11 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Формування потреби у здоровому способі життя старшокласників№ роботи: 1778
розділ: Психологія
тип: Дипломна робота
об'єм: 87
винагорода автору: 450 грн

Зміст:

ВСТУП
Розділ 1. Теоретичні аспекти проблеми формування потреби
здорового способу життя у старшокласників
1.1. Поняття та види здоров’я
1.2. Психологічні особливості старшокласників
1.3. Формування потреби у здоровому способі життя
у старшокласників
Розділ 2. Емпіричні дослідження формування потреби
у здоровому способі життя у старшокласників
2.1. Методи та процедури дослідження формування потреби
у здоровому способі життя
2.2. Аналіз результатів дослідження
2.3. Корекція формування потреби у здоровому способі життя
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

ВСТУП
Здоров’я є необхідною умовою активної життєдіяльності, самореалізації й щастя людини, визначає потенціал особистості. Воно формується й виявляється впродовж усього її життєвого шляху, одним із найважливіших етапів якого є період набуття майбутньої професії. Тому серед цільових груп населення, які потребують уважного ставлення з погляду формування й зміцнення здоров’я, особливе місце посідають старшокласники. Старшокласники є носіями репродуктивного, творчого та економічного потенціалу країни, тому проблемі формування, збереження й зміцнення здоров’я має відводитися одне з найважливіших місць у сфері її життєвих та професійних інтересів.
Конституція України визнає життя і здоров’я людини одними з найвищих соціальних цінностей. Держава, відповідаючи, згідно із Основним Законом, перед людиною за свою діяльність, зобов’язана забезпечити якнайповнішу реалізацію цих цінностей і розв’язати при цьому проблему виховання здорового покоління, збереження та зміцнення здоров’я. Від цього значною мірою залежить стан продуктивних сил країни, її економічний, оборонний, інтелектуальний, духовний потенціал, ресурс розвитку суспільства.
Старшокласники прагнуть бути незалежними. Молоді люди краще навчаються у тому середовищі, яке надає їм можливості розвивати критичне мислення і приймати рішення. Вони потребують емоційної підтримки. Однак їм також потрібен і простір для самостійного дослідження запропонованих їм концепцій, але за підтримки та під керівництвом учителів та інших дорослих. У процесі навчання, спрямованого на профілактику уживання учнями алкоголю та наркотиків та формування в них потриби у здоровому способі життя, необхідно надати молодим людям можливість довести, що вони стають відповідальними, тобто дати їм змогу провести самостійні дослідження, користуючись підтримкою однолітків та враховуючи позитивний приклад інших учнів.
Об’єкт дослідження: здоровий спосіб життя особистості.
Предмет дослідження: особливості формування потреби у здоровому способі життя у старшокласників.
Ціль дослідження: дослідити особливості формування потреби у здоровому способі життя у старшокласників.
Задачі дослідження:
1) зробити теоретичний аналіз проблеми формування потреби здорового способу життя у старшокласників;
2) зробити теоретичний аналіз психологічних особливостей старшокласників;
3) провести емпіричні дослідження формування потреби у здоровому способі життя у старшокласників.
4) розробити психологічний тренінг для формування потреби у здоровому способі життя
Припущення: в підлітковому віці формується потреба у здоровому способі життя.
Практична значущість полягає в тому, що отримані результати можуть бути використані практичним психологом для проведення корекційних і профілактичних програм.
Методи дослідження: спостереження, бесіди, різноманітні діагностичні методики, статистичні методики кількісного та якісного аналізу.
Структура дипломної роботи: дипломна робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списка використаної літератури та додатків; загальна кількість сторінок 109.

