14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Управління конфліктами в організації№ роботи: 1788
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Курсова робота
об'єм: 42
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

Вступ
1 Теоретичні аспекти управління конфліктами в організації
1.1 Сутність системи управління конфліктами
1.2 Модель організаційного механізму управління конфліктами
1.3 Методи управління конфліктами
2 Оцінка управління конфліктами в організації
2.1 Організаційна характеристика діяльності підприємства
2.2 Аналіз управління конфліктами на підприємстві
2.3 Діагностика конфліктів в організації
3 Шляхи подолання конфліктів в організації
Висновки
Перелiк посилaнь

ВИСНОВКИ


Таки м чином, на засаді проведеного експерименту, можна зробити наступні висновки.
1. Дане дослідження показало, що проблема міжособистих конфліктів на виробництві актуальна у зв"язку з численними нововведеннями. Запропонований у роботі метод дозволяє соціальним та практичним психологам, з огляду на ряд вкрай важливих показників, робити досить точні прогнози про можливість конфліктних ситуацій, прогнозувати їх причини, виявляти потенційно конфліктних працівників, робити висновки про характер конфліктів.
2. Користуючись вторинною матрицею, отриманою в результаті застосування методики на виявлення потенційної конфліктності, психолог-практик може запропонувати рекомендації з формування невеликих груп і трудового колективу. Наприклад, особи, що дають один одному негативні оцінки («Н»), є потенційно конфліктними, тому їх недоцільно включати в одну групу або давати загальне завдання на двох. У цьому випадку краще включати осіб із взаємними оцінками «ВН», або «РР».
3. Особи з взаємними оцінками «РН» також потенційно конфліктні, але в меншому ступені. Якщо один член групи негативно оцінює іншого, то інший, у свою чергу, претендує на рівність. Тут протягом тривалого часу може зберігатися взаємне неприйняття один одного. Аналіз матриці дозволяє також прогнозувати конфліктні ситуації в тріадах і т. і. Методика може бути використана для формування груп із великої кількості добре знайомих людей, спочатку не зв"язаних один з одним спільною діяльністю.
4. Отримана інформація може використовуватися в практиці кадрової роботи на підприємстві, а також спеціалістами соціально-психологічної служби. Метод корисний для профілактики конфліктів, тому що дає відомості про те, які об"єктивні і суб"єктивні умови, що сприяють конфліктному прояву соціально-економічних протиріч на підприємстві.
5. Можна зробити висновок, що вивчення і запобігання конфліктів являє собою один з важливих напрямків діяльності соціального психолога-практика. Особливо важливо навчитися прогнозувати можливі конфліктні ситуації в умовах нововведення.
6. Запропонована методика дозволяє виявляти умови, при яких можуть виникати конфлікти. Тому заздалегідь можуть бути прийняті заходи для зниження напруженості, особливо в умовах групового прийняття рішень; може проводитися спеціальна робота з потенційно конфліктними працівниками, а також робота з удосконалення самих нововведень. У зв"язку з цим можна порадити практичним психологам використовувати дану методику для прогнозування можливих конфліктних ситуацій в умовах нововведень.
7. Ми можемо стверджувати, що в «виробничій» групі по тесту самооцінки рівня особистої конфліктності, так як і при Анкетуванні за трьома параметрами, підвищення здійснилося статично значно (p<0,02) і не значно підвищилося в першій групі (p<0,13). Такий висновок підтверджує прогностичну валідність Методу прогнозування міжособистих конфліктів при інноваційних заходах, що доказує висунену нами робочу гіпотезу.
   
Список літератури

1. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. — 2-е изд., перераб. — СПб.: Питер, 2007. — 400 с. - ISBN 966-02-1529-3.
2. Конфликтология. Серия «Учебники и учебные пособия». — Ростов на Дону: Феникс, 2005. — 320 с. - ISBN 966-02-2329-1.
3. Ворожейкин И. Е., Кибанов А. Я., Захаров Д. К. Конфликтология: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2006. — 224 с. - ISBN 5-86225-517-6.
4. Васильев Н. Н. Тренинг преодоления конфликтов. — СПб: Речь, 2007. — 174 с. - ISBN 978-966-388-203-1.
5. Ємельяненко Л. М., Петюх В. М., Торгова Л.В., Гриненко А.М. Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2005. - 315 с. - ISBN 966-608-283-7
6. Гришина Н. В. Психология конфликта. — СПб.: Питер, 2008. — 464 с. - ISBN 966-608-480-5.
7. Данюк В. Модель фахівця з управління персоналом і економіки праці // Україна: аспекти праці. – 2008. - №5. – с.3.
8. Зеркин Д. П. Основы конфликтологии. Курс лекций. — Ростов на Дону: Феникс, 2007. - 480 с. - ISBN 966-608-283-7
9. Герасіна Л. М., Панов М. І., Осіпова Н. П та ін. Конфліктологія / За ред. Л. М. Герасіної, М. І. Панова. — Харьків: Право, 2005. — 256 с. - ISBN 966-02-2822-8.
10. Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие организации. — М.: ИНФРА-М, 2005. — 256 с. - ISBN 966-02-1511-8.
11. Шейнов В. П. Конфликты в нашей жизни и их разрешение. — Мн.: Амалфея, 2005. - ISBN 966-02-1529-3.
12. Богиня Д.П., Грішнова О. А. Основи економіки праці. – К.: Знания – Прес, 2006. – 313 с. - ISBN 966-02-2329-1.
13. Вaсильченко В. С. Держaвне регулювaння зaйнятостi. - К.: КНЕУ, 2007. - 252 с. - ISBN 966-574-426-7.
14. Васильев Н. Н. Тренинг преодоления конфликтов. — СПб: Речь, 2007 — 174 с. - ISBN 966-02-1529-3.
15. Кабушкин Н. И. Основы менеджмента: Учебник. — Мн.: Экономпресс, 2005. — С. 257—281. - ISBN 5-86225-517-6.
16. Карпенко Сергій Володимирович. Управління персоналом : Навч. посіб. для дистанційного навчання / С. В. Карпенко, О. А. Карпенко. – К. : Університет «Україна», 2007. – 273 с. - ISBN 978-966-388-203-1.
17. Управлінське консультування : навч. посібник / В.А. Коростельов ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. МАУП. - К. : Поліграф, 2008. - 104 с. - ISBN 966-608-283-7
18. Організація управління : навч. посібник / М.Н. Бідняк. - К. : А.С.К., 2006. - 173 с. - ISBN 966-539-455-Х
19. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология: Учебник для вузов. — М.: ЮНИТИ, 2007. — 551 с. - ISBN 978-966-388-203-1.
20. Козiн С.В. Оргaнiзaцiйнa схемa збутової мережi торговельного пiдприємствa // Мaркетинг в Укрaїнi. - №3. – 2009. – с.26-29.
21. Лiфiнцев Д.С. Вплив корпорaтивної культури нa мотивaцiю персонaлу // Aктуaльнi проблеми економiки. – 2007. - №2. – с.154-158.
22. Мaслов Е.В. Упрaвление персонaлом предприятия: Учебное пособие /Под ред. П.В. Шеметовa. – М. ИНФРA-М; Новосибирск: НГAЭиУ, 2005. – 312 с. - ISBN5-7014-0037-9
23. Жариков Е. С. Психология управления. Книга для руководителя и менеджера по персоналу. — М.: МЦФЭР, 2002. — 512 с. - ISBN 5-86225-517-6.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.