22 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОГРАМ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЯХ В УМОВАХ РИНКУ№ роботи: 1808
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Дипломна робота
об'єм: 132
винагорода автору: 450 грн

Зміст:

Вступ
1 Теоретичні основи розвитку та професійної підготовки персоналу
1.1 Управління розвитком персоналу в організації як засіб забезпечення його конкурентоспроможності
1.2 Організація системи розвитку персоналу
1.3 Система показників і оцінка економічної ефективності професійного навчання персоналу в організації
2 Аналіз кадрового складу та професійної підготовки в на ТОВ «Комрець»
2.1 Організаційна структура ТОВ «Комрець»
2.2 Аналіз медичного персоналу ТОВ «Комрець»
2.3 Діагностика підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, система неперервного навчання персоналу ТОВ «Комрець»
3 Шляхи підвищення ефективності навчання та професійного розвитку персоналу в організації
3.1 Розробка і реалізація програм професійного навчання
3.2 Економічне обґрунтування модернізації програм підготовки персоналу ТОВ «Комрець»
3.3 Модернізація програм професійної підготовки персоналу ТОВ «Комрець»
Висновки
Перелiк посилaнь
Додаток А Організаційна структура управління ТОВ «КОМРЕЦЬ»
Додаток Б Модель організації професійної орієнтації на медичні
спеціальності

РЕФЕРAТ

Дипломна робота містить 132 с. , 30 табл., 15 рис. , 44 джерел.
Об’єкт дослідження: професійна підготовка персоналу ТОВ «КОМРЕЦЬ».
Предметом дослідження є теоретичні аспекти модернізації програм, зміст та організаційно-педагогічні умови професійної підготовки персоналу.
Метою дипломної роботи є теоретичне обґрунтування та розроблення організаційно-педагогічних засад здійснення професійної підготовки персоналу в організаціях.
Методи дослідження: описовий, аналітичний, розрахунковий, порівняння.
Актуальність теми. Нові соціально-економічні умови в Україні ставлять на одне із перших місць у педагогічних дослідженнях питання вдосконалення змісту і процесу професійної підготовки, розвитку її моделей, запровадження нових спеціальностей, яких очікує ринок праці. Зокрема, у галузі медичної допомоги відчувається потреба у добре підготовленому персоналі, який у країнах з високим рівнем стоматологічного здоров’я населення працює у складі команди в умовах трудомістких технологій.
Для досягнення мети в роботі поставлено і розв’язано такі завдання: дослідити існуючі теорії мотивації праці щодо посилення соціально-економічних аспектів ефективної трудової діяльності працівників з урахуванням сучасних ринкових відносин, провести системний аналіз складових економічної і соціальної ефективності мотивації праці працівників для її оцінки і подальшого підвищення, оцінити перспективи та ефективність розвитку мотиваційного механізму трудової діяльності працівників.


МОТИВАЦІЯ, СТИМУЛЮВАННЯ, ОСВІТА, ПЕРСОНАЛ, АНАЛІЗ, ПРОДУКТИВНІСТЬ, КАДРИ, ПОЛІТИКА, УПРАВЛІННЯ, ЗАРОБІТНА ПЛАТА

ВИСНОВКИ

В дипломній роботі досліджено теоретичні основи професійної підготовки персоналу в організаціях. У результаті проведеного дослідження зроблено такі висновки.
Ефективність підвищення професійної компетентності залежить від якості освітніх навчальних програм, за якими відбувається підвищення кваліфікації персоналу.
Розробка освітніх навчальних програм для підвищення кваліфікації персоналу ґрунтується на підставі освітніх стандартів професійної кваліфікації як унормованої системи показників професійного та особистого розвитку. Такий стандарт складається із трьох частин:
- перша - це зміст професійної управлінської підготовки, тобто освітня професійна програма;
- друга - критерії (показники або вимірювачі) засвоєння змісту освіти;
- третя - діагностика, або методика вимірювання засвоєння освітньої професійної програми.
В основу формування змісту професійної освіти персоналу покладено: функціональний, системний, компетентнісно зорієнтований, діяльнісний підходи; сучасні наукові підходи до управління персоналом - управління персоналом як спеціальна функція менеджменту, управління персоналом як соціальною системою; кадрова політика та стратегія управління персоналом.
Серед пріоритетних напрямів постійно було, є й буде цілеспрямоване підвищення професійної компетентності персоналу.
Життєво необхідним стали корегування змісту та розробка нових навчальних планів курсів і семінарів для різних категорій персоналу.
Зміст підвищення кваліфікації персоналу відбиває сутність принципів нової державної політики та виділені нами системоутворюючі принципи. В її складі гуманізація системи підвищення кваліфікації; системно-діяльнісний підхід; цілісність змісту та форми регіональної системи підвищення кваліфікації.
З огляду на наявний вітчизняний і зарубіжний досвід щодо сутності понять медична послуга та ринок медичних послуг зазначимо, що: медична послуга надається медичним персоналом установ, закладів, організацій та підприємств системи охорони здоров’я і, на відміну від існуючих тверджень, розкриває її сутність як продукту праці, що поєднує в собі медичну (досягнення певного рівня здоров’я людини) та економічну (вид економічної діяльності, що характеризується критерієм платності) складові; ринок медичних послуг – це система соціально-економічних відносин між охороною здоров’я та населенням з надання та отримання відповідних послуг як у межах держави, так і її регіонів для збереження відповідного рівня трудової активності та здоров’я населення – головної продуктивної сили держави, досягнення високого рівня її соціальної та економічної стабільності.
Проведені дослідження дозволяють визначити структуру ринку медичних послуг. На кожному з виділених рівнів населення отримує потрібне йому медичне обслуговування.
На функціонування ринку медичних послуг зокрема та системи охорони здоров’я в цілому впливають як об’єктивні фактори (діяльність закладів системи охорони здоров’я, матеріально-технічна база, кадровий потенціал, фінансування галузі тощо), так і суб’єктивні (рівень захворюваності населення, який визначає попит і пропозицію на ринку, рівень довіри медичному персоналу, тому чи іншому закладу, популярність медичного закладу тощо).
Для покращення функціонування ринку медичних послуг у роботі запропоновано використовувати різні підходи, серед яких основними є: традиційний: передбачає розширення існуючих видів виробництва медичних послуг за рахунок активізації політики управління та маркетингу в системі охорони здоров’я, зміни форм управління сферою і т.д.; модернізаційний: передбачає диверсифікацію традиційної економічної бази системи охорони здоров’я перш за все за рахунок створення нових напрямів (впровадження різних форм власності, сімейної медицини і т.д.); інноваційний: його основна мета переорієнтація системи охорони здоров’я регіону на активне впровадження інноваційних методів надання інноваційної продукції за рахунок використання у виробництві послуг наукоємних технологій. Останнє, у свою чергу, потребує поліпшення інформаційної бази, кадрового потенціалу, наукової бази та її впровадження в безпосереднє обслуговування населення, формування інноваційного попиту в системі охорони здоров’я, забезпечення фінансування відповідно до закону та реальної потреби системи охорони здоров’я запорізького регіону.
Методичне забезпечення підвищення професійної компетенції медичного персоналу в організаціях - об"єктивна необхідність, викликана впливом різних факторів. У роботі виконано класифікацію цих факторів за ознакою, які сприяють розвитку професійної компетенції.
З урахуванням цих факторів було розроблено й обґрунтовано:
- методику оцінки кваліфікаційних вимог управлінського персоналу;
- модель тарифікації медичної праці;
- нормативне закріплення професійної компетенції медичного персоналу в «Посадовому положенні».
Використання даних методичних положень забезпечує медичним структурам підвищення професійної компетенції медичного персоналу й буде сприяти збільшенню якості соціально-економічних показників діяльності.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.