18 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Управління адаптацією персоналу в організації№ роботи: 1780
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Курсова робота
об'єм: 45
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ АДАПТАЦІЄЮ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЇ
1.1 Сутність процесу управління адаптацією персоналу в сучасному ринковому середовищі
1.2 Форми та види адаптації працівників організації до умов середовища
1.3 Управління виробничою адаптацією молодих робітників і фахівців
2 АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ АДАПТАЦІЄЮ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЇ
2.1 Організаційно-економічна характеристика діяльності організації
2.2 Аналіз організації роботи кадрової служби
2.3 Оцінка процеса адаптації персоналу в організації
3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ АДАПТАЦІЇ СПІВРОБІТНИКІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ
ВИСНОВКИ
ПЕРЕЛIК ПОСИЛAНЬ

РЕФЕРАТ

Курсова робота: 46 с., 4 рис., 6 табл., 19 джерел.
Мета дослідження – вивчення процесу управління адаптацією персоналу, дослідження чинників впливу на адаптацію та визначення основних показників успішного управління адаптацією.
Об’єкт дослідження – персонал організації ТОВ «Фокстрот» м.Запоріжжя.
Метод дослідження – описовий, порівняльний, аналізу.
Адаптація працівників підприємства до нових умов праці є важливим елементом процесу управління персоналу. Успішна адаптація персоналу сприятиме економії витрат на пошук нових працівників, скороченню плинності кадрів, розвитку персоналу, задоволеністю працівників роботою та формуватиме позитивне відношення до праці, колективу і підприємства в цілому.
В роботі розглянуто теоретичні основи управління адаптацією персоналу в організації. Надано організаційно-економічну характеристику ТОВ «Фокстрот» м.Запоріжжя; представлена характеристика специфіки управління досліджуваного підприємства; проаналізовано процес адаптації персоналу в організації на основі внутрішніх документів за 2009-2011 роки. Визначені шляхи підвищення впровадження процесу адаптації співробітників в організації.

