12 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Ролеві функції менеджера у процесі формування стратегії підприємства№ роботи: 1789
розділ: Менеджмент
тип: Курсова робота
об'єм: 61
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

ВСТУП
1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖЕРА
У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Задача менеджера в управлінні діяльністю підприємства, форми керівництва (пряма і непряма, повна і часткова). Керівництво загальною діяльністю
1.2 Функції менеджера на підприємстві
1.3 Процес формування стратегії на підприємстві
2 ДІАГНОСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
2.1 Коротка характеристика підприємства
2.2 Організаційна структура управління підприємством
2.3 Взаємозв"язок підприємства із зовнішніми контрагентами та з ринковою інфраструктурою
2.4 Маркетингова діяльність на підприємстві
2.5 Система управління діяльністю ТОВ “Вектор” та економічне обґрунтування господарських рішень
2.6 Практика стратегічного управління на підприємстві
2.7 SWOT-АНАЛІЗ ТОВ “Вектор”
3 УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
3.1 Постійна стратегічна позиція вимагає компромісів
3.2 Конкурентна перевага та конкурентоздатність як похідні від сумісності
3.3 Переосмислення стратегії — нездатність визначитися
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВИСНОВКИ

Отже, роблячи висновок по всьому вищесказаному можна відзначити, що основними задачами менеджменту є:
Управляти спільною діяльністю людей;
Спрямовувати підлеглих на досягнення цілей організації;
Підтримувати безперервність процесу виробництва;
Мета менеджменту – це управління підприємством, направлене на отримання максимального прибутку шляхом раціонального використовування ресурсів.
До задач менеджменту відноситься управління:
У неживій природі;
У організмах;
У суспільстві;
До задач менеджменту так само відноситься управління фірмою в період кризи.
До числа задач по висновку фірми з кризового стану в першу чергу відноситься розробка стратегії антикризового управління. Вона багатоваріантна, але повинна базуватися на виборі лише одного з них.
Головна особливість антикризової стратегії, як і антикризового управління в цілому, - жорстке обмеження терміном. В одних випадках це загрожуюча процедура банкрутства, а в інших – терміни зовнішнього управління.
Стратегія антикризового управління – це, перш за все стратегія виживання. Криза неминуче висуває цю стратегію на перше місце. Потрібно в що б то ні стало утримати виробництво “на плаву”, зберегти основні фонди і ключові технології, ядро трудового колективу, тобто стабілізувати положення в бізнесі на докрізісном рівні або трохи нижче за нього. Виправданість стратегії виживання не викликає сумнівів. Важливо, проте, не втратити перспективу. Зосередившися на проблемі виживання, необхідно не виключати, а припускати розробку стратегії подальшого розвитку.
Одна з головних задач – правильно вибрати комерційну стратегію. Її реалізація вимагає нерідко ухвалення важких рішень. Так, в період кризи багатьом фірмам дуже складно утриматися від підвищення цін. Але на користь збереження бізнесу управління повинне орієнтуватися на заборону зростання цін.
Таким чином, стратегія виживання, якщо вона складається з добре продуманих заходів, дає реальну можливість, в усякому разі, на початковому етапі, протистояти кризі. Звичайно, дуже важко подолати природне в період кризи бажання скоротити витратні статті, що працюють на перспективу. Але повноцінна стратегія антикризового управління – це стратегія творення, стратегія не тільки “оборони”, але і захоплення і утримання певної ринкової ніші.
Таким чином під менеджментом розуміють функцію управління, тобто вигляд професійною діяльністю по управлінню людьми в будь-якій галузі економіки (промисловості, сільському господарстві, торгівлі, будівництві, транспорті, банківській діяльності і т.д.) і в будь-якій сфері діяльності (виробництві, збуті, фінансах і ін.), якщо вона направлена на отримання прибутку (підприємницького доходу) як кінцевого результату.
Аналіз інформації про стан внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства і ухвалення на основі управлінських рішень є технологією менеджменту. Ієрархічність в системі управління дозволяє делегувати повноваження, а, отже, і передавати відповідальність на нижчі шляхи управління.
Менеджмент – це професійне здійснюване управління будь-якою господарською діяльністю підприємства в ринкових умовах, направлене на отримання прибутку шляхом раціонального використовування ресурсів.
Конкуренція це змагальність підприємців, коли їх самостійні дії обмежують можливості кожного з них впливати на загальні умови реалізації товарів на ринку і стимулюють виробництво тих товарів, які необхідні споживачу. Таке законодавче визначення цього терміну надано в ст. 1 закону України "Про обмеження монополізму і недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності. Конкуренція є необхідним атрибутом ринкових відносин. Разом з тим здійснення підприємцем своїх прав, в тому числі і конкурентних відносинах, не повинно зачіпати права і законні інтереси інших осіб. Тому законодавством забороняється недобросовісна конкуренція.
   
