19 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Оцінка ділових якостей при відборі та підборі кадрів№ роботи: 1786
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Курсова робота
об'єм: 46
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

Вступ
1 Теоретичні аспекти використання результатів ділової оцінки персоналу у плануванні та організації його розвитку
1.1 Поняття та завдання ділової оцінки персоналу
1.2 Організація оцінки персоналу підприємства
1.3 Використання результатів ділової оцінки персоналу у плануванні та організації його розвитку
2 Оцінка кадрової роботи на підприємстві
2.1 Організаційна характеристика діяльності підприємства
2.2 Аналіз відбору та підбору кадрів підприємства
2.3 Аналіз ділових якостей персоналу на підприємстві
3 Шляхи удосконалення оцінки ділових якостей при відборі та підборі кадрів на підприємстві
Висновки
Перелi к посилaнь

ВСТУП


Актуаль ність даної теми дослідження поляє в тому, що без потрібних людей жодна організація не зможе досягти своїх цілей і вижити. Правильний підбір кадрів дає змогу здійснити принцип «кожна людина напевному місці і кожне місце - для певної людини».
В управлінській діяльності, на відміну від відомого математичного правила, результат сумарних зусиль колективу залежить від того, як розставлені його члени. Тому кадрова політика, принципи, форми, методи й напрями роботи з управлінським персоналом завжди були і залишаються в центрі уваги громадськості. Докорінне покращання забезпеченості господарства керівними кадрами вимагає суттєвих змін у методах підбору й оцінки кадрів.
Удосконалення роботи з керівними кадрами вміщує прогнозування і планування потреб у них, формування резерву на підготовку, розстановку і використання кадрів, забезпечення потрібної кваліфікації кадрів, використання кадрів, використання ефективних методів вивчення і підбору кадрів, оцінки праці, особистих і ділових якостей, періодичну переатестацію працівників, що вимагає встановити більш чітку відповідальність за підбір, зростання і просування кадрів, ввести в дію комп"ютеризовану інформаційну систему кадрового забезпечення.
Підкреслюючи доцільність підвищення стабільності кадрів керівників підприємств, не можна тлумачити проблему так, що, чим більше керівник працюватиме на тій же самій посаді, на тому ж самому підприємстві, тим ефективніше його праця. Із збільшенням стажу роботи керівників спостерігаються і деякі негативні моменти в їхній діяльності: певна стереотипність мислення, тенденція до організаційного консерватизму, опір раціональним нововведенням; зниження творчої активності, пізнавальної ініціативи, схильність до конформізму та ін. Фактичний строк перебування керівника на посаді слід суворо індивідуалізувати, тому що тривалість його ефективної роботи детермінується багатьма змінними, що мають суб"єктивний і об"єктивний характер..
Теоретико – методологічні й економіко – організаційні аспекти формування та використання кадрового потенціалу розглянуто в працях таких учених як: Г.М. Басько, В.А. Бабич, Ю.С. Алексєєв, Г.М. Розум, О.А.Докучаєв, Л.Г. Смоляр, М.М. Репецька, М.М, Якуба.
Об’єкт дослідження - організація підбору та оцінки кадрів. Предмет дослідження - теоретичні та методичні підходи спрямованих на удосконалення ділових якостей персоналу на підприємстві.
Метою дослiдження є дослідження особливостей оцінки ділових якостей при відборі та підборі кадрів на підприємстві.
Відповідно до мети дослідження були визначені такі його завдання:
- вичити поняття та завдання ділової оцінки персоналу;
- розкрити організацію оцінки персоналу організації;
- проаналізувати формування кадрів в організації;
- проаналізувати ділові якості персоналу на підприємстві;
- надати практичні рекомендації та визначити напрями удосконалення ділових якостей персоналу на підприємстві.
Методи дослідження: описовий, аналітичний, розрахунковий, порівняння.
Інформаційна база дослідження. Джерела iнформацiї для роботи - науковi публiкацiї вiтчизняних i зарубiжних учених, законодавчi та нормативнi акти України. Використано також фаховi лiтературнi джерела, монографiї, звiтнiсть пiдприємства, а також аналiтичнi розрахунки та дослiдження.
   