ВИСНОВКИ

Пр овівши дослідження на тему «Управління адаптацією персоналу в організації» можна зробити наступні висновки.
Адаптація - це взаємне пристосування працівника й організації, що грунтується на поступовій врабативаемості співробітника в нових професійних, соціальних та організаційно-економічних умовах праці. Таким чином, адаптація - процес зміни знайомства співробітника з діяльністю і організацією і зміна власної поведінки відповідно до вимог середовища.
Процедури адаптації персоналу покликані полегшити входження нових співробітників в життя організації. Практика показує, що 90% людей, що звільнилися з роботи протягом першого року, ухвалили це рішення вже в перший день свого перебування в новій організації. Як правило, новачок в організації стикається з великою кількістю труднощів, основна маса яких породжується саме відсутністю інформації про порядок роботи, місце розташування, особливості колег і т.д. Тобто спеціальна процедура введення нового співробітника в організацію може сприяти зняттю більшої кількості проблем, що виникають на початку роботи.
Крім того, способи включення нових співробітників в життя організації можуть істотно активізувати творчий потенціал вже працюючих співробітників і усилити їх включеність в корпоративну культуру організації.
Для керівника ж інформація про те, який організований в його підрозділі процес адаптації нових працівників, може багато що сказати про ступінь розвитку колективу, рівень його згуртованості і внутрішню інтеграцію.
Розрізняють такі види адаптації: професійну, психофізіологічну, соціально-психологічну; організаційно - адміністративну, економічну, санітарно - гігієнічну. Отже, в ході проведення даної роботи в першій її частині були проаналізовані основні теоретичні основи організації системи адаптації. Було розкрито поняття адаптації, позначені цілі програми адаптації, представлені класифікації явища адаптації та її етапів за різними підставами. Були розглянуті методи адаптації: випробувальний термін, адаптація молодих фахівців, програма введення в посаду, наставництво і консультування, розвиток людських ресурсів. Іншими методами адаптації є тренінги.
Розглянута робота кадрової служби та її ефективність ТОВ «Фокстрот» м.Запоріжжя, основні види діяльності, розглянуті шляхи управління підприємством.
Від правильної організації і найбільш оптимальною автоматизації процесів обробки та зберігання кадрової документації багато в чому залежить ефективність всього процесу управління персоналом. Цьому сприяє створення сучасних робочих місць працівників з кадрів, а також їх безперервне професійне навчання.
Оцінка діяльності кадрової служби грунтується на якісному й кількісному визначенні ефективності різних напрямів кадрової роботи, спрямованої на досягнення цілей організації і вирішення поставлених перед нею завдань.
ТОВ «Фокстрот» м.Запоріжжя приваблива як роботодавець, вона приділяє достатньо уваги питанням розвитку персоналу і виділяє значні матеріальні кошти на навчання власних працівників, тобто інвестує в свій персонал, як в актив компанії. Тим на менш, на сьогоднішній день компанія не має чіткого механізму оцінки економічної, або соціальної ефективності таких інвестицій. Використання розробленої методики, щодо оцінки економічної ефективності інвестицій у розвиток персоналу, наглядно доказує доцільність вкладення матеріальних коштів у навчання торгового персоналу.
Стосовно до адаптації питання тренінгів безпосередньо стосується так званого Welcome! - Тренінгів - порівняно нового, але дієвого інструменту адаптації. Також окремо було наведено метод - видача «Довідника новачка», розробленого для нових співробітників, що містить необхідну для них інформацію. Були розглянуті можливі організаційні рішення по програмі адаптації з точки зору її учасників і механізму управління даним процесом в компанії. Найбільш значущим тут виступає питання оцінки успішності проходження адаптації. Для його розкриття представлені об"єктивні, суб"єктивні показники такої оцінки, способи організації зворотного зв"язку, показники для оцінки ефективності роботи служби з управління персоналом у напрямку адаптації співробітників. У другій частині було проаналізовано особливості ринкового положення ТОВ «Фокстрот» м.Запоріжжя. Проведення аналізу привело до висновків, що багато із загроз зовнішнього середовища є також можливостями зважаючи сталого становища компанії на ринку. Крім того, у компанії є ряд незаперечних переваг, які дозволяють нейтралізувати загрози і скористатися можливостями зовнішнього середовища. Далі для повної оцінки проблеми зниження частки компанії на ринку, реалізації перспектив її розвитку був проведений різнобічний аналіз персоналу ТОВ «Фокстрот» м.Запоріжжя. На основі проведеного аналізу можна зробити висновок про те, що проблеми, що існують у компанії з точки зору структури та персоналу і проведеної роботи в управлінні персоналом, обумовлені небажанням працівників виконувати роботу на належному рівні. Що в свою чергу пояснюється відсутністю роботи в галузі управління персоналом. Особливо слід звернути увагу на категорію молодих працівників, становлять більшу частину персоналу і найбільш проблемну. Відповідно до цього, першочергову важливість набуває програма адаптації нових працівників. Відповідно, були сформульовані недоліки, усунення яких дозволить впровадження в організації діючої системи адаптації. Серед допустимих рішень:
- масові процедури адаптації,
- впровадження адаптаційного тренінгу,
- включення до адаптацію рядових співробітників компанії,
- формування довідника новачка з відповідними розділами,
- поліпшення роботи з підготовки до приходу нового співробітника,
Використання заходів, що поліпшують взаємодію в колективі, що забезпечують соціально-психологічну адаптацію нових співробітників.
Таким чином, в результаті проведених досліджень нами отримані такі дані: компанія розвивається відповідно до ринкових тенденцій, на теперешньому етапі розвитку претерпіває значені труднощі завдяки кризовим явищам в цілому у економікі України. У деякої частини молодих працівників немає стійкого прагнення здійснювати свої функції належним чином, вони визначені у звязки з відсутністю у ТОВ «Фокстрот» м.Запоріжжя сформульованої та відпрацьваної програми адаптації. Відповідно, можна зробити висновок про необхідність розробки проекту програми адаптації для поліпшення роботи компанії та подолання проблеми зниження її ринкової привабливості. На основі отриманих даних був запропонований проект впровадження у ТОВ «Фокстрот» м.Запоріжжя програми адаптації, частинами якого є:
- проведення обов"язкового для усіх новачків адаптаційного тренінгу;
- розробка «положення про адаптацію персоналу»;
- розробка алгоритму процесу адаптації для новачків.
Розробка «Довідника новачка» для нових співробітників. Розробка «Посадової інструкції співробітника», за яким закріплюється функція з управління адаптацією, для ТОВ «Фокстрот» м.Запоріжжя це має бути заступник голови првління, який приймає рішення про найм та адаптацію нових працівників; Проект був представлений в третьому розділі роботи. Виходячі з того що ТОВ «Фокстрот» м.Запоріжжя на сьогоднішній день знаходиться в збитковому стані, пропонуємо провести впровадження наших пропозицій за два етапи. Тобто спочатку обмежитися тільки розробкою внутрішніми силами підприємства нормативних документів та тренінгів для новачків. Після поліпшення стану основних показників підприємства та отримання прибутку можна рекомендувати проведення другого етапу процесу адаптації.
   
