24 . 06 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Системи фінансового планування та форми реалізації його результатів на підприємстві№ роботи: 1804
розділ: Фінанси
тип: Контрольна робота
об'єм: 22
винагорода автору: 70 грн

Зміст:

Вступ 3
1 Системи фінансового планування та форми реалізації його результатів на підприємстві 4
Висновки до першого питання 12
2 Методи внутрішнього контролю прибутку 14
Висновки до другого питання 18
3 Задача 20
Визначити валову маржу і силу операційного важеля, якщо виручка від реалізації продукції підприємства становить 22 000 тис. грн., при змінних витратах 18600 тис. грн. і постійних – 3 000 тис. грн. Прибуток становить 400 тис. грн. Як зміниться величина прибутку, якщо:
1) виручка від реалізації зменшиться на 10%?
2) виручка від реалізації збільшиться на 3%?

Перелік посилань 22
   
Список літератури

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87.
2. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. - 2-ге вид.-К.: МАУП, 2001. -152 с.
3. Русак H.A., Русак В.А. Оценка качества прибыли //Финансовый анализ субъекта хозяйствования: справ, пособие. - Мн.: Высш. шк., 1997. - С. 183-186.
4. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 2-е изд., перераб. и доп. - Мн.: ИП «Экоперспектива», 1997. - 498 с.
5. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: навчальний посібник.-К.:КНЕУ,2003.-554с.

6. Финансы: Учебник для вузов. Под ред. проф. М.В. Романовского, проф. О.В. Врублевской, проф. Б.М. Сабанти. - М.: Издательство «Перспектива», 2005. – 320 с.
7. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств. Навчальний посібник. Житомир: ЖІТІ, 2006. – 440 с.
8. Фінанси підприємств. Підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддерьогін. – 4-те вид. переробл. та доповн. – К.: КНЕУ, 2007. – 421 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.