Список літератури

1. Андрушків Б.М., Кузьмин О.Е. «Основи менеджменту».- Львів: «світ», 2002. -296 с.
2. Бреддик У. Менеджмент в организации: Учебное пособие. - М.: «Инфра-М», 1997. - 344с.
3. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. – М.: изд-во МГУ, 1995. – 252с.
4. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник, 3-е издание, - М.: Гардарика, 1998. – 528с.
5. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. - М.: Банки и биржи, «ЮНИТИ», 2004. - 480с.
6. Забелин П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления: Учебное пособие. – М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1998. – 195с.
7. Захарченко В. Формирование экономической стратегии предприятия // Бизнес Информ. – 1998. – №16. – с.42.
8. Коротков С. Концепция менеджмента.: Учебное пособие. - 2004.-304с.
9. Костюк И. С. Основы менеджмента: Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направлению подготовки "Менеджмент" / Донецкий национальный технический ун-т. — Севастополь; Донецк : Вебер, 2003. — 308с.
10. Кэссон Герберт Ньютон. Искусство делать и сохранять деньги. Аксиомы бизнеса. Уверенность в себе. – Мн.: ПАРАДОКС, 1995. – 432 с.
11. Ладанов И. Д. Практический менеджмент. -М. 2002. -491 с.
12. Лукичева Л. И., Квартальнов В. А., Исаев В. А., Моисеева Н. К., Цемянская Л. В. Основы менеджмента: Учебник. — М. : Финансы и статистика, 2003. — 351с.
13. Мельникова К., Лидовский Ю., Носков В. Стратегическое планирование деятельности предприятий // Бизнес Информ. – 1998. – №17–18. – с.109.
14. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Учебник. - пер. с англ. - М.: «Дело», 2004. - 702с.
15. Немцов В.Д. Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент. - К.: ТОВ "УВПК" "ЕКІОВ", 2001. - 560 с.
16. Основы менеджмента и маркетинга / Под ред. Р. Садегорова.- Минск.: Высшая шк. 2003.-382с.
17. Пастухова В. Стратегічний підхід в управлінні підприємством // Економіка України. – 1999. – №5. – с. 84.
18. Переверзев М. П., Шайденко Н. А., Басовский Л. Е. Менеджмент: Учебник. — М. : ИНФРА-М, 2003. — 288с.
19. Пушкар Р. М., Тарнавська Н. П. Менеджмент: теорія та практика: Підручник. — Т. : Карт-бланш, 2003. — 490с.
20. Пушкарь А., Тридед А. Разработка и реализация стратегии предприятия // Бизнес Информ. – 1998. – №21-22.
21. «Практична психологія менеджменту: Як зробити кар’єру. Як будувати організацію»: науково практичний посібник.-К.: Україна, 2002.-399с.
22. Стадник В. В., Йохна М. А. Менеджмент: Посібник. — К. : Академвидав, 2003. — 464с.
23. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов. – М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.
24. Федулова Л. І., Сокирник І. В., Стадник В. В., Йохна М. А., Новикова О. С. Менеджмент організацій: Підручник. — К. : Либідь, 2004. — 448с.
25. Ховард К., Коротков О. Принципы менеджмента: управление в системе цивилизованного предпринимательства: Учеб. пособие. - М.: «Инфра-М», 2003. - 224с.
26. Шершньова З.Є., Оборська С.В., Ратушний Ю.М. Стратегічне управління. Навч. - метод. посібник. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2001. - 232 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.