18 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Форми й методи громадянського виховання учнів старших класів№ роботи: 1796
розділ: Педагогіка
тип: Курсова робота
об'єм: 45
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО
ВИХОВАННЯ
1.1. Громадянське виховання як пріоритетний
напрямок освітньої діяльності в Україні
1.2. Роль національної спрямованості в системі громадянського
виховання учнів
1.3. Громадянська спрямованість уроків
РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ФОРМИ Й МЕТОДИ ГРОМАДЯНСЬКОГО
ВИХОВАННЯ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ
2.1. Зміст, форми й методи громадянського виховання
старшокласників у позаурочній діяльності
2.2. Шляхи реалізації громадянської освіти та
громадянського виховання в сучасному освітньому середовищі
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Актуальніст ь роботи. На сучасному етапі соціально-економічного та культурного розвитку незалежної України перед державою постають нові проблеми необхідності підвищення рівня вихованості громадянського суспільства, зокрема, пріоритетного значення набуває формування громадянськості учнів у навчально-виховній роботі. Проблема оптимізації громадянського виховання учнів є дуже важливою, оскільки саме школа покликана виховувати свідомого громадянина, патріота своєї держави, який чітко усвідомлює свої права та обов’язки.
Серед пріоритетних завдань молодої Української держави чи не найголовнішими є збереження незалежності, утвердження демократії, захист прав та соціальних інтересів свого народу та виховання високо моральної, духовно багатої особистості, громадянина-патріота. Причому без реалізації останнього втрачають сенс попередні. Адже майбутнє України належить саме молоді. Якою буде молодь, які цінності становитимуть ядро її свідомості, якою буде її життєва позиція, таким курсом і піде наша країна.
Без пробудження таких моральних феноменів, як совість, патріотизм, обов’язок, почуття власної гідності, чесність, працелюбність навряд чи можна розраховувати на поліпшення ситуації в суспільстві. Тому в сьогоднішніх умовах державотворчого процесу в Україні йде активний різнобічний пошук нової моральної парадигми в філософії, психолого-педагогічній науці, державних структурах, школі, сім’ї. Основна мета цих новацій – виховати людину гуманну, творчу, відповідальну, з активною життєвою позицією, яка б могла реалізувати себе, утвердити правову, демократичну, соціальну державу та розвинути громадянське суспільство.
Предмет дослідження – форми й методи громадянського виховання учнів старших класів.
Об’єкт дослідження – процес громадянського виховання учнів старших класів.
Мета курсової роботи полягає у дослідженні форм й методів громадянського виховання учнів старших класів.
Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити наступні завдання:
1. Охарактеризувати громадянське виховання як пріоритетний напрямок освітньої діяльності в Україні.
2. Визначити роль національної спрямованості в системі громадянського виховання учнів.
3. Провести аналіз громадянської спрямованості уроків в системі громадянського виховання учнів.
4. Визначити основні форми й методи громадянського виховання учнів старших класів.
   
Список літератури

1. Алмонд Г. Гражданская культура и стабильность демократии / Г. Алмонд, С. Верба // ПОЛИС. – 1992. – № 2. – С. 25–31.
2. Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування про походження й поширення націоналізму. – К., 2001. – 271с.
3. Арцишевський Р. Світова освіта в умовах переходу до інформаційного суспільства / Роман Арцишевський // Шлях освіти. – 2008. –№ 1. – С. 6–11.
4. Асмолов А.Г. Психология личности. Принципы общепсихологического анализа. - М.: Просвещение, 1990. - 367 с.
5. Баханов К. О. Дослідницька робота учнів на уроках історії / К.О. Баханов. – Х.: Основа, 2004. – 142 с.
6. Баханов К. О. Сучасна шкільна історична освіта: інноваційні аспекти: Монографія / К. О. Баханов. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2005. – 384 с.
7. Баханов К.О. Інноваційні системи, технологія та моделі навчання історії в школі: Монографія / К.О. Баханов. – Запоріжжя: Просвіта, 2000. – 160 с.
8. Більченко Є. Проблема тексту культури в змісті освіти / Євгенія Більченко // Шлях освіти. – 2007. – № 3. – С. 8–12.
9. Блек Л. Національна ідентичність та культурна різноманітність у вивченні історії / Луїза Блек // Науково-методичний часопис з історичної та громадянської освіти «ДОБА». – 2008. – №1–4. – С.11–12.
10. Вербицька П. В. Громадянське виховання учнівської молоді: сучасні аспекти розвитку: [монографія] / Поліна Василівна Вербицька. – К.: Генеза, 2009. – 384 с.
11. Вербицька П. Нові підходи до шкільної історичної освіти в умовах багатокультурного суспільства. Досвід Ради Європи / Поліна Вербицька // Науково-методичний часопис з історичної та громадянської освіти «ДОБА». – 2008. – №1–4. – С.1–3.
12. Вітвіцька С. С. Педагогічний аспект проблеми цінностей та цінносних орієнтацій молоді / С. С. Вітвіцька // Теорія і практика формування громадянських цінностей старшокласників: зб. наук.-метод. праць ; за ред. Л. В. Корінної. – Житомир: Видво ЖДЦНТЕІ, 2004. – С. 34–35.
13. Габермас Ю. Громадянство і національна ідентичність / Юрген Габермас // Умови громадянства: зб. ст. / за ред. Барта Ван-Стінбергена; пер. з англ., передм. та прим. О. О. Іваненко; Український центр духовної культури. –К.: [б. в.], 2005. – С. 49–70.
14. Генсон М. Е. Керування освітою та організаційна поведінка / Марк Е. Генсон; пер. з англ. Х. Проців. – Л.: Літопис, 2002. – 378 с.
15. Горбатенко В.П. Громадянська освіта як чинник гуманізації суспільства / В. П. Горбатенко // Науково-методичний часопис з історичної та громадянської освіти «ДОБА». – 2002. – №3. – С.2–5.
16. Грицак Я. Страсті за націоналізмом. Історичні есеї / Ярослав Грицак. –К., 2004. – 343 с.
17. Громадянська освіта: теорія і методика навчання: посіб. для студ. вищих навч. закл. – К.: Проект ЄС «Громадянська освіта –Україні». – 2008. – 174 с.
18. Гуїн Ф. Філософія у вихованні дітей як громадян світу / Філіп Гуїн // Рідна школа. – 2001. – № 4. – С. 54–57.
19. Джексон Р. Релігійна та культурна різноманітність: деякі ключові поняття / Джексон Р. // Релігійна багатоманітність та міжкультурна освіта: посібник для школи / за ред. Джона Кіста / Пер. з англ. – Львів: ЗУКЦ, 2008. –С. 26-36.
20. Джерела української самосвідомості та культури // Культурне відродження в Україні. – Львів: Астериск, 1993. – С. 9-86
21. Дьюї Дж. Демократія і освіта / Дьюї Дж. – Львів: Літопис, 2003. – 294 с.
22. Иоффе А. Н. Методика гражданского образования: теоретические аспекты и практ. реком. / Иоффе А. Н. – Брянск: Курсив, 2007. –168 с.
23. Іванчук В. Формування громадянської культури учнівської молоді та ученьів в процесі навчання / Василь Іванчук // Шлях освіти. – 2000. – № 2. – С. 28–31.
24. Ігнатенко П. Р. Аксіологія виховання: від термінології до постановки проблеми / П. Р. Ігнатенко // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 1. – С. 118-123.
25. Кендзьор П. Метод проектів як важливий засіб громадянського виховання учнівської молоді / Петро Кендзьор // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2003. – № 1. – С. 203–210.
26. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності // Шлях освіти. – 2000. – № 3. – С. 7–13.
27. Концепція громадянського виховання особистості. / Педагогічна газета. – 2000. – № 6 (72).
28. Концепція громадянської освіти в Україні: проект // Історія в школах України. – 2001. – № 1. – С. 10–18.
29. Корінна Л. В. Старшокласники ліцеїв та гімназій України про громадянські цінності молоді / Л. В. Корінна // Теорія і практика формування громадянських цінностей старшокласників: зб. наук.-метод. праць ; за ред. Л. В. Корінної. – Житомир: Вид-во ЖДЦНТЕІ, 2004. – С. 38-47.
30. Куранов М.Культура межнационального общения / Педагогика. – 1992. – № 7–8. – С. 44–45.
31. Макаренко А.С. Сочинения в 7 т. - М.: Изд-во Академия педагогических наук РСФСР, 1958. - Т.5. - 426 с.
32. Основи української ментальності // Україна: філософський спадок століть. Хроніки-2000. – 2000. – № 37–38. – С. 4–96.
33. Развитие, социализация и воспитание личности. Вип. 1. - Ставрополь: Изд-во ИСКИУУ, 1993. - 114 с.
34. Савченко О.Цінності, що об’єднують шкільну і педагогічну освіту / О. Савченко // Початкова школа. – 2008. –№ 7. – С. 2–4.
35. Сидорчук Н. Г. Сучасні тенденції проблеми цінностей громадянського виховання / Сидорчук Н. Г. // Теорія і практика формування громадянських цінностей старшокласників: зб. наук.-метод. праць ; за ред. Л. В. Корінної. – Житомир: Вид-во ЖДЦНТЕІ, 2004. – С. 47-49.
36. Словник української мови: У 11 т. - К.: Наукова думка, 1971. - Т. 2. - 550 с.
37. Стельмахович М. Г.Українська родинна педагогіка. / М. Г. Стельмахович. – К.: ІСДО, 1986. – С. 227
38. Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори: В 2 т. - К.: Радянська школа, 1983. - Т.1. - 496 с.
39. Фельдхауз P. Європейські підходи до громадянської освіти / Pуд Фельдхауз, Світлана Позняк // Шлях освіти. – 2001. – № 3. – С. 20–25.
40. Філіпчук Г. Громадянське суспільство: освіта, етнокультурна, етнополітика: [монографія] / Георгій Філіпчук. – Чернівці: Зелена Буковина, 2002. – 488 c.
41. Чорна К. І. Основні ідеї громадянськості в старших класах / К.І. Чорна // Громадянське виховання у формах і змісті виховної діяльності освітніх закладів: метод. рек. / К. І. Чорна; за ред. Л. М. Архипенка. –Дніпропетровськ, 2000. – С. 5–9.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.