мотор Січ» людськими ресурсами
РОЗДІЛ 3 УДОСКОНАЛЕННЯ ТРУДОВИХ І СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ПОКАЗНИКІВ ВАТ «МОТОР СІЧ»
3.1 Напрямки використання резервів підвищення продуктивності праці
3.2 Удосконалення механізму використання людських ресурсів ВАТ «Мотор Січ»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

РЕФЕРАТ

Курсова робота: 51 с., 14 табл., 10 рис., 24 джерел.
Об’єкт курсової роботи - система використання трудових ресурсів на підприємствах України.
Мета роботи – теоретичне обґрунтування та розробка комплексного аналізу ефективності використання трудових ресурсів автотранспортного підприємства.
В ході курсової роботи планується вирішити наступні завдання:
- визначити теоретичні і методологічні основи використання трудових ресурсів на підприємстві;
- визначити показники і методи вимірювання продуктивності праці;
- проаналізувати забезпеченість підприємства трудовими ресурсами;
- дослідити ефективність використання трудових ресурсів;
- провести аналіз робочих місць ВАТ „Мотор Січ”;
- розробити напрямки використання резервів підвищення продуктивності праці;
- розробити пропозиції щодо оптимізації системи використання трудових ресурсів.
Методи курсової роботи – описовий, аналітичний, економічний, спостереження, абстрактно-логічний, порівняльний, графічний.
Сфера практичного застосування – в галузі авіаційного виробництва.

РЕСУРСИ, ПРОДУКТИВНІСТЬ, ПЕРСОНАЛ, КАДРИ, ПОЛІТИКА, УПРАВЛІННЯ, ЗАРОБІТНА ПЛАТА, НОРМУВАННЯ, МОТИВАЦІЯ, СТИМУЛЮВАННЯ, ТРУДОВІ РЕСУРСИ, АНАЛІЗ


ВИСНОВКИ

В курсовій роботі здійснений комплексний аналіз використання трудових ресурсів.
Розкрите теоретичне визначення трудових ресурсів. Трудовий потенціал – це самостійна, динамічна соціально-економічна категорія, яка характеризує трудову здатність та потенції людини, колективу, регіону, країни до продуктивної праці і служить інтегральною оцінкою участі людини у суспільно-корисній праці. Трудовий потенціал є джерелом забезпечення підприємств кадрами і має кількісну і якісну характеристики. Кількісна сторона трудового потенціалу визначається чисельністю працездатного населення, статево-віковою структурою, числом безробітних.
ВАТ «Мотор Січ» сьогодні — це поєднання високопрофесійних кадрів, інженерів і робітників, кваліфікованого управлінського персоналу, це команда, яка не просто збереже, але і збільшить динаміку зростання показників, підтвердивши свою міцну позицію серед стабільно працюючих промислових підприємств України.
В курсовій роботі проаналізовано трудові ресурси ВАТ "Мотор Січ". Розглядаючи середньо облікову чисельність працівників, ми бачимо, що у звітному періоді відбулося збільшення працівників на підприємстві. Так фактична чисельність усіх працівників проти минулого періоду зросла на 33 особи, а порівняно з минулим роком збільшилась на 53 особи.
Аналізуючи фонд оплати праці видно, що він зріс проти планового на 5,9 тис. грн. або на 0,1% проти минулого на 955,9 тис. грн.
Аналізуючи продуктивність праці видно, що вона зросла порівняно з планом на 31,87 грн., або на 37,7%, а в порівнянні з минулим роком збільшилась на 47,9%.
Проаналізувавши основні техніко-економічні показники, можна сказати, що підприємство є прибуткове, внаслідок збільшення обсягу виробництва, збільшення собівартості, продуктивності праці і інших факторів, що впливають на прибуток підприємства.
В третьому розділі запропоновані шляхи удосконалення використання трудових ресурсів.
Неефективне використання трудового потенціалу потребує радикального реформування системи зайнятості працездатного населення. Розроблені напрямки забезпечення зайнятості дозволять збалансувати наявність робочих місць з потребою в робочій силі і можуть бути використані центрами зайнятості при розробці концепцій і програм зайнятості та соціального захисту населення.
З метою підвищення ефективності використання трудового потенціалу, радикального реформування системи зайнятості розроблено напрямки забезпечення зайнятості, направлені на узгодження попиту та пропозиції робочої сили.
Розвиток виробництва :
1. Вплив на розвиток виробництва: правове, організаційне і фінансове забезпечення.
2. Інвестиції в створення нових робочих місць.
3. Освоєння підприємствами нових видів продукції, перепрофілювання.
4. Пільгове оподаткування й кредитування.
5. Відшкодування підприємствам витрат, пов’язаних з пошуком, навчанням і прийомом робочої сили тощо.
6. Безумовна підтримка виробників, що мають потенційну конкурентоздатність.
7. Регулювання вивільнення працівників, зокрема тимчасові припинення вивільнення, надання кредитів для збереження робочих місць.
8. Звільнення від оподаткування прибутку, який йде на оновлення робочих місць.
Запропоновані напрямки сприятимуть формуванню продуктивної зайнятості, а отже, і ефективнішому використанню трудового потенціалу.
Таким чином, в перспективі не можна розраховувати на кількісне збільшення трудового потенціалу і дію екстенсивних факторів його використання, а тому, насамперед, необхідне формування ефективного механізму до продуктивної праці, який би включав як економічні, так і соціальні та морально-психологічні важелі, що сприятиме підвищенню ефективності використання трудового потенціалу країни. Велике значення для підвищення продуктивності праці мають організаційно – економічні фактори, які визначаються рівнем організації виробництва, праці й управління.
До таких факторів належать:
- удосконалення форм організації суспільного виробництва, його подальшої спеціалізації та концентрації, удосконалення організаційно-виробничих підрозділів і допоміжних служб на підприємстві;
- удосконалення організації праці шляхом поглиблення поділу і кооперації праці, застосування передових методів і прийомів праці; поліпшення підготовки і підвищення кваліфікації кадрів; поліпшення умов праці; удосконалення матеріального стимулювання праці;
- удосконалення організації управління виробництвом шляхом удосконалення системи управління виробництвом, поліпшення оперативного управління виробничим процесом, впровадження автоматизованих систем управління виробництвом.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.