22 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Формування компетенцій майбутнього практичного психолога№ роботи: 1779
розділ: Психологія
тип: Курсова робота
об'єм: 31
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ
КОМПЕТЕНЦІЙ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
1.1. Основні принципи формування компетенцій в умовах
Болонського процесу
1.2. Сутність системи та зміст компетенцій
РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНЬОГО
ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА
2.1. Формування професійних компетентностей майбутнього
практичного психолога та концептуальні підходи до їх розробки
2.2. Основні критерії самооцінки та рівні професійної
спрямованості особистості практичного психолога
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Актуальність роботи. У сучасному трансформаційному періоді соціально-економічного розвитку держави суттєво посилюються вимоги до професійної підготовки майбутніх спеціалістів. Розв’язання цієї проблеми потребує пошуку нових підходів до організації навчального процесу і обґрунтування умов фахового навчання. Особливо це стосується майбутніх психологів, професійне становлення яких перебуває у стані концептуального переосмислення, оскільки традиційні інформаційно-фронтальні форми навчання не забезпечують повної і суцільної ефективності світоглядної та професійної підготовки, яка вимагає ґрунтовних фахових знань та вмінь, високого інтелектуального розвитку, готовності до ефективного розв’язання проблемних ситуацій, здатності до професійного самовдосконалення. У цьому зв’язку комплексність проблеми визначила широту її дослідження філософами, соціологами, психологами, педагогами.
Аналіз теоретичних надбань з проблеми формування фахівця-психолога показав, що багато її аспектів досить плідно опрацьовуються в психолого-педагогічній літературі [13; 14; 15.] Так, встановлено взає-мозв’язок наукової та практичної психології з іншими галузями знань, розроблені теоретичні засади практичної психології як галузі професійної діяльності, посилено вивчається особистість практичного психолога, його види діяльності, функції соціально-психологічної служби в закладах освіти та народного господарства [11; 12]. У той же час недостатньо визначені зміст та особливості фахової підготовки психологів, не розкрита роль суспільних дисциплін у формуванні світоглядної культури майбутніх фахівців.
Предмет дослідження – визначення особливостей формування компетенцій майбутніх практичних психологів.
Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх фахівців - практичного психолога у вищих навчальних закладах.
Метою дослідження є аналіз особливостей формування компетенцій майбутніх практичного психолога в Європейському просторі вищої освіти.
Для розв’язання поставлених завдань були використанні методи системно-структурного аналізу.

ВИСНОВКИ

У результаті всього вищевикладеного можемо зробити висновки про те, що у світлі процесів реформування сучасної освіти сьогодення Європейське суспільство змінює свій погляд на те, якою повинна бути підготовка випускника вищої професійної школи. Поряд з формуванням предметних знань та навичок, вища школа повинна розвивати у студентів уміння використовувати свої знання в різноманітних професійно зумовлених ситуаціях, сприяти розвитку необхідних життєвих компетентностей.
Компетентніс ний підхід передбачає застосування принципово нової методології до організації змістовної та процесуальної сторін вищої освіти. Його особливість полягає в створенні нової моделі освіти, яка, грунтуючись на результатах навчання, регулює саморозвиток студентів, викладачів, усієї системи вищої освіти.
Професійні компетенції фахівця - це ті, які є необхідними для здійснення певної професійної діяльності. Вони є невід’ємними від об’єкта та предмета праці та відображають професійну кваліфікацію. Професійні компетенції мають свою специфіку, поєднують знання й навички, необхідні для реалізації професійної діяльності й певних посадових обов’язків.
Ключові компетенції розглядаються як основний освітній результат і трактуються як міжкультурні та міжгалузеві знання, уміння, здібності, які необхідні для адаптації та продуктивної діяльності в різних професійних співтовариствах. До ключових компетенцій фахівця можна віднести такі, що є універсальними для соціальної адаптації особистості, її вільної орієнтації в сучасному інформаційному та культурному просторі, розвитку її творчого потенціалу
Проблема формування прогностичної компетенції майбутнього фахівця обумовлена низкою факторів, а саме: загальними тенденціями світового розвитку й завданнями освітньої політики України на сучасному етапі; протиріччям між необхідністю реалізації гуманістичної особистісно орієнтованої парадигми освіти й традиційної освітньої парадигми; праксиологічним підходом до оцінки якості сучасної освіти. Тобто нагальним завданням ВНЗ є формування особистості, яка здатна до прогностичного сприймання суспільних змін та власної професійної діяльності.
Змістом освіти є рівень предметної і соціальної компетентності майбутнього спеціаліста, його здатність до виконання цілісної професійної діяльності, рівень розвитку особистості, який є результатом виконаної студентом діяльності, що залежить від індивідуальних особливостей, особистої активності, вкладеності в процеси пізнання, типу діяльності, яка виконується, способів спілкування з викладачем та іншими студентами.
Розвиток творчих здібностей за рахунок індивідуалізації навчальних планів і залучення студентів до науково-дослідної роботи (бакалавр-спеціаліст-магістр-а спірант).
Для того, щоб сформувати компетентність спеціаліста, студенту потрібно здійснити діяльність, адекватну тій, яка втілена в продуктах соціального досвіду: знаннях, навичках, засобах і знаряддях конкретної професійної діяльності. У навчанні ці продукти з необхідністю мають знакову форму - форму навчальної інформації і виступають змістом навчання.
Практичний психолог у системі шкільної освіти втілює в собі те, що пов’язане з пізнанням навколишнього середовища, стосунками з іншими, проведенням конкретних психодіагностичних і психокорекційних заходів, зі шкільним життям. Все це, загалом, висуває вимоги до особистості людини, яка в силу своїх професійних обов’язків покликана допомагати іншим. Практичний психолог повинен мати такі переконання, які дадуть можливість у кожному учневі бачити унікальну особистість зі своїми специфічними особистісними проявами. Важливою якістю практичного психолога є емпатійність, яка дає можливість прийняти і зрозуміти проблеми дітей, співпереживати їхнім успіхам і невдачам. Практичний психолог має прагнути до пошуку нових способів спілкування з учнями і вчителями, яке забезпечуватиме формування конструктивних взаємин у школі та за її межами. Відхід від досвіду авторитарного, імперативного спілкування робить можливим ствердження нового досвіду, що ґрунтується на досвіді співробітництва і принципах особистісно-гуманітарного підходу.
Виділяються два основних критерії знань:
1. Відповідність знання змісту навчання, предметній області науки, яка вивчається (повнота, систематичність, систематизованість).
2. Застосування одержаного знання в навчальних цілях (глибина, дієвість, усвідомленість).
За психологічні критерії оцінювання процесуальної сторони засвоєння можна взяти такі критерії:
1. Характер використання наявних знань, вмінь, навичок.
2. Володіння способами навчальної роботи, які забезпечують економне і ефективне засвоєння знань.
3. Усвідомлення важливості цих способів, потреба їх застосовувати за власною ініціативою і на цій основі контролювати і корегувати власні навчальні дії, самостійно їх оцінювати.
Сформованість практичного компоненту готовності полягає у високому рівні прояву професійних умінь і навичок, тобто дій, які забезпечують успіх консультативної роботи (навички консультативної бесіди з клієнтом, психодіагностики проблемної особистості, уміння ефективної консультативної взаємодії з особистістю; володіння сучасними технологіями консультування; навички організації та проведення різних видів психологічного тренінгу як важливого етапу постконсультативного супроводу).
   
