23 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Організаційна культура в системі управління підприємством№ роботи: 1790
розділ: Менеджмент
тип: Курсова робота
об'єм: 44
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

Вступ
1 Теоретичні основи вивчення культури організації
1.1 Поняття організаційної культури
1.2 Елементи та фактори формування організаційної культури підприємства
1.3 Взаємозв’язок організаційної культури та організаційного розвитку та позитивний їх вплив на стратегічний розвиток підприємства
2. Аналіз організаційної культури та структури управління на підприємстві
2.1 Загальна характеристика підприємства ТОВ «Світ напівфабрикатів»
2.2 Характеристика організаційної культури на різних стадіях життєвого циклу підприємства ТОВ «Світ напівфабрикатів»
2.3 Діагностика організаційної культури підприємства
3 Шляхи розвитку культури організації
Висновки
Перелiк посилaнь
Додаток А Схема механізму формування корпоративної культури
ТОВ «Світ напівфабрикатів»

РЕФЕРАТ


Курсова робота: 44 с., 8 рис., 9 табл., 25 джерел.
Об’єкт дослідження – організаційна культура.
Мета роботи – теоретичне дослідження елементного складу організаційної культури, а також визначення основних факторів її формування на підприємстві та розробка рекомендацій для удосконалення організаційної культури на підприємстві.
Метод дослідження – описовий, порівняльний, аналізу.
На сьогоденні виникає необхідність посилення соціокультурних тенденцій. У зв"язку з цим необхідна радикальна зміна концепції управління, направлена на окремі процеси в організації, де доцільно використовувати технологічні процедури, орієнтовані на людину з її системою цінностей, поглядів, переконань, традицій.
Такою сучасною концепцією стає організаційна культура, яка завдяки своїй феноменальності є ідеологією управління, яка охоплює всі сфери життєдіяльності підприємства. Проте, в даний час ми маємо суперечність між загальним розумінням важливості ролі організаційної культури в забезпеченні успішної діяльності підприємства і організації, об"єктивною необхідністю формування організаційної культури на підприємствах та відсутністю технології, за допомогою якої можна це практично здійснити.


ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА, УПРАВЛІННЯ, ПІДПРИЄМСТВА, КАДРИ, ПОЛІТИКА, СЕРЕДОВИЩЕ, ЦІННОСТІ, ВМІННЯ, РИТУАЛИ, КУЛЬТУРНІ КОМУНІКАЦІЇ
   
Список літератури

1. Организационная культура и лидерство: навч. посібник / Э.Х. Шейн; пер. с англ. под ред. В.А.Спивака. – СПб: Питер, 2002. – 336 с.
2. Льюис Р. Деловые культуры в международном бизнесе / Р. Льюис. – М.: Дело, 2001. – с. 448.
3. Усачева В.В. Организационная культура в транзитивной экономике: политэкономический аспект: навч. посібник. Донецк, 2003. –172 с.
4. Богатырев М.Р. Организационная культура предприятия: актуальные подходы к проблемам идентификации и управления / М.Р. Богатырев // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. – 2004. – № 6. – С. 97-124.
5. Тихомирова О.Г. Организационная культура: формирование, развитие и оценка. – Спб: ИТМО, 2008. – 154 с.
6. Конкурентоспроможність робочої сили в системі соціально-трудових відносин / НАН України; Інститут економіки / Л.Г. Томіліна (ред.-видав.гр.), І.В. Нестеренко (ред.-видав.гр.). - К., 2003. - 214с.
7. Соціально-економічний механізм регулювання ринку праці та заробітної плати / НАН України; Інститут економіки / Д.П. Богиня (відп.ред.). - К., 2001. - 300с.
8. Богиня Д.П. Aктуaльнi проблеми регулювaння доходiв i оргaнiзaцiї оплaти прaцi нa етaпi трaнсформaцiї економiки Укрaїни // Укрaїнa: aспекти прaцi. – 2000. - №6. – С.3-9.
9. Богиня Д.П., Грішнова О. А. Основи економіки праці. – К.: Знания – Прес, 2006. – 313 с.
10. Вaсильченко В. С. Держaвне регулювaння зaйнятостi. - К.: КНЕУ, 2003. - 252 с.
11. Верхоглaзенко В. Системa мотивaции персонaлa ,, Консультaнт директорa. – 2002. - №4. – С. 31-33.
12. Генкин Б. М. Экономика и социология труда: Учеб. для студ. вузов, обуч. по экон. спец.. - 2.изд., испр. и доп. - М. : Издательская группа НОРМА - ИНФРА.М, 2000. - 412с.
13. Управлінське консультування : навч. посібник / під редакц.В.А. Коростельов. - К. : Поліграф, 2003. - 104 с.
14. Карпенко С.В. Управління персоналом : навч. посіб. для дистанційного навчання. – К. : Університет «Україна», 2007. – 273 с.
15. Організація управління : навч. посібник / М.Н. Бідняк. - К. : А.С.К., 2003. - 173 с.
16. Зaвиновськa Г. Т. Економiкa прaцi: навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2003. - 299 с.
17. Козiн С.В. Оргaнiзaцiйнa схемa збутової мережi торговельного пiдприємствa // Мaркетинг в Укрaїнi. - №3. – 2003. – с.26-29.
18. Лiфiнцев Д.С. Вплив корпорaтивної культури нa мотивaцiю персонaлу // Aктуaльнi проблеми економiки. – 2007. - №2. – с.154-158.
19. Мaслов Е.В. Упрaвление персонaлом предприятия: Учебное пособие /Под ред. П.В. Шеметовa. – М. ИНФРA-М; Новосибирск: НГAЭиУ, 1999. – 312 с.
20. Михaсюк I., Мельник A., Крупкa М., Зaлогa З. Держaвне регулювaння економiки. - К.: Aтiкa; Ельгa-Н, 2000. - 592 с.
21. Михaйловa Л.I. Iнвестувaння людського кaпiтaлу // Регiонaльнi перспективи. – 2001. - №5-6. – с.259-260.
22. Радченко О.Л. Влияние организационной культуры на социальную систему предприятия / Экономика – 2008. - №1. С.63-70
23. Салимова Г., Эрастова А. Формирование понятия организационной культуры, ориентированой на качество / Проблемы теории и практики управления – 2007. - №4. С.98-106
24. Смирнов Э.А. Теория организации: Учебное пособие. – М.: ИНФРА – М. – 2008. –248с.
25. Долгов А.И. Теория организации: Учебное пособие. – М.: Флинта: МПСИ. – 2008. – 224с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.