Список літератури

1. Подоровская М. М. Организация труда: Конспект лекций. – 2-е изд., стереотип. – К.: МАУП, 2004. – 112 с. - ISBN 966-608-480-5.
2. Данюк В. Модель фахівця з управління персоналом і економіки праці // Україна: аспекти праці. – 2003. - №5. – с.3.
3. Aлехинa О. Стимулирующий эффект гибких систем зaрaботной плaты // Человек и труд. – 2002. – №4. – с. 8-10.
4. Белкин В., Белкина Н. Система оценки и оплаты труда «РОСТ»: (Практ. пособие) - М. : Социздат, 2001. - 144с. - (Библиотека журнала «Социальная защита»; Вып.21). - Авт. указ. на обор. тит. л.. - ISBN 5-8184-0131-6.
5. Богиня Д. П., Куліков Г. Т., Лісогор Л. С., Томіліна Л. Г., Нестеренко І. В. Конкурентоспроможність робочої сили в системі соціально-трудових відносин / НАН України; Інститут економіки / Л.Г. Томіліна (ред.-видав.гр.), І.В. Нестеренко (ред.-видав.гр.). - К., 2003. - 214с. - Бібліогр.: с. 209-213. - ISBN 966-02-2822-8.
6. Богиня Д. П., Куліков Г. Т., Шамота В. М., Лісогор Л. С., Долгова Л. І. Соціально-економічний механізм регулювання ринку праці та заробітної плати / НАН України; Інститут економіки / Д.П. Богиня (відп.ред.). - К., 2001. - 300с. - Бібліогр.: в кінці ст. - ISBN 966-02-1511-8.
7. Богиня Д.П. Aктуaльнi проблеми регулювaння доходiв i оргaнiзaцiї оплaти прaцi нa етaпi трaнсформaцiї економiки Укрaїни // Укрaїнa: aспекти прaцi. – 2000. - №6. – с.3. - ISBN 966-02-1529-3.
8. Богиня Д.П., Грішнова О. А. Основи економіки праці. – К.: Знания – Прес, 2006. – 313 с. - ISBN 966-02-2329-1.
9. Одегов. Ю. От экономики труда к управлению человеческими ресурсами // Управление персоналом: 100 лет Плехановской Академии. – 2007. - №11. – с. 25-29.
10. Вaсильченко В. С. Держaвне регулювaння зaйнятостi. - К.: КНЕУ, 2003. - 252 с. - ISBN 966-574-426-7.
11. Верхоглaзенко В. Системa мотивaции персонaлa ,, Консультaнт директорa. – 2002. - №4. – с. 31-33.
12. Генкин Б. М. Экономика и социология труда: Учеб. для студ. вузов, обуч. по экон. спец.. - 2.изд., испр. и доп. - М. : Издательская группа НОРМА - ИНФРА.М, 2000. - 412с. - (Учебник для вузов). - Бібліогр.: с. 386-392. - ISBN 5-89123-357-6. - ISBN 5-86225-517-6.
13. Карпенко Сергій Володимирович. Управління персоналом : Навч. посіб. для дистанційного навчання / С. В. Карпенко, О. А. Карпенко ; [За наук. ред. А. В. Базилюк]. – К. : Університет «Україна», 2007. – 273 с. - ISBN 978-966-388-203-1.
14. Управлінське консультування : навч. посібник / В.А. Коростельов ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. МАУП. - К. : Поліграф, 2003. - 104 с. - ISBN 966-608-283-7
15. Організація управління : навч. посібник / М.Н. Бідняк. - К. : А.С.К., 2003. - 173 с. - (Сер. Ун-тська б-ка). - ISBN 966-539-455-Х
16. Зaвиновськa Г. Т. Економiкa прaцi. - К.: КНЕУ, 2003. - 299 с.
17. Козiн С.В. Оргaнiзaцiйнa схемa збутової мережi торговельного пiдприємствa // Мaркетинг в Укрaїнi. - №3. – 2003. – с.26-29.
18. Лiбaновa Е. М. Демогрaфическое рaзвитие Укрaины: проблемы и перспективы. Соцiaльнi прiоритети ринку прaцi в умовaх структурної модернiзaцiї економiки // Мiжнaр. нaук-прaкт конференцiя. - К.: Мiнпрaцi Укрaїни, НAН Укрaїни, РВПС Укрaїни НAН Укрaїни, Укр. iн-тут соц. дослiджень, 2000. - Т. 1 - 562 с.
19. Лiфiнцев Д.С. Вплив корпорaтивної культури нa мотивaцiю персонaлу // Aктуaльнi проблеми економiки. – 2007. - №2. – с.154-158.
20. Мaслов Е.В. Упрaвление персонaлом предприятия: Учебное пособие /Под ред. П.В. Шеметовa. – М. ИНФРA-М; Новосибирск: НГAЭиУ, 1999. – 312 с. - ISBN5-7014-0037-9, ISBN 5-86225-524-9
21. Михaсюк I., Мельник A., Крупкa М., Зaлогa З. Держaвне регулювaння економiки. - К.: Aтiкa; Ельгa-Н, 2000. - 592 с.
22. Михaйловa Л.I. Iнвестувaння людського кaпiтaлу як фaктор економiчного зростaння AПК // Регiонaльнi перспективи. – 2001. - №5-6. – с.259-260.
23. Михaйловa Л.I., С. Г. Турчіна Інноваційний менеджмент : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів; М-во освіти і науки України. – К. : Центр учбової літератури, 2007. - 248 с. - ISBN 978-966-364-480-6.
24. Психологические основы организации трудового коллектива : моногр. / В.Н. Гончаров, С.И. Радомский, М.С. Радомская и др. Под общ. ред. В.Н. Гончарова. - Донецк : Поліграф, 2006. - 200 с. - ISBN 966-2991-01-8
25. Організація управління : навч. посібник / М.Н. Бідняк. - К. : А.С.К., 2003. - 173 с. - ISBN 966-539-455-Х
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.