ВИСНОВОК
Проблема формування здорового способу життя досить ретельно висвітлюється в багатьох соціально-філософських, педагогічних, соціологічних, медичних працях. Особливої актуалізації ця проблематика набула у другій половині ХХ століття як у світі в цілому, так й в Україні.
Одна з найгостріших проблем сьогодення - збільшення проявів негативної поведінки серед дітей і молоді, їх пристосування до нікотину, алкоголю, різноманітних наркотиків, ранні сексуальні зв’язки.
Таким чином, формування здорового способу життя старшокласника - складний процес, який потребує якнайбільшої кількості людей, різних організацій, передусім - самих підлітків. Пріоритетними напрямками в розвитку і впровадженні програм, спрямованих на формування здорового способу життя молоді, є:
• підготовка фахівців, навчання широкого кола спеціалістів, які працюють із молоддю, у сфері охорони здоров’я, освіти, інформаційних технологій, розваг тощо;
• впровадження системи консультування батьків та сімей із питань сімейних конфліктів, взаємин між поколіннями, витоків конфліктів у сім’ї;
• зміна шкільної програми з фізичної культури і широке впровадження шкільного курсу валеології, пошук привабливих, неординарних форм впливу на учнівську молодь;
• розробки інформативно-освітніх програм, тренінгів, шкіл тощо та матеріалів, орієнтованих як на широкий загал, так і на цільові групи;
• створення інформативно-ресурсних центрів із питань здорового способу життя;
• залучення ЗМІ до формування самозахисту власного здоров’я людини на систематичній основі;
• використання можливостей громад, виявлення молоді, яка веде нездоровий спосіб життя й руйнує власне здоров’я, яка перебуває поза нормативним процесом соціалізації; пошук форм та методів роботи з цим контингентом;
• розвиток різноманітних форм консультування, тестування та допомога на базі центрів соціальних служб для молоді;
• розробка і впровадження комплексних міжгалузевих програм формування здорового способу життя молоді.
З огляду на результати нашого дослідження (анкетування “виявлення проблеми узалежнення й соціально-неадекватної поведінки учнів старших класів”), простежується толерантність старшокласників до вживання психоактивних речовин - тобто готовність їх уживати!
Так, якщо розглядати відсотки за твердженням «ніщо і ніхто не змусить мене спробувати алкоголь (цигарки, наркотики)», у дев’ятому класі ми отримуємо відповідно 42% (60,7% та 90,6%).
Хоча, якщо розглядати вживання психоактивних речовин на даний момент, на перше місце виходить куріння (наприклад, в учнів 10-х клсу) - 4,2%, тоді як уживання алкоголю складає 1,7%, а наркотичних речовин - 1,2%.
Прогноз на майбутнє: для старшокласників є паління, але вже простежується тенденція до алкоголізації середовища старшокласників. Тут варто розглянути психологічні особливості домінанти паління над уживанням алкоголю: паління, на нашу думку, є не стільки потребою у зміні відчуттів, емоційного стану, скільки засобом зовнішньої, не дуже шкідливої, легкої презентації себе як дорослого, що для старшокласників на даний момент є важливішим.
   
