17 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Формування активної екологічної позиції в учнів початкової школи№ роботи: 1798
розділ: Педагогіка
тип: Курсова робота
об'єм: 42
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ: СУЧАСНІ АСПЕКТИ.
ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА І ЗМІСТ ТА УМОВИ ФОРМУВАННЯ
1.1. Екологічне виховання та екологічна культура молодших
школярів як основний компонент гуманізації початкової освіти
1.2. Педагогічні вимоги до екологічного виховання школярів
1.3. Теоретичні основи формування екологічної позиції в учнів
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
2.1. Основні методи екологічного виховання засобами народних
традицій
2.2. Ігри як засіб екологічного виховання
2.3. Застосування екологічних дослідів для формування
екологічної культури
РОЗДІЛ 3. ФОРМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
3.1. Конкурс-вікторина
3.2. Виховний захід
3.3. Гра
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Актуальніст ь роботи. На шляху гармонізації відносин людства і природи кожен індивід, незалежно від свого фаху та соціального статусу має усвідомлювати особисту причетність до екологічних проблем та необхідність участі у їх вирішенні.
Гуманістична орієнтація сучасного педагогічного процесу слугує меті створення сприятливих умов для самовизначення і самореалізації особистості, зокрема, у сфері взаємодії з природою. Особистісну позицію психологи В. І. Войтко, А. В. Петровський, М. Г. Ярошевський розглядають як систему ставлень людини до навколишнього світу, до інших людей та до самої себе. За такого підходу позиція є критерієм рівня культури особистості (Л. І. Божович, О. Л. Кононко, А. В. Петровський). Якраз позиція особистості характеризує, як на практиці індивід поєднує слово і діло, контролює наміри та вчинки, вміє оптимально добирати певні форми і варіанти поведінки.
Оскільки екологічна позиція визначає характер взаємодії людини і природи, то активна екологічна позиція виступає складовою екологічної культури особистості.
Позицію особистості прийнято визначаєти як відносно стійку, динамічну характеристику ціннісного ставлення людини до навколишнього, що формується і вдосконалюється протягом всього життя людини. У цьому зв’язку, саме підлітковий вік є одним із найважливіших періодів у цьому процесі, оскільки за даними психолого-педагогічної науки, він характеризується високою готовністю психологічних структур особистості до вироблення установок, поглядів, ставлень до оточуючого світу та інших новоутворень особистісної сфери (К. О. Абульханова-Славська, Л. І. Божович, Г. С. Костюк, А. В. Петровський).
Розкриття сутності та значення позиції особистості, визначення її складових компонентів, характеристики мотиваційно-потребнісної складової, визначення вікових особливостей формування позиції особистості здійснено Б. Г. Ананьєвим, Л. І. Божович, В. М. Мясищєвим, Д. І. Фельдштейном.
Враховуючи актуальність проблеми, її недостатню розробленість в теорії і шкільній практиці, протиріччя між потенційними можливостями молодших школярів у формуванні активної екологічної позиції і станом виховної практики, відсутністю технологій виховання цієї характеристики особистості, було визначено тему курсової роботи: «Формування активної екологічної позиції в учнів початкової школи».
Методологічною основою дослідження складають філософські положення про: цілісність природи, єдність природи і суспільства, гармонізацію та гуманізацію ставлення суспільства до природи; дані психології про закономірності особистісного розвитку. Дослідження грунтується на положеннях психолого-педагогічної теорії особистісно орієнтованого виховання.
Мета курсового дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці сутності, структури активної екологічної позиції дітей молодшого шкільного віку, педагогічних умов, що забезпечують ефективність її формування.
Об’єкт дослідження – екологічне виховання учнів молодшого шкільного віку.
Предмет дослідження – педагогічні умови формування активної екологічної позиції дітей молодшого шкільного віку.
За для досягнення мети потрібно вирішити такі основні завдання:
1. Розкрити суть екологічного виховання: сучасні аспекти. Екологічна культура і зміст та умови формування.
2. Проаналізувати методи формування екологічної культури.
3. Визначити теоретичні основи формування екологічної позиції в
учнів.
4. Показати на практиці форми екологічного виховання молодших школярів.
Для розв’язання поставлених завдань використовувався комплекс теоретичних та емпіричних методів дослідження. Методи теоретичного аналізу та узагальнення філософської, психологічної та педагогічної літератури, що стосуються проблеми дослідження, дали можливість з’ясувати сучасні підходи до забезпечення формування активної екологічної позиції особистості, обґрунтувати критерії сформованості зазначеної особистісної характеристики молодших школярів.
