17 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Дослідження професійного орієнтування школярів старших класів№ роботи: 1792
розділ: Педагогіка
тип: Курсова робота
об'єм: 60
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЕНТАЦІЇ
1.1. Бачення сучасних психологів на вікову психологію в узагальненому варіанті
1.2. Ціннісні орієнтації школярів 8-11 класів відносно вибору професії
1.3. Поняття "професія та професійного розвитку особистості
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ШКОЛЯРІВ СТАРШИХ КЛАСІВ
2.1. Самовизначення на ринку праці
2.2. Дослідження чинників впливаючих на вибір професії у старших школярів
2.3. Підготовка молоді до вибору професії в сучасних умовах
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТА ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ СТАРШИХ КЛАСІВ
3.1. Розробка і реалізація програм професійного навчання
3.2. Методи професійного навчання, необхідні для професійного зростання
3.3. Психологічне забезпечення профільної освіти
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

РЕФЕРАТ


Курсова робота: 60 сторінок, 7 таблиць, 26 джерел.
Об"єкт дослідження - професійний розвиток старшокласників в періоди підготовки до вибору професії, професійного навчання, професійної праці і завершення професійної діяльності.
Предмет дослідження - професійна орієнтованість школярів старших класів.
Метою даної курсової роботи є дослідження професійного орієнтування школярів старших класів.
У курсовій роботі представлені цілі, засоби, заходи щодо формування загального та професійного орієнтування.
Метод дослідження: описовий, порівняльний.
Концепція дослідження. Розвиток людини на різних вікових етапах, які розглядаються в психологічному плані, - це, передусім, розвиток її особистості. Важливим аспектом розвитку, в якому знаходять вияв відношення особистості до світу професій і власної професійної діяльності (майбутньої, сьогоденної, минулої) є професійний розвиток особистості. Професійний розвиток старшокласників є основоположною і органічною складовою загального розвитку особистості. Професійний розвиток старшокласників розглядається як процес, що починається після закінчення школи та триває протягом усього життя людини і зазнає якісних змін, що зумовлено дією сукупності об‘єктивних і суб‘єктивних факторів. Якісні характеристики професійного розвитку особистості кожного періоду розвитку людини значною мірою детерміновані станом професійного розвитку особистості у попередніх періодах.

Ключові слова: ПРОФЕСІЯ, ШКОЛЯРІ, СТАРШІ КЛАСИ, ОРІЄНТУВАННЯ, НАВЧАННЯ, ЧИННИКИ, ОРГАНІЗАЦІЯ, СТИМУЛЮВАННЯ, РЕСУРСИ
   
Список літератури

1. Анцыферова Л. И. Личность в динамике: некоторые итоги исследования. // Психол. журн. 2002, №5. С. 12 - 25.
2. Артемова Л.К. Профильное обучение: опит, проблеми, пути развития // Школьньїе техноло-гии.- 2003. - № 4. - С. 22-31.
3. Балл Г.О. Психолого-педагогічні засади професійної орієнтації школярів //Газета "Психолог". - 2004. - №8. -С. 2-11.
4. Василюк Ф. Е. Психология переживания. - М.: Изд-во МГУ, 2004. - 200 с.
5. Головаха Е. И., Кроник А. А. Психологическое время личности. – К.: Наукова думка, 2004. – 207 с.
6. Касянова О.М. Кваліметрична модель оцінки готовності школи до впровадження профільного навчання // Управління школою. - 2004. - N° 19- 21. - С. 4.
7. Кленова Н. Как подготовить школу к про-фильному обучению // Народное образование. - 2003. - № 7. - С. 106-114.
8. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. - Ростов н/Д., 2006.
9. Кон И. С. В поисках себя: Личность и ее самосознание. – М.: Политиздат, 2004. – 335 с.
10. Коржова Е. Ю. Методика „Психологическая автобиография” в психодиагностике жизненных ситуаций. / Под ред. Л. Ф. Бурлачука. – К.: МАУП, 2004. – 109 с.
11. Кроник А. А., Кроник Е. А. В главных ролях: Вы, Мы, Он, Ты, Я: Психология значимых отношений. – М.: Мысль, 2008. – 204 с.
12. Крылов В. Ю. О многомерном шкалировании в неметрических пространствах. // Психол. журн. – 2007. – Т.8. – №5. – С. 140 - 142.
13. Крылов В. Ю., Острякова Т. В. Новые методы кластерного анализа на основе психологической теории развития понятий Л. С. Выготского. // Психологический журнал. – 2005. – Т. 16. – №1. – С. 130 - 137.
14. Кузнецов А. Профильное обучение: пробле-ми; перспективи развития // Народное образование. - 2003. - № 4. - С. 85-88.
15. Лернер П.С. Модель самоопределения ви-пускников профильньїх классов ередней обще-образовательной школи // Школьньїе технологии. - 2003. - № 4. - С. 50-61.
16. Логинова Г.П. Психологические аспекти профильного обучения // Психологическая наука и образование. - 2003. - >6 3. - С. 43-47.
17. Логинова Н. А. Жизненный путь человека как проблема психологии. // Вопр. психол. 2005. №1. С. 103 - 109.
18. Маноха І. П. Методи психології. / В кн: Основи психології: Підручник. / За ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. – К.: Либідь, 2001. – 632 с.
19. Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте. - К.: "Радянська школа", 2004. -№ І - С. 20.
20. Основи психології: Підручник. / За ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. – К.: Либідь, 2007. – 632 с.
21. Пан С, Криволапова Н., Бобкова Л. Подго-товка педагога профильной школи // Народное образование. - 2004. - № 1.
22. Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение, - М., 2006.
23. Психологія особистості: Словник-довідник. / За ред. П. П. Горностая, Т. М. Титаренко. – К.: Рута, 2001. – 320 с.
24. Роменець В. А. Психологія творчості. – К.: Либідь, 2001. – 288 с.
25. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності. – К.: Либідь, 2003. – 376 с.
26. Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. – М.: Наука, 2001. – 456 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.