Список літератури

1. Аширов Д.А. Управление персоналом: Учебн. пособие. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2011. - 432 с.
2. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: учебник для вузов / Т.Ю. Базаров, Б.Л. Еремин. -М.: ЮНИТИ, 2010. - 423 с.
3. Балабанова Л. В. Управление персоналом на основе маркетинга: Моногр. / Л. В. Балабанова, Е. К. Воробьева. - Донецк: ДонГУЭТ, 2006. - 212 с.
4. Виноградський М.Д., Беляєва С.В., Виноградська А.М., Шкано-ва О.М. Управління персоналом: Навч. посіб. - К.: Центр навчальної літератури, 2011. - 504 с.
5. Карпенко С.В. Управління персоналом: Навч. посіб. для дистанційного навчання / С. В. Карпенко, О. А. Карпенко ; [За наук. ред. А. В. Базилюк]. – К. : Університет «Україна», 2009. – 273 с.
6. Кибанов А.Я., Дуракова И.Б. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг, интернационализация: Учебн. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 301 с.
7. Крушельницька О. В. Управління персоналом: Навч. посіб. / О. В. Крушельницька, Д. Г. Мельничук. - К.: Кондор, 2010. - 296 с.
8. Вершинін Т. П. Управління персоналом. Навчальний посібник. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 248 с.
9. Маслов Е. В. Управление персоналом предприятия: Учебное пособие / Под ред, П. В. Шеметова. - М. : ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 2004. – 240 с.
10. Петюх В. М. Управління персоналом: Навч.-метод. Посібник для самос. вивчення дисципліни. – К., 2010.
11. Савельева В. С., Єськов О. Л. Управління персоналом: Навч. посібник для студентів вузів / Донбаська державна машинобудівна академія. – Краматорськ, 2009. -224 с.
12. Савельєва В.С., Єськов О.Л. Управління персоналом: Навчальний посібник. - К.: ВД «Професіонал», 2010. - 336 с.
13. Савченко В.А. Управління розвитком персоналу : навч. посібник / В.А. Савченко. -К.: КНЕУ, 2010. - 351 с.
14. Управління персоналом : навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук ; Житомирськ. інж.-технологіч. ін-т. - Житомир : ЖІТІ, 2009. - 345 с.
15. Управління персоналом підприємства : учебник / В.Г. Щербак. - Наук. вид. - Х. : ХНЕУ, 2011. - 218 с.
16. Управління персоналом: Навч. посіб. / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак. - К.: ВД «Професіонал», 2010 - 512 с.
17. Хміль Ф.І. Управління персоналом / Ф.І. Хміль. - К.: Видавничий центр «Академія», 2006. - 488 с.
18. Храмов В.О. Основи управління персоналом : навчально-методичний посібник / В.О. Храмов, А.П. Бовтрук. - К.: МАУП, 2011. - 112 с.
19. Щекин Г.В. Как эффективно управлять людьми: психология кадрового менеджмента: науч.-практ. пособие / Г.В.Щекин. - К.: МАУП, 2009. - 400с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.