   
Список літератури

Волкова А. С. Екологічне виховання школярів / А. С. Волкова. - К.: Знання, 2004. – 156с.
2. Ветрогонова Т. Наука в будинок: Екологія / Т. Ветрогонова // Бібліотека – 2007 – № 3. –С. 74-77.
3. Гайдей І. І. Методика викладання української мови у початкових класах / І. І. Гайдей. – К.: Вид-во «Освіта», 2010 – 274с.
4. Географія України: Матеріали для практичних і семінарських занять // За ред. проф. Я. Жупанського і доцента І. Пушкара. – Тернопіль: «Астон». – 2007. – С. 371-383
5. Горелов А. А. Екологія / А. А. Горелов. – М.: Центр, 2008. – С. 192-208.
6. Грешнов Е. П. На шляху до екологічного оздоровлення: Еколог. ситуація в Харкові / Е. П. Грешнов // Слобідської біля – 2003 – 15 черв. – С.4
7. Дрейер О. К. Экология и устойчивое развитие: Учебное пособие / О. К. Дрейер. - М.: Изд. УРАО. – 2007. – С. 3-155
8. Екологічне виховання дітей дошкільного віку: [Навч. посібник для студентів пед. навч. закладів, що вивчають дисц. «Основи природознавства і методика ознайомлення дітей з природою»] / [Ред. Карпин Д.С.]. – Львів: Світ, 2004. – 142 с.
9. Злобін Ю. А. Основи екології / Ю. А. Злобін. - К.: Вид. «Лібра». – ТОВ. – 2008. – С. 7-239
10. Крисоченко В. С. Екологічна культура / В. С. Крисоченко. – К.: Заповіт, 2006. – С.13-23
11. Мащенко А. С. Українська мова / А. С. Мащенко. – К.: Вид-во «Освіта», 2008. – 256с.
12. Мельниченко В. Наш земний будинок: Сценарій екологічного вечора / В. Мельниченко // Соц. культура – 1990 – № 4-5 – С. 64-67
13. Новиков Ю. В. Экология, окружающая среда и человек / Ю. В. Новиков. - М.: Агентство «ФАИР», 2008. – С. 3 - 295
14. Реймерс Н.Ф. Природопользование. Словарь-справочник. – М.: Мысль, 2005. – 251с.
15. Современные проблемы экологии /ред.А.Касьяна/. – М.: Просвещение, 2007. – 94 с.
16. Царик Л. До концепції решіональної програми екологічної освіти і виховання у загальноосвітній школі / Л. Царик // Еколого-географічні дослідження в сучасній науці. – Тернопіль, 1999. – С. 83-84.
17. Шевченко С. Екологічне утворення як засіб особистісних цінностей / С. Шевченко // Рідна шк. – 2000. – № 6. – С. 60-62
18. Шмулевич И. У співавторстві з природою / И. Шмулевич // Бібліотека – 2005 – № 5 – С. 42
19. Экология и учебный процесс. – К.: УМК ВО, 1990. – 100 с.
20. Агейкіна Р. В. Екологічне виховання: досвід організації / Р. В. Агейкіна // Виховна робота в школі. – 2005. – №4, квітень. – С. 3-13
21. Вероніна Я. Екологічне виховання: Сучасні аспекти / Я. Вероніна // Шкільний світ. – 2002. – №38, жовтень. – С. 3
22. Взаємодія школи і сім’ї в екологічному вихованні // Шкільний світ. – 2005. – №18-19, транвень. – С. 3-8
23. Драган О. Методичні аспекти щодо вдосконалення екологічної освіти і виховання учнів / О. Драган // Рідна школа. – 1999. – №5. – С. 28-52
24. Костицька І. Екологічна освіта: Становлення і розвиток / І. Костицька // Рідна школа. – 2005. – №5. – С. 32
25. Руснак Г. Форми і методи екологічного виховання в школі / Г. Руснак // Хімія. Біологія. – 2003. – №28, травень. – С. 1-25
26. Сердюк В. Екологічна освіта і виховання в школі / В. Сердюк // Біологія і хімія в школі. – 2003. – №6. – С. 44-46
27. Хотенко В. Екологічне виховання в школі / В. Хотенко // Завуч. – 2000. – №23-24, серпень. – С.23-25
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.