25 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ ДО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ№ роботи: 1797
розділ: Педагогіка
тип: Курсова робота
об'єм: 42
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ
ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ ДО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ
1.1. Сутність поняття готовності дітей до навчання в школі
1.2. Характеристика компонентів готовності
до навчання в школі
Висновок до першого розділу
РОЗДІЛ 2 ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ
КОМПОНЕНТІВ ГОТОВНОСТІ ДО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ
В УМОВАХ ДИТЯЧОГО САДКА
2.1. Організація й методика дослідження
2.2. Інтерпретація результатів дослідження
2.3. Діагностико-корекційна програма Н. І. Гуткиної
Висновок до другого розділу
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Актуальність роботи. Розвиток суспільства у цілому характеризується сьогодні суперечливими тенденціями. Занурені у повсякденні клопоти, ми не завжди усвідомлюємо, що сьогодні маємо справу «з новою» дитиною, яку погано розуміємо, до виховання, навчанння, розвитку, якої застосовуємо старі схеми, які не виправдовують себе. Ігнорування специфіки перехідної доби може коштувати нам дорого.
На сьогодні досить чітко окреслено законодавчу базу дошкільної і початкової освіти:
- «Закон про загальну середню освіту»;
- «Державні стандарти початкової освіти»;
- «Базовий компонент дошкільної освіти»;
- «Концепція 12 - річної загальноосвітньої школи»;
- « Національна доктрина розвитку освіти».
Маємо окреслені на державному рівні вимоги щодо організації, умов та якості освіти як для дошкілля, так і для початкової школи - цих перших сходинок, перших ланок системи неперервної освіти.
Говорячи про методичні і теоретичні засади в цілому, важливо акцентувати, насамперед, на тих загальних принципах, що на них видобудовується сучасна освіта і які стосуються дошкілля та початкової школи:
- принципи гуманізації, інтеграції.
У концепції враховано вимоги, визначених законом і Базовим компонентом дошкільної освіти. Зокрема, там зазначено, кожна дитина ще до школи має здобути відповідну підготовку, що відповідає вимогам Базового компонента дошкільної освіти.
У реальній практиці і в педагогічній науці й досі існують розбіжності щодо розуміння понять підготовка до школи, готовність до школи, шкільна зрілість.
Підготовка до школи передбачає загальну і спеціальну підготовку. Перша - це фізична, інтелектуальна, особистісна, вольова готовність, а друга - готовність включатися у засвоєння предметних знань, умінь, навичок.
Інтегративним результатом цих напрямків діяльності є готовність дитини до навчання у школі, яка складається у неї на час завершення дошкільного дитинства і сприяє успішній адаптації до умов і вимог шкільного навчання «Ступенем сформованості цих компонентів (мотиваційної, розумової, емоційно - вольової і соціальної) готовності визначаються особливості включення дитини у навчальну діяльність, її ставлення до школи, взаємини з учителем та учнями».
Шкільна зрілість - рівень загально - психологічного розвитку дитини, який найчастіше визначають за показниками:
а) кількість постійних зубів, зріст ,вага;
б) розумова зрілість (диференційоване сприймання, довільна увага, аналітичне мислення);
в) емоційна зрілість і соціальна зрілість. (О.В. Проскура).
Не дивлячись на те, що дошкільна освіта є обов’язковою первинною складової частини системи безперервної освіти в Україні і державою гарантована безоплатна дошкільна освіта кожній дитині у державних і комунальних дошкільних закладах, близько 40% дітей з різних причин не відвідують дитячі садки.
Тут особливої ваги набирає зазначена у Законі «відповідальність батьків або осіб, які їх замінюють за розвиток, виховання та навчання дітей і необхідність забезпечити їм дошкільну освіту в сім’ї відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти».
Отже, незалежно від місця виховання і навчання дошкільника готовність дитини до навчання в школі повинна відповідати вимогам Базового компоненту дошкільної освіти. Інакше кажучи, на момент вступу до школи для дітей, які прийшли до родинного кола і тих, хто відвідував дитячі садки,стартові умови рівні.
Об’єкт дослідження - дитина старшого дошкільного віку (5 - 7 років).
Предмет дослідження - показники готовності до навчання.
Мета курсової роботи полягає у формуванні творчої особистості дитини - запорука готовності її до школи.
Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити наступні завдання:
1. Визначити сутність поняття готовності дітей до навчання в школі.
2. Охарактеризувати компоненти готовності до навчання в школі.
3. Запропонувати шляхи формуваннян у дошкільників компонентів готовності до навчання в школі в умовах дитячого садка.
Методи дослідження
Гіпотеза - підготовка дошкільника до школи вимагає формування творчої особистості дитини через набуття нею соціальної життєвої компетентності як інтегрованого результату дошкільної освіти.