Список літератури

1. Бондаренко А. Ф. Личностное и профессиональное самоопределение отечественного психолога-практика / А. Ф. Бондаренко // Московский психотерапевтический журнал. – М., 1993. – № 1. – С. 63−76.
2. Васьківська С.В. Основи психологічного консультування: навчальний посібник / С.В. Васьківська – К.: Четверта хвиля, 2004. – 256 с.
3. Вища освіта України і Болонський процес : навчальний посібник / ред. В. Г. Кременя. – Тернопіль, 2004. – 384 с.
4. Даниленко Л. І. Модернізація змісту, форм та методів управлінської діяльності директора загальноосвітньої школи : Монографія / Л.І. Даниленко. – 2-ге вид. – К., 2002. – 140 с.
5. Зязюн І. А. Інтелектуально-творчий розвиток особистості в умовах неперервної освіти / І. А. Зязюн // Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи : Монографія / за. ред. І. А. Зязюна. – К., 2000. – 341 с.
6. Педагогика открытости и диалога культур // под ред. М. Н. Певзнера, В. О. Букетова, О. М. Зайченко. – М., 2000. – 265 с.
7. Педагогика профессионального образования: [уч. пос. для студ. высших уч. Заведений] / Е. П. Белозерцев, А. Г. Пашков; под ред. В. А. Сластенина. – М., 2004. – 386 с.
8. Вейхман В. А. Словарь современного английского языка: в 2-х, т. – М., 1992. – Т. 2.
9. Степашкина Л .Ю. Розвиток загальних навчальних умінь і навичок як ключової освітньої компетенції / Л. Ю. Степашкина // Матеріали дистанційного методологічного семінару «Ключові й предметні компетенції в шкільній освіті». – М., 2005. – С. 16-25.
10. Субетто А.И. Квалитология образования. – СПб. – М., 2000. – 200 с.
11. Baartman L. Assessment of learning outcomes using competence assessment programmes // International Journal of psychology. Abstracts of the XXIX International Congress of Psychology. Berlin, Germany, July 20 – 25, 2008. Psychology Press, p.743
12. Braun E. Bologna process: New challenges on higher education // International Journal of psychology. Abstracts of the XXIX International Congress of Psychology. Berlin,Germany, July 20 – 25, 2008. Psychology Press, – p.743
13. Mair B., Paechter M. Evaluation of university courses by students assessment of gains in competence // International Journal of psychology. Abstracts of the XXIX International Congress of Psychology. Berlin, Germany, July 20 – 25, 2008. Psychology Press, – p.743
14. Paechter M., Braun E. Assessing quality in higher education // International Journal of psychology. Abstracts of the XXIX International Congress of Psychology. Berlin,Germany, July 20 – 25, 2008. Psychology Press, p.751
15. Robert J. Sternberg Intelligence, Competence, and Expertise. // Handbook of Competence and Motivation, edited by Andrew J. Elliot, Carol S. Dweck. The Guilford Press.New York, London, 2007.– 704 p.
16. Frаncoise Delamare le Deist, Jonathan Winterton. Что такое компетенция? // Human Resource Development International, Vol. 8, No. 1, 27 – 46, March 2005. – Перевод: Епутаев Ян Юрійович Toulouse Business School, France http://www.hr-portal.ru/node/1 4330
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.