Список літератури

1. Амеліна Н. Психокорекційна програма “Я бажаю змінитися”. // Психолог. - 2005. - №10. - С. 26-31.
2. Андріяш С. Відверта розмова “Чи варто починати?” // Психолог. - 2002. - №10. - С. 20-25.
3. Антипенко П. Школа сприяння збереженню здоров’я. // Психолог. - 2004. - №44. - С. 17-19.
4. Антощак О. Проблеми профілактики негативних явищ. // Психолог. - 2004. - №45. - С. 2-4.
5. Бакли Р. Теория й практика тренинга. - С.П6.: Питер, 2002. - 352 с.
6. Бобрицька В. Як зберегти психічне здоров’я. // Психолог. - 2002. - №8. - С. 18-23.
7. Валеологія: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти: у 2 ч. / В.І.Бобрнцька, М.В.Гриньона та ін. — Полтава, 2000. - 306 с.
8. Валлон А. Психологическое развитие ребёнка. - М.: Просвещение, 1997.
9. Вікова та педагогічна психологія: навч. Посіб. /О.В.Скрипченко., Л.В.Волинська, З.В.Огороднійчук та ін. - К.: Просвіта, 2001. - 416 с.
10. Вінда О. Життя без гачка. // Психолог. - 2002. - №21-24. - С. 83-95.
11. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. А.В. Петровского. - М., 1979. - С. 85.
12. Гроф С. За пределами мозга: Пер. с англ. - М.: Соцветие, 1992. - 336с.
13. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів. 3-є вид. / За ред. Є.П. Желібо. - К.: Каравела, 2004. - С. 116-123.
14. Змановський Ю.Ф. Виховуємо дітей здоровими. - М.: ”Медицина”, 1989.
15. Иванченко В.А. Как быть здоровым. - С-Пб.: АО (Комплект), 1994.- 30с.
Купер К. Аэробика для хорошего самочувствия. Г.: Фис, 1989. - 224 с.
16. Коваль Е. Алкоголізм - порок душі. // Психолог. - 2004. - №41. - С. 29-31.
17. Кон И.С. Психология ранней юнности. - М.: Просвещение, 1989. - 255с.
18. Коструб О. Як стати любим і вільним. // Психолог. - 2002. - №14. - С. 17-20.
19. Костюк Г.С. Вікова психологія. - К.: Радянська школа, 1976.
20. Кульбачка Т. Дитина і здоров’я. // Психолог. - 2005. - №3. - С. 11-12.
21. Максименко С.Д. Психічне здоров’я дитини. // Психолог. - 2002. - №1. - С. 4-6.
22. Максимова Н. Профілактика наркоманії серед підлітків та молоді. // Психолог. - 2004. - №20. - С. 18-30.
23. Маценко В. Методи дослідження індивідуальних особливостей характеру учня. // Психолог. - 2005. - №45. - С. 8-16.
24. Немов Р.С. Псиология: Учебник для студентов пед. вузов.: В 3кн. - 3-е. Изд. М.: Владос, 1999.
25. Неумывакин И.П., Неумывакина Л.С. Здоровье в ваших руках. - Г.: ИПО (Полигран), 1994. - 252 с.
26. О политике Всемирной организации здравоохранения. «Здоровье для всех до 2000 года» // Медицинские вести. - 1997. - № 1. - С. 22-23.
27. Обухова Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. - М., 1996. - 351с.
28. Огієвич В. Курс “Я до цього не дійду”. // Психолог. - 2004. - №37. - С. 21-27.
29. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. - М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002.
30. Розмарі Говард та Ліза Марек Здоровий спосіб життя. // Практична психологія та соціальна робота. - 2001. - №5. - С. 44-46.
31. Рудницька І. Формування здорового способу життя молоді. // Психолог. - 2004. - №13. - С. 15-25.
32. Рут-Габи Вермонт Мангольд Немає суспільства без наркотиків. // Психолог. - 2005. - №13. - С. 15-20.
33. Смирнов И.Н. Здоровье человека как философская проблема // Вопр. философии. - 1985. - № 7. - С. 83-93;
34. Сущенко Л.П. Соціальні технології культивування здорового способу життя людини / Запоріз. держ. ун-т. - Запоріжжя, 1999.- 308 с.
35. Терлецька Л. Визначення стилю життя. // Психолог. - 2002 - №19 - С. 17-19.
36. Терлецька Л. Юнацтво. // Психолог. - 2002. - №3. - С.4-5.
37. Формування навичок здорового способу життя в дітей і підлітків: Навчально-методичний посібник. /За ред. В.Г.Панка. — К.: Ніка-центр, 2001.
38. Хан Г. Наркоспоживач як суб’єкт свого розвитку. // Психолог. - 2005. - №10. - С. 23-25.
39. Цвігун С. Небезпека, яка може торкнутися кожного. // Психолог. - 2004. - №16. - