11 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Методи організації діяльності торговельного підприємства№ роботи: 1806
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 70
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Організація господарської, економічної та соціальної діяльності торгового підприємства
1.2. Методи організації діяльності торгового підприємства
1.3. Організаційні форми реалізації методів управління
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Організаційна характеристика торгового підприємства «Амстор»
2.2. Аналіз методів організації діяльності Компанії «Амстор»
2.3. Аналіз показників ефективності комерційної роботи
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Удосконалення методів управління торговельним підприємством
3.2. Удосконалення комерційних зв’язків підприємства
3.3. Напрямки ефективного управління роздрібного товарообігу у сучасних умовах господарювання
ВИСНОВКИ
СПИС ОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

РЕФЕРАТ


Курсова робота: 72 с., 4 рис., 13 табл., 32 джерела.
Об’єкт дослідження – торговельне підприємство Компанія Амстор.
Мета роботи - комплексне теоретичне дослідження методів організації діяльності торговельного підприємства та розробити рекомендації по їх вдосконаленню.
В роботі використані методи: абстрактно-логічний, монографічний, системного аналізу, порівняльний, графічний.
У курсовій роботі наведено теоретичне узагальнення щодо методів організації діяльності торговельного підприємства.
Основним завданням курсової роботи є дослідження методи організації діяльності торговельного підприємства. В першому розділі вивчені сутність та особливості методів організації діяльності торговельного підприємства. В другому розділі проведено дослідження діяльності торговельного підприємства. В третьому розділі запропоновано шляхи покращення методів організації діяльності торговельного підприємства. Запропоновано удосконалити систему господарських зв’язків торгівлі з промисловістю, як найважливішу складову частину господарського механізму, що представляє собою сукупність форм, методів і важелів взаємодії підприємств, об’єднань, фірм, галузей народного господарства зі споживачами продукції.
Актуальність теми полягає в тому, що ускладнення характеру діяльності торговельних підприємств в сучасних умовах висуває нові вимоги до інструментів управління і, зокрема, до методів організації їх діяльності. Під методом на практиці розуміється організація прийомів і способів досягнення конкретної мети.

КОМЕРЦІЯ, УПРАВЛІННЯ, МЕХАНІЗМ, МЕТОДИ, ПРИБУТОК, ПОПИТ, ВИТРАТИ, СТРУКТУРА, ТОРГІВЛЯ
   
Список літератури

1. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144.
2. Азоев Г.Л., Баранчеев В.П.и др. Управление организацией: Учебник для студ. вузов / А.Г. Поршнев (ред.). –3 изд., перераб. и доп. –М.: ИНФРА– М, 2003. –715 с.
3. Бланк І.О.Управління торговельним підприємством. Підручник, - Харків 2007р. -420с.
4. Бланк И.А. Торговый менеджмент.— К.: Украинско-Финский институт менеджмента и бизнеса, 2007.— 408 с.
5. Бойчук І.М., Харів М.С.,Хопчан М.І.,Піча Ю.В. Економіка підприємства . Навч.пос. - К., 2008р. - 360с.
6. Василенко Л.П.,Головатчук Т.І., Мороз Л.В. , Полянко В.В. Економіка торговельного підприємства . Навч.пос. - К., 2008р. - 435с.
7. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник для студ., обучающихся по спец. и направлению "Менеджмент". – 2 изд., перераб. и доп. –М.: Гардарики, 2003. – 292 с.
8. Внутрішня торгівля: регіональні аспекти розвитку: Монографія/ За ред. О.О. Шубіна, Я.А. Гончарука. - Донецьк-Львів: ДонНУЕТ, 2007. - 404 с.
9. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т. – К.: КНЕУ, 2000. – 100 с.
10. Гинів Б.В. Аналіз товарообігу підприємств роздрібної торгівлі: Навч. пос. - Львів: ЛКА, 2005. - 148 с.
11. Економіка підприємства. Навч. пос., для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. А. А. Фастовець - К.: НМЦ "Укоопосвіта", - 2000. - 572 с.
12. Економічна енциклопедія: У трьох томах, т.2/ За ред. С.В. Мочерний та ін. - К.: Вид. центр "Академія", 2002. - 952 с.
13. Інформаційні системи в менеджменті: Навчальний посібник / А.Є.Батюк, З.П.Двуліт, К.М.Обельовська, І.М.Огородник. Л.П.Фабрі. -Львів: Національний університет "Львівська політехніка", "Інтелект-Захід" 2004.
14. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: Пер. с англ. -СПб.,М.,Х.,Минск.: Питер, 2004. - 888 с.
15. Кривицька О.Р. «Планування прибутку підприємства при визначенні стратегії його розвитку»//Фінанси підприємства - №3 - 2008р. - ст. 138-146
16. Курочкин А.С. Организация производства.- К.: МАУП, 2001.- 216с.
17. Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. - СПб.: Наука, 20041. - 590 с.
18. Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства: Підручник для вузів. (Під ред. проф. Н.М. Ушакової) - К.: Хрещатик, 2006. - 800 с.
19. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджмента / пер. с англ. – М.: Дело, 2003.
20. Мороз Л.А., Чухрай H.I. Маркетинг. - ДУ «Львівська політехніка», 2007. - 244 с.
21. Наливайко В. Г, Аналіз фінансового стану фірми - один з етапів маркетингової стратегії. // Маркетинг. – 2009. – № 1. – С. 57.
22. Основи бізнесу: Навч. посібник / За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. – Житомир: “Рута», 2004. – 364 с.
23. Основы бизнеса. Учеб. пос./ кол. авторов Беличенко А.Г., Желябин В.А., и др. под ред. Проф. Салыги С.Я. – Запорожье: ЗГИА, 2003. – 525 с.
24. Петрович Й.М., Захарчин Г.М., Теребух А.А. Організація підприємства в Україні. – Львів: Оскарт, 2007. – 320 с.
25. Пікуш Т.А. Організаційно-економічна сутність торговельних мереж // Актуальні проблеми економіки: теорія і практика. – Вип. 1. – К. : Європ. ун – т, 2005. – С. 243–246.
26. Пікуш Т.А. Критерії та показники оцінки розвитку торговельної мережі // Зб. наук. пр. – Вип. 47. – К. : Ін – т світової економіки і міжнар. відносин НАН України, 2005. – С. 142–149.
27. Покропивний С.Ф., Колот В.М.: Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2007. – 352 с.
28. Пушкар Р.М.., Тарнавська Н.П. Менеджмент : теорія та практика. Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 490 с.
29. Пигунова О.В., Аниськова О.Г. Стратегия коммерческой деятельности предприятия розничной торговли.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2002.— 117с.
30. Статистичний щорічник України за 2008 рік. - К.: Консультант, 2009. - 576 с.
31. Управління комерційною діяльністю підприємств на основі маркетингу: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02/ Алла Миколаївна Германчук; Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі. — Донецьк, 2000. — 20 с. — укp.
32. Швиданенко Г. О., Олексюк О. І. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: Монографія. — К.: КНЕУ, 2002. — 192 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.