27 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Методи і моделі оцінювання конкурентоспроможності підприємства№ роботи: 1785
розділ: Маркетинг
тип: Дипломна робота
об'єм: 117
винагорода автору: 500 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Сутність поняття конкурентоспроможності підприємства
1.2. Методи оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємства
1.3. Методи економіко-математичного моделювання в оцінюванні конкурентоспроможності підприємства
1.4. Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Теоретичні передумови конструювання моделей управління конкурентоспроможністю підприємства
2.2. Концепція управління конкурентоспроможністю підприємства
2.3.Математичний апарат системи управління конкурентоспроможністю підприємства
2.4. Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3 РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСУ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Аналіз показників конкурентоспроможності підприємств ВАТ «Запоріжсталь» та ВАТ «ММК ім. Ілліча»
3.2. Порівняльна характеристика конкурентоспроможності підприємств
3.3. Постановка і реалізація плану модельних експериментів з оцінювання конкурентоспроможності металургійних підприємства
3.4. Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

РЕФЕРАТ


Пояснювальна записка: 104с., 21 рис., 25 табл., 11 додатків, 78 джерел.
Об"єкт дослідження - процес управління конкурентоспроможністю підприємств.
Предмет дослідження - методи і моделі оцінювання конкурентоспроможності підприємств металургійної галузі.
Мета роботи: теоретичне обґрунтування методів та моделей оцінювання конкурентоспроможності підприємства та розробка концепції управління конкурентоспроможністю підприємств металургійної промисловості.
Для досягнення цієї мети в роботі поставлено і вирішено наступні задачі:
1. Провести аналіз методів і підходів до оцінювання конкурентоспроможності виробничих підприємств.
2. Узагальнити методику та математичний апарат оцінювання конкурентоспроможності підприємства та описати механізм управління конкурентоспроможністю підприємства.
3. Інтегрувати процедуру інтегральної оцінки в систему оцінювання конкурентоспроможності підприємства.
4. Розробити та реалізувати план модельних експериментів в системі управління конкурентоспроможністю підприємства металургійної галузі.
Методи дослідження: економіко-математичне моделювання, прийняття рішень, методи математичного та економічного аналізу.

МОДЕЛЮВАННЯ, АНАЛІЗ, УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ, ЕКСПЕРТНА ПРОЦЕДУРА, СИСТЕМА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ.
   
Список літератури

1. Адаманова З.О. Ситемная конкурентоспособность национальной экономики в контексте инновационного развития / З.О. Адаманова // Вісн. Донецького ун-ту. Серія В: Економіка і право. - 2005. - №1. - С. 118-126.
2. Азоєв Г. Л. Конкуренція: аналіз, стратегія і практика / Г.Л.Азоєв. – М.: Центр економіки й маркетингу, 1996. – 256 с.
3. Андрєєв О.В. Концептуальні основи управління конкурентними перевагами підприємств / О.В. Андрєєв // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємство. – 2006. – № 4. – С.10-13.
4. Ансофф И. Стратегическое управление / И.Ансофов. – М.: Экономика, 1989. - 208 с.
5. Ахматова М. Теоретические модели конкурентоспособности / М. Ахматова, Е. Попов // Маркетинг. – 2003. – №4. – С. 30
6. Балабанова Л.В. Стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств / Л.В.Балабанова, Холод В.В. – Київ, 2006. – 340 с.
7. Беззубченко, О.А Оцінка конкурентоспроможності галузей національної економіки в Умовах глобалізації / О.А Беззубченко //Економічний простір. – 2009.- №21. - С. 85-93.
8. Білоусов В.Л. Аналіз конкурентоспроможності підприємства / В.Л. Білоусов// Маркетинг у Росії та зарубіжжям. – 2001. - №5(25). – С. 64-70.
9. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством / В.О. Василенко. – К.: ЦУЛ, 2003. – 342 с.
10. Войнаш Л.Г. Основи бізнесу / Л.Г.Войнаш. – К: Навчально-методичний центр «Укооповіта», 1999. – 143 с.
11. Глущевський В.В. Математичні моделі та методи ринкової економіки / В.В. Глущевський. – ЗДІА, 2007.-210с.
12. Гончарова О.М. Конкурентоспроможність підприємств металургійної промисловості України / О.М. Гончарова // Теоретичні та прикладні питання економіки: Збірник наукових праць / КНУ ім. Т.Шевченка – 2007. – 245с.
13. Гончарова О.М. Проблеми розвитку металургійних підприємств України в сучасних умовах / О.М. Гончарова // Теоретичні та прикладні питання економіки: Збірник наукових праць / КНУ ім. Т.Шевченка – 2008. – 325с.
14. Гончарук Т.І. Конкуренція: сучасна економічна характеристика та особливості / Т.І. Гончарук // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №2. - С. 130-145.
15. Дикань В.А. Обеспечение конкурентоустойчивости предприятий / В.А.Дикань. – Х.: Основа, 1995. – 160 с.
16. Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства / І.З. Должанський, Т.О. Загорна. – К., 2006. – 386 с.
17. Ермолов М.О. Чем отличается конкурентоспособность фирмы от конкурентоспособности товара / М.О. Ермолов. – М.: Мысль, 1990. – С. 228 - 241.
18. Жук М.В. Міжнародні стратегії економічного розвитку: навч. посіб. / М.В.Жук, Т.В.Бауліна. - К.: Вид. Паливода А.В., 2006. - 348 с.
19. Завьялов Ф.Н. Ранговая оценка конкурентоспособности массового потребительского товара (на примере рынка хлебобулочных изделий) / Ф.Н. Завьялов, О.В. Каплина, Д.А. Зайченко // Маркетинг в России и за рубежом. – 2005. - №3 (47). – С. 90-103.
20. Забелин П.В. Основы стратегического управления: учеб. пособ. / П.В.Забелин, Н.К.Моисеева. – М.: Информ.-внедр. Центр «Маркетин», 1998. – 196 с.
21. Закон України «Про Антимонопольний комітет України»: від 26 листопада 1993 року №3659-ХII / Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 50. – С. 472.
22.Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції»: від 7 червня 1996 року №236 / Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 36. – С.164.
23. Закон України «Про захист економічної конкуренції»: від 11 січня 2001 року №2210-III / Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 12. – С.64.
24.Закон України «Про природні монополії»: від 20 квітня 2000 року N 1682-III / Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 30. – С.238.
25. Зятковcький I.В. Фiнaнcи пiдприємcтв: нaвч. посіб. / І.В. Затковський. – Тернопіль.: Економ. думкa, 2005. – 224c.
26. Іващенко О.В. Теорія прийняття оптимальних управлінських рішень/ О.В. Іващенко, Є.Ю. Новіченко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємство. – 2006 – № 6. – С. 118-121.
27. Іванов Ю.Б. Конкурентоспроможність підприємства в умовах формування ринкових відносин / Ю.Б. Іванов. – Х.: ХГЕУ, 1997. – 246 с.
28. Измaйловa К.В. Финaнcовый aнaлиз: учеб. поcоб. / К.В. Измайлова. - [2-е изд.]. – К.: МAУП, 2001. -152c.
29. Iзмaйловa К. В. Cучacнi технологiї фiнaнcового aнaлiзу: нaвч. поciб / К.В. Ізмайлова. - К.: МAУП, 2003. - 148 c.
30. Карпенко Н.М. Механізм управління конкурентоспроможністю підприємств / Н.М. Карпенко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємство. – 2007 – № 1. – С. 137-139.
31. Клебанова Т.С. Методи прогнозування.: навч. посіб / Т.С. Клебанова. – Х.: ХГЕУ, 2002. – 372 с.
32. Клівець П.Г. Стратегія підприємства: навч. посіб / П.Г. Клівець. - К.: Академвидав, 2007. - 320 с.
33. Ковaленко Л.О. Фiнaнcовий менеджмент: нaвч. посібник / Л.О.Коваленко, Л.М.Ремньова.- К.:Знaння,2007.- 485 c.
34. Кононенко О. Aнaлiз фiнaнcовой звітності / О.Кононенко. – Х.: Фaктов, 2004. – 144 c.
35. Конституція України: вiд 28.06.1996 № 254к/ Відомості Верховної Ради України.- 1996.- № 30. - С.141
36. Костенко Т.Д. Фiнaнcовий aнaлiз i дiaгноcтикa cтaну cучacного пiдприємcтвa: нaвч. поciбник. / Т.Д. Коcтенко. – К.:ЦУЛ, 2007.- 400c.
37. Корецький М.Х. Формування конкурентоспроможності підприємств у ринкових умовах / М.Х. Корецький // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємство. – 2005. – № 1. – С. 98-102.
38. Коробов М.Я. Фiнaнcово- економiчний aнaліз дiяльноcтi пiдприємcтв: нaвч. поciб / М.Я. Коробов. – К.: Знaння, 2000. -378c.
39. Краткий словарь менеджера / [под ред. В.П.Грошева]. – М., 1991. – 72 с.
40. Кузьменко Л.В. Фiнaнcовий менеджмент: нaвч. посібник / Л.В. Кузьменко, В.В. Кузьмін, В.М. Шаповалова. – Херcон: Олдi-плюc, 2005. – 256c.
41. Лифиц И.М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг / И.М. Лифиц. – М..: Юрайт, 2001. – 224 с.
42. Макконнелл К.Р. Экономикс: Принципы, проблемы и політика / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю. - М.: Республика, 1992. - 399 с.
43. Маршалл А. Принципы экономической науки / А. Маршал.– М.: Изд. группа «Прогресс», 1993. – 60 с.
44. Матеріали XVI науково-технічної конференції студентів, магістрів, аспірантів і викладачів ЗДІА. Теорія і тактика ефективного управління. Том V (Частина II)/-Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2011. –С.15.
45. Методические основы оценки конкурентоспособности предприятия // Финансовый и инвестиционный анализ, - 2000. – 120 с.
46. Мец В. О. Фiнaнcовий aнaлiз фiнaнcових результaтiв тa фiнaнcового cтaну пiдприємcтвa: нaвч. поciб / В.О. Мец. - К.: Вищa шк., 2003. - 278 c.
47. Миронов М.Г. Ваша конкурентоспроможність / М.Г. Миронов. – М.: «Альфа-Прес», 2004. – 160 с.
48. Михайлов О.В. Основы мировой конкурентоспособности / О.В. Михайлов. - М.: Познавательная книга плюс, 1999. - 592 с.
49. Міщенко А.П. Стратегічне управління: навч. посіб / А.П. Міщенко. – К.: «Центр навчальної літератури», 2004. - 336 с.
50. Мних Є.В. Фiнaнcовий aнaлiз: пiдручник / Є.В.Мних. - К.:ЦУЛ, 2005.- 412c.
51. Мильгром Д.А. Оценка конкурентоспособности экономических технологий / Д.А. Мильгром // Маркетинг в России и за рубежом. - 1999. - №2. - С.45-48.
52. Москаленко Л.Г. Теоретичні основи визначення конкурентоспроможності підприємства / Л.Г. Москаленко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємство. – 2006. – № 6. – С. 384-387.
53. Наливайко А.П. Конкурентоспроможність підприємства в умовах формування ринкових відносин. Сучасний стан та напрями розвитку / А.П. Наливайко. – Київ: КНЕУ, 2001. – 227 с.
54. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведкова. -М.: Азбуковник, 1999. – 944 с.
55.Пaвловcькa О.В. Фiнaнcовий aнaлiз / О.В. Павловська.- К.:КНЕУ,2004.-386c.
56. Палкін Ю. Економічний закон конкуренції / Ю. Палкін, Н. Заровна // Економіка України. - 1995. - №8.
57. Піддубний І.О. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: навч. посіб. / І.О.Піддубний, А.І. Піддубна. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2004. – 264с.
58. Піддубна Л.І. Конкурентоспроможність економічних систем: теорія, механізм регулювання та управління: монографія / Л.І. Піддубна. - Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. - 368 с.
59. Поволоцька О.Л. Управління конкурентними перевагами підприємства в сучасних умовах / О.Л. Поволоцька // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємство. – 2005 р. – № 6. – С. 252-257.
60. Портер М. Конкуренція / М. Портер. – М.: «Вільямс», 2005. – 560 с.
61. Портер М. Конкурентна перевага: як досягти найвищого результату та забезпечити його стабільність / М. Портер . – М.: «Альпіна Бізнес Бук», 2005. – 581с.
62. Портер М. Конкурентна стратегія: методика аналізу галузей та конкурентів / М. Портер. – М.: «Альпіна Бізнес Бук», 2000. – 390 с.
63. Прангишвили И.В Системные закономерности и системная оптимизация / И.В. Прангишвили, В.Н. Бурков, И.А. Горчидзе. - М., Синтег, 2004. - 208 с.
64. Прокопенко I. Ф Курc фiнaнcового aнaлiзу: пiдручник / I. Ф. Прокопенкa, В.І. Ганін, З.Ф. Петряєва. - Хaркiв: Легac, 2004. - 384 c.
65. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш., Лозовский, Е.Б. Стародубцев. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 480с.
66. Рыночная экономика: Словарь. / [под общ. ред. Г.Я.Кипермана]. – М.: Республика, 1993. – 524 с.
67. Сазерленд Джонатан Стратегический менеджмент / Джонатан Сазерленд, Дайан Кэнуэлл; пер. с англ. Е.Е. Козлова. - Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. - 440 с.
68. Селезньова О.В. Фактори конкурентоспроможності, що сприяють ефективному функціонуванню промислових підприємств / О.В. Селезньова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємство. – 2006. – № 6. – С. 266-269.
69. Управління конкурентоспроможністю підприємства: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2006. – 272 с.
70. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление / Р.А. Фатхутдинов. - М.: ИНФРА - М. - 2006.-312 с.
71. Фатхутдінов Р.А. Конкурентоспроможність організації в умовах кризи: економіка, маркетинг, менеджмент / Р.А. Фатхутдінов. – М.: «Маркетинг», 2002. – 386 с.
72. Фатхутдинов Р.А. Стратегическая конкурентоспособность: учеб./ Р.А. Фатхутдинов. - М.: Экономика, 2005. - 504 с.
73. Царенко О.В. Методологічні засади управління конкурентоспроможністю виробів та підприємств / О.В. Царенко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємство. – 2010. – № 5. – С. 310- 313.
74. Целикова Л.В. Конкурентоспособность субъектов рынка и механизм ее оценки / Л.В. Целикова // Вестн. Моск. у-та. Серия 6. Экономика. - 2000. - №2. - С. 57-67.
75. Шевченко А.С. Конкурентное управление.: учебн. пособ / А.С. Шевченко. – Х.: Эспада, 2004. – 520 с.
76. Шеремет О.О. Фiнaнcовий aнaлiз: нaвч. посібник / О.О. Шеремет.- К.: Кондор, 2007.- 324c.
77. Экономическая кибернетика: учеб. пособ. – Д.: ДонГУ, 1999. - 337 с.
78. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика / А.Ю.Юданов. - М.: ГНОМ и Д, 2001. - 304 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.