14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Розробка пропозицій по створенню ефективної системи внутрішньо фірмового навчання№ роботи: 1794
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Курсова робота
об'єм: 42
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

Вступ
1 Теоретичні аспекти системи внутрішньо фірмового навчання та підвищення кваліфікації працівників
1.1 Сутність та основні тенденції розвитку персоналу
1.2 Методи внутрішньо-фірмового навчання та програми підвищення кваліфікації
1.3 Система показників і оцінка економічної ефективності професійного навчання персоналу
2 Аналіз системи внутрішньо фірмового навчання та підвищення кваліфікації працівників на підприємстві
2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2 Аналіз використання працівників на підприємстві
2.3 Організація навчання персоналу та підвищення кваліфікації на підприємстві
3 Шляхи удосконалення професійного навчання та підвищення кваліфікації персоналу підприємства
Висновки
Перелi к посилaнь

Курсова робота: 42 с., 9 рис., 7 табл., 25 джерел.
Об’єкт дослідження – навчання та підвищення кваліфікації працівників на підприємстві
Мета дослідження – розробка пропозицій по створенню ефективної системи внутрішньо фірмового навчання та підвищення кваліфікації працівників.
Метод дослідження – описовий, порівняльний, аналізу.
Актуальність дослідження професійної освіти і підготовки кадрів зумовлена негативними тенденціями, що спостерігаються в нашому суспільстві, а саме: брак цілеспрямованої державної стратегії і політики у сфері професійної підготовки кадрів, зокрема з урахуванням як галузевої специфіки, так і особливостей господарської діяльності великих, середніх і малих підприємств, з метою забезпечення високої конкурентоспроможності національної робочої сили; незабезпеченість підприємств методичними матеріалами щодо організації процесу навчання кадрів на підприємстві; незаінтересованість і фінансова неспроможність роботодавців забезпечувати професійну підготовку, перенавчання і підвищення кваліфікації своїх кадрів; низький рівень стимулювання професійного розвитку працівників; відсутність єдиної системи професійних кваліфікацій і стандартів із професійної підготовки; відсутність інфраструктури щодо професійної підготовки кадрів на підприємствах.

НАВЧАННЯ, КВАЛІФІКАЦІЯ, КАДРИ, ПОЛІТИКА, УПРАВЛІННЯ, ПРАЦІВНИКИ, ОРГАНІЗАЦІЯ, ПІДГОТОВКА КАДРІВ

ВИСНОВКИ


Узагал ьнюючи раніше зазначені недоліки і способи розбудови системи безперервної професійної освіти й підготовки кадрів в Україні, необхідно зазначити, що сама ця система в умовах розбудови соціально орієнтованої економіки має бути не самоціллю, а передусім засобом підвищення як матеріального, так і духовного добробуту населення. Її особливості мають визначатися насамперед не завданнями розвитку господарського комплексу країни загалом чи окремих підприємств зокрема, а формуванням конкурентоспроможної національної робочої сили і здатністю кваліфікованих спеціалістів мати право на гідну працю і заробітну плату, а також на отримання відповідного соціального статусу в суспільстві.
За результатами дослідження можна зробити висновок, що інтереси компанії зводяться до отримання максимального економічного ефекту від інвестицій в сферу «фірмової освіти».
При використовуванні системи безперервного навчанні персоналу економічний ефект досягається:
- за рахунок коротких термінів підготовки співробітників при мінімальному відриві від основної діяльності, оскільки навчання є безперервним процесом і немає необхідності виділяти час на “звикання” до нового виду діяльності (вчитися);
- шляхом збільшення практичної віддачі, тому що навчання на підприємстві максимально наближене до виробничої, організаційної практики, особливо якщо це безперервна система заходів щодо розвитку персоналу, що містить різні форми і методи;
- навчений персонал оперативно реагує і добре пристосовується до умов зовнішнього середовища, що сприяє підвищенню конкурентоспроможності підприємства в цілому.
Зростання ролі навчання, а особливо системи безперервного навчання, персоналу в процесах підвищення конкурентоспроможності підприємства і організаційного розвитку обумовлено наступними трьома чинниками:
1) навчання персоналу є найважливішим засобом досягнення стратегічної мети організації;
2) навчання є найважливішим засобом підвищення цінності людських ресурсів організації;
3) без своєчасного навчання персоналу проведення організаційних змін стає неможливим.
Також необхідно відзначити виділення і розподіл організаційних ресурсів – часу, матеріальних і грошових засобів, інтелектуального капіталу на систему безперервного навчання. Необхідно помітити, що все ще поширена точка зору, ніби витрати на навчання персоналу – це неминучі витрати. Такий підхід слід переглянути, оскільки в даний час розвиток людських ресурсів із статті витрат перетворився на об"єкт інвестицій, і як будь-які інвестиції вони вимагають їх ефективного використовування.
Таким чином, у перспективі, в постіндустріальному суспільстві головним ресурсом стане інтелектуальний потенціал або здібність людей до нововведень і інновацій, де основною рушійною силою суспільства стануть виробництво і споживання знань. Вже сьогодні підготовка працівника для багатьох галузей економіки повинна стати стратегічною задачею кадрової політики, оскільки багато в чому дякуючи і за рахунок особистої схильності кожного працівника до побудови більш ефективних економічних і трудових відносин забезпечується якість продукту, що виробляється, економія ресурсів і зниження собівартості виробництва.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.