17 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Місце відбору персоналу в системі управління кар’єрою№ роботи: 1800
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Курсова робота
об'єм: 55
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КАР’ЄРОЮ
1.1 Організаційно-правові основи управління трудовими ресурсами в умовах ринкової економіки
1.2 Планування як координація очікуваних результатів і способів їх одержання
1.2.1 Адаптація персоналу
1.2.2 Оцінка персоналу
1.2.3 Планування кар’єри. Переміщення та звільнення працівників
1.3 Відбір працівників як важливий елемент формування трудового колективу
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
2.1 Організаційно-економічна характеристика ВАТ «Запоріжсталь»
2.2 Оцінка вибору оптимальної структури управління підприємством
2.3 Аналіз використання аспектів відбору персоналу
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
ВИСНОВКИ
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

РЕФЕРАТКурсова робота: 55 сторінок, 12 таблиць, 8 рисунків, 59 джерел використаної літератури.
Об"єкт аналізу: підприємство промислового комплексу, організація праці персоналу на підприємстві.
Мета дослідження: на основі звітних даних виконати аналіз відбору персоналу на підприємстві та управління кар’єрою персоналу.
Методи дослідження: аналіз і синтез літератури, факторний аналіз, метод абсолютних різниць, аналіз з допомогою коефіцієнтів.
Сутність управління трудовими ресурсами, включаючи найманих робітників, роботодавців і інших власників організації полягає у встановленні організаційно-економічних, соціально-психологічних і правових відносин суб"єкта й об"єкта управління. В основі цих відносин лежать принципи, методи і форми впливу на інтереси, поводження і діяльність працівників із метою максимального використання їх.

ПЛАНУВАННЯ, ПЕРСОНАЛ, ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ, ПРАЦЯ, НОРМУВАННЯ, ПРОДУКТИВНІСТЬ, ПРИБУТОК, ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА, МАТЕРІАЛЬНІ ВИТРАТИ, ПОШУК РЕЗЕРВІВ

ВИСНОВКИ


В курсовій роботі розкрита тема відбору персоналу в системі управління кар’єрою персоналу на прикладі підприємства ВАТ «Запоріжсталь».
На наш погляд, основну увагу у сфері управління персоналом на сьогодення ВАТ «Запоріжсталь» необхідно в першу чергу звернути саме на питання добору високваліфікованого персоналу. Адже без нього неможливо закріпитись на ринку, а тим паче досягти завоювання більшої частки ринку. Підприємству слід інтенсифікувати власні зусилля у таких напрямках роботи з персоналом, як кадрове планування, аналіз роботи, нормування праці й оцінка виконання, система стимулювання, оргкультура, система заходів для адаптації нових працівників, навчання.
Керівництву аналізованого підприємства слід більше уваги приділяти такому заходу як планування кар’єри робітника. Плануванням кар"єри в ВАТ «Запоріжсталь» можуть займатися менеджер по персоналу, або безпосередній керівник (лінійний менеджер) робітника. В випускній роботі нами були сформулювані основні, на наш погляд, пропозиції підприємству ВАТ «Запоріжсталь» щодо покращення управління персоналом. Підсумовуючи все вище сказане можна зробити висновок – найголовніше, що являє сутність управління персоналом, – це системний, планомірно організований вплив за допомогою взаємопов’язаних організаційно-економічних та соціальних заходів на процес формування, розподілу, перерозподілу робочої сили на рівні підприємства, на створення умов для використання трудових якостей працівника (робочої сили) в цілях забезпечення ефективного функціонування підприємства и всебічного розвитку зайнятих на ньому робітників.
При управлінні персоналом ВАТ «Запоріжсталь» особливого значення набувають ретельна розробка методів стимулювання всіх учасників трудового процесу, диференційований підхід до трудового потенціалу при виробленні загальних для організації принципів і правил роботи з персоналом.
Тому з особливою гостротою стоїть питання про координацію діяльності всіх структур організації, проведення єдиної кадрової політики, про підбор менеджерів, здатних очолити складні і відповідальні ділянки роботи в організації.
Пропозиції, що приводяться, спрямовані на пошук раціональних шляхів використання трудових ресурсів.
Для досягнення поставленої мети, була визначена основна задача вироблення програми проведення організаційних змін.
У роботі були вирішені наступні задачі:
- вивчена і проаналізована світова і вітчизняна практика проектування й удосконалювання системи управління підприємством;
- проведений аналіз господарської діяльності підприємства;
- проаналізована існуюча система управління підприємством
Були виявлені наступні недоліки системи управління: перевантаження вищого керівництва, неоптимальної інтенсивності праці, відсутність орієнтації на перспективу, розбіжності по організаційних питаннях, необхідність структури управління відповідної до зовнішньої економічної обстановки.
Висунуті рішення запропоновані для реалізації, керівництву ВАТ «Запоріжсталь» як інструмент, для підвищення стійкості й адаптаційної здатності підприємства. У висновку необхідно підкреслити, що проведення змін може служити серйозним механізмом підтримки і розвитку системи управління ВАТ «Запоріжсталь».
Таким чином, теоретичні та методологічні аспекти управління персоналом з точки зору системного підходу показали, що в умовах переходу до ринкової економіки цей процес на вітчизняних підприємствах повинен набути системності і завершеності на основі комплексного вирішення кадрових питань, впровадження нових і удосконалення існуючих форм і методів кадрової роботи.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.