   
Список літератури

1. Агафонова И.Н. Экспресс-диагностика готовности к школе / И. Н. Агафонова. – С- Петербург.: СПб ГУПМ, 1997 – 61с.
2. Астапов В.М. Определение готовности детей к обучению в школе: Материалы к циклу лекций и практических занятий / В.М. Астапов – М.: Знание, 1991. – 32с.
3. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України; наук. ред та упоряд. О.Л.Кононко. – К.: Світич, 2008. – 430с.
4. Безруких М. М., Єфимова С.П. Знаете ли вы своего ученика? – М.: Просещение, 1991.- 176 с. – (Б-ка учителя нач. классов).
5. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання / І.Д. Бех. – К.: ІЗМН, 1982. –204 с.
6. Божович Л.И. Избранные психологические труды / Л. И. Божович. – М., 1995. – 325 с.
7. Валошек Д. Обучение детей дошкольного возраста / Д. Валошек. – Зелена Гуpa.: ODN, 1994. – 70с.
8. Валошек Д. Подготовка шестилетних детей к школьной задаче / Д. Валошек. – Зелена rypa.: WSP, 1993. – 200с.
9. Валошек Д., Подготовка шестилетних детей к школьной задаче / Д. Валошек. –Зелена Гура.: WSP, 1989. – 250с.
10. Валошек Д., Роль задач в воспитании детей дошкольного возраста-Зелена Typa.: ODN, 1993. – 170с.
11. Венгер А.А. Психологическая готовность детей к обучению в школе / А.А. Венгер // Развитие умений и умственное воспитанное дошкольника. – М., 1988. – 306 с.
12. Выготский Л. С. Мышление и речь / Л. С. Выготский. – М.: Педагоги-ка, 1984. – 192 с.
13. Гильбург Ю.З. Диагностика психологической готовности к школьному обучению / Ю.З. Гильбург // Темперамент и познавательные способности школьника. – К., 1993. – С. 178‐208.
14. Гільбух Ю.З. Темперамент і пізнавальні здібності школяра: психолгія, діагностика, педагогіка: Пер. з укр. – Перероб. і доп. - Київ: Ін-т психології АПН України, 1993. – 272 с.
15. Головань Н.О. Ми готові до школи? – К-д.: Державне центрально-Українське видавництво. 1993. - 72 с.
16. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. 4-е изд., перераб. и дополн.- СПб.: Питер, 2004.-208 с.
17. Кравцов Г.Г. Шестилетний ребенок. Психологическая готовность к школе / Г.Г. Кравцов. – М.: Знание, 1987 – 80с.
18. Кравцова Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе / Е. Е. Кравцова. – М.: Педагогика, 1991. – 152с.
19. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность / А.Н. Леонтьев. – М.: Политиздат, 1977. – 301с.
20. Навчання і виховання шестирічних першокласників: Зб. статей. / Упоряд. К.С.Прищепа. – К.: Рад. шк., 1990. – 256с.
21. Немов Р.С. Психология: учеб. Для студ. Пед. Вузов: В 3 кн. – 3-е изд.- М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1999. – Кн. 3: Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики. – 632 с.
22. Практическа психология образования: Учебное пособие 4-е изд. / Под редакцией И. В. Дубровиной – СПб.: Питер, 2004. – 592 с.
23. Про зарахування дітей до 1 класу загальноосвітнього навчального закладу /Лист Міністерства освіти і науки України від 13.04.2001 р. № 1/9‐157 // Директор школи. – 2002. – № 21‐22 (165‐166).
24. Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. / Колектив авторів. – К.: ІЗМН, 1996. – Вип. 6. – 176с.
25. Психологічна готовність шестирічної дитини до школи / [упоряд.: К. Муліка]. – Полтава: ПОІППО, 2008. – 84 с.
26. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навч.посіб. – К.: Академ-видав, 2006. – 360с.
27. Стадненко Н.М., Ілляшенко Т.Д., Обухівська А.Г. Методика діагностики готовності до начання у школі дітей шестирічного віку. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2001. – 20 с.
28. Удовенко М. Діагностика психічної готовності 6‐річних дітей до навчання в школі / М. Удовенко // Початкова освіта. – 18 (210). – травень 2003. – С.18
29. Готовність дитини до школи // http://dnz17.edu.vn.ua/school. html
30. Готовність дитини до школи // http://dnz24.org.ua/gotovnist- ditini-do-shkoli/
31. Тести для визначення готовності дитини до школи // http://posnayko.com.ua/parents /helpful/testy-gotovnost-rebyo nka-k-shkole-52.html
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.