18 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Управління персоналом як функція менеджменту№ роботи: 1781
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Курсова робота
об'єм: 42
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

Реферат
Вступ
1 Теоретичні основи управління персоналом
1.1 Сутність персоналу як економічної категорії
1.2 Значення системи управління персоналу на підприємстві
1.3 Методологія управління персоналом на підприємстві
2 Аналіз процесу управління персоналом ТОВ «Оптіма капітал»
2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2 Аналіз структури персоналу
2.3 Дослідження стану системи управління персоналом на підприємстві
3 Напрямки удосконалення управління персоналом підприємства
Висновки
Перелі к посилань

РЕФЕРАТ

Курсова робота: 42 стр., 4 рис., 10 табл., 23 джерел.
Об’єкт дослідження - управління персоналом на ТОВ «Оптима капітал».
Мета роботи – дослідження та аналіз управління персоналом, розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення управління персоналом на підприємстві.
Методи дослідження: описовий, аналітичний, розрахунковий, порівняння.
Актуальність теми полягає в тому, що розробка успішної політики управління персоналом на підприємстві є однією з необхідних умов підвищення продуктивності праці на підприємстві, а отже, підвищення прибутку на підприємстві в цілому. Ефективне управління персоналом необхідне не тільки для суб"єктів господарської діяльності, що тільки створюються, але, перш за все, для вже працюючих.

ПЕРСОНАЛ, КАДРОВА ПОЛІТИКА, УПРАВЛІННЯ, ВДОСКОНАЛЕННЯ, КВАЛІФІКАЦІЯ, РОЗВИТОК, ОЦІНКА, ЕФЕКТИВНІСТЬ

ВИСНОВКИ

Пр оведення дослідження в курсовій роботі дозволило досягти поставленої мети та зробити наступні висновки.
Управління персоналом – це комплекс взаємопов’язаних економічних, організаційних і соціально-психологічних методів, що забезпечують ефективність трудової діяльності й конкурентоспроможності вітчизняних торгівельних підприємств.
Визначено, що управління персоналом сьогодні - це вид управління, який спрямований на ефективне залучення та використання працівників для досягнення цілей підприємства, що реалізовується через виконання функцій менеджменту: планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання трудової діяльності працівників, і доповнюється системами вдосконалення, в основі яких лежить спеціалізація праці, правові гарантії, компенсація витрат, організація розвитку.
Вивчена організаційна структура підприємства. ТОВ «Оптіма капітал» має лінійно-штабну структуру управління. Директор має право: 1) без довіреності здійснювати дії від імені товариства; 2) затверджувати правила внутрішнього трудового розпорядку; 3) приймати та звільняти працівників; 4) давати доручення контролювати їх виконання, відкривати і використовувати рахунки товариства у банках; 5) вирішувати питання в межах прав, що надані йому зборами учасників «Оптіма капітал».
Проаналізовані показники діяльності підприємства. Прибуток від операційної діяльності в 2011 році склав 1046333 грн., що більше, ніж в 2009 році, на 936747 грн., а в порівнянні з 2010 роком - на 683709 грн. Рентабельність реалізованої продукції в 2011 році підвищилася на 5,9% і склала 7,5%, що свідчить про деяке поліпшення роботи у звітному році та підвищення абсолютної суми прибутку від операційної діяльності торгівельного підприємства ТОВ «Оптіма капітал».

Сьогодні ТОВ «Оптіма капітал» виробляє більше 160 найменувань тільки однорідної продукції завдяки високої ефективності виробництва. Суть проблеми підвищення економічної ефективності виробництва у полягає в тому, щоб на кожну одиницю трудових, матеріальних і фінансових ресурсів домагатися істотного збільшення обсягу виробництва продукції, що означає підвищення продуктивності праці і є критерієм підвищення його ефективності.
Проаналізована структура персоналу. Зменшення чисельності персоналу відбулося за рахунок зниження чисельності робітників і фахівців, що у першу чергу пов"язане з низькою заробітною платою й із затримкою її виплати протягом 2009-2011 років, що безумовно пов’язано із зниженням ділової активності підприємства ТОВ «Оптіма капітал» та його контрагентів на ринку внаслідок світової фінансової кризи.
Проведений аналіз показав, що питома вага ПВП у загальній чисельності у звітному році склав 94,87%, що на 24,38% більше, ніж в 2009 році. У чисельності ПВП найбільшу питому вагу мають робітники (75,68%). У порівнянні з попереднім роком він скоротився на 1%, а в порівнянні з 2010 роком - на 1,19%. Керівники в чисельності ПВП у 2011 році становили 16,6%, що на 3,16% вище рівня 2009 року й на 2,82% - рівня 2010 року. У структурі робочих кадрів найбільшу питому вагу займають допоміжні робітники - 65,82% проти 34,18% основних робітників у звітному році, що говорить про незначний рівень автоматизації праці. Негативний вплив на структуру кадрів робить необґрунтоване підвищення питомої ваги керівників у «Оптіма капітал».
Виявлено при аналізі системи підбору персоналу ТОВ «Оптіма капітал», що працевлаштування найманого робітника пов"язано із саморекламою, що вимагає спеціальної підготовки, знань в області організації і проведення рекламних заходів, психологічних основ впливу реклами на людину, збору інформації про рекламований товар і тих осіб, на яких повинна впливати реклама. Найважливішим елементом самореклами є правильно складене професійне резюме, що направляється потенційному роботодавцю.
Найбільш повну інформацію про властивості особистості можна одержати через співбесіду, що і пропонується використовувати як метод добору керівників і фахівців для ТОВ «Оптіма капітал». Шкали оцінки особистості, їх розшифровка, а також способи їх визначення розроблені підприємством самостійно. На етапі відбіркової співбесіди відбувається й обговорення контракту. Етап обговорення контракту - це частина процесу наймання і відбувається до і після ухвалення рішення про прийом на роботу. Тому пропозиції, зроблені навіть в усній формі, є частиною контракту.
Вивчення використання робочого часу є одним з найважливіших критеріїв оцінки ефективності використання трудових ресурсів у ТОВ «Оптіма капітал». Рівень продуктивності праці залежать від таких факторів: 1) удосконалення структури кадрів, 2) зниження їх плинності, 3) поліпшення використання робочого часу, 4) зниження трудомісткості.
Дослідження в роботі показало, що для створення системи морального стимулювання (внутрішніх винагород) співробітників ТОВ «Оптіма капітал», в роботі пропонується наступне: розробити систему заходів, що дозволяють включити працівників в процес планування діяльності підприємства, постановки цілей і задач, прийняття рішень, формування нових систем оплати і стимулювання праці, оцінки результатів діяльності; систему прямих грошових винагород доповнювати непрямими заходами визнання досягнень співробітників, що включають надання більшої самостійності, відповідальності у виконанні завдань; керівництву підприємств – приділяти увагу співробітникам у вигляді оголошення особистої подяки, видання наказів про заохочення й ін.; у випадку виникнення конфліктів на підприємстві з’ясовувати їх причину, розв’язувати, приділяючи увагу обом сторонам.
Запропонована методика оцінки якості функціонування методів управління трудовими ресурсами, яка є основою для прийняття управлінських рішень щодо удосконалення системи управління персоналом на ТОВ «Оптіма капітал» є необхідною умовою для досягнення малими і середніми підприємствами високої результативності своєї діяльності.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.