18 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Функціональні стратегії: типи та загальна характеристика№ роботи: 1795
розділ: Стратегічне управління
тип: Контрольна робота
об'єм: 72
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ
1.1 Сутність та призначення функціональних стратегій
1.2 Характеристики функціональних стратегій
1.3 Види функціональних стратегій та основні елементи організації їх розробки
1.3.1 Маркетингова стратегія
1.3.2 Виробнича стратегія
1.3.3 Стратегія фінансування
1.3.4 Стратегія управління іншими функціональними стратегіями
РОЗДІЛ 2 ДІАГНОСТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКУ
2.1 Аналіз зовнішнього середовища як початковий етап у формуванні стратегії підприємства
2.2 Аналіз внутрішнього середовища підприємства
2.3 Діагностика фінансового стану підприємства
РОЗДІЛ 3 УДОСКОНАЛЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ ОПТИМАЛЬНИХ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ
3.1 Методи оптимізації стратегії підприємства
3.2 Шляхи підвищення рентабельності підприємства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

РЕФЕРАТ

Курсо ва робота: 72 с., 17 рис., 11 табл., 28 джерел, 1 додаток.
Об"єкт дослідження – функціональна стратегія ЗАТ «АВК».
Мета роботи: вивчити сутність функціональної стратегії підприємства, оцінка ефективності її використання.
Методи дослідження: аналіз і синтез літератури, факторний аналіз.
Стратегічний менеджмент – це постійний процес аналізу зовнішнього та внутрішнього середовищ підприємства, вибору стратегій, планування, реалізації планів організації. Виступаючи складною системою, яка спирається на людський потенціал як основу організації, орієнтує виробничу діяльність на запити споживачів, вивчаючи зміни та постійно коригуючи процеси на підприємстві являється ефективним інструментом управління. Сучасні умови української економіки, зміни в структурі вітчизняних і міжнародних ринків зумовлюють пріоритетність стратегічного управління для підприємств. Його ефективне впровадження дасть змогу українським підприємствах бути більш конкурентоспроможними, задовольняти потреби споживачів та досягати кінцевих результатів.
Функціональні стратегії - це стратегії, що визначають стратегічну орієнтацію функціональних напрямків - підсистем управління підприємством (маркетингу, виробництва, фінансів, науково-дослідного сектору, управління персоналом, екологічної і соціальної сфер) і забезпечують досягнення їх цілей, а також керованість процесом виконання корпоративної та конкурентної стратегій, приймаючи при цьому відчутну участь у розробці і коригуванні останніх.

СТРАТЕГІЯ, КАПІТАЛ, ФІНАНСУВАННЯ, СТРУКТУРА, ВИРОБНИЦТВО, ПЛАНУВАННЯ, МАТРИЦЯ, РЕЗУЛЬТАТ
   
Список літератури

1. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление / Пер. с англ.; Под ред. Ю.Н. Каптуревского. - СПб.: Питер, 2002. – 544 с.
2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. – СПб.: Питерком, 2002. – 416 с.
3. Бандурка О.М. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. - К.: Либідь,1998.- 312 с.
4. Василенко В.А., Ткаченко Т.І. Стратегічний менеджмент. Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 356 с.
5. Василенко В.А., Шостка В.І. Ситуаційний менеджмент. Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 335 с.
6. Вернер Б. Роль стратегічного менеджменту в забезпеченні конкурентоспроможності малих та середніх підприємств / Київський ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т міжнародних відносин. — К., 2002. — 317 с.
7. Виханский О. С. Стратегическое управление: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Гардарика, 2005. – 296 с.
8. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2006. – 360 с.
9. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств: Навч. Посібник – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2004. -424 с.
10. Гурков И.Б. Стратегический менеджмент организации: Учеб. пособ. М.: ЗАО «Бизнес-школа; Интел-Синтез», 2001. – 208 с.
11. Дмитренко Г.А. Стратегічний менеджмент: цільове управління персоналом організації: Навч. посіб. –К.: МАУП, 1998. - 188 с.
12. Ефремов В.С Стратегическое планирование в бизнес-системах. - М.: Финпресс, 2001. – 240 с.
13. Зуб А. Т., Локтионов М. В. Теория и практика антикризисного управления. – М.: Генезис, 2005. – 576 с.
14. Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навч. посібник. – Тернопіль: Економ. думка, 2003. – 224с.
15. Кныш М.И., Пучков В В., Тютиков Ю П. Стратегическое управление корпорациями. - СПб.: КультИнформ-Пресс, 2002. – 239 с.
16. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник.- К.:Знання,2005.- 485 с.
17. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий менеджмент: Підручник. - К.:ЦУЛ,2006.- 520с.
18. Круглов М.И. Стратегическое управление компанией: Учеб. для вузов. - М.: Русская Деловая Литература, 2005. – 768 с.
19. Кузьменко Л.В. Кузьмін В.В., Шаповалова В.М. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Херсон: Олді-плюс, 2003. – 256с.
20. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: Курс лекций. - М.: ИНФРА-М. - Новосибирск: Сибирское соглашение, 2002. – 288 с.
21. Міщенко А. П. Стратегічне управління: Підручник. – К.: ЦУЛ, 2004. – 336 с.
22. Немцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент. - К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2001. – 560 с.
23. Скібіцький О.М. Стратегічний менеджмент. Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2006. -312 с.
24. Стратегическое планирование / Под ред. Э.А. Уткина. - М.: Ассоц. авторов и издателей «ТАНДЕМ»; Изд-во ЭКМОС, 2003. – 440 с.
25. Стратегічне управління організаційними перетвореннями на промислових підприємствах/ Пономаренко В.С. , Золотарьов А.М. та ін. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2005. – 452 с.
26. Фатхутдинов Р. А. Стратегический менеджмент: Учебник. – М.: Дело, 2001. – 448 с.
27. Фінансовий менеджмент : Підручник / Кер. Кол. Авт. І наук. Ред. проф. А.М. Поддєрьогін. - К.: КНЕУ, 2005. - 536 с.
28. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник. – К.: КНЕУ, 2004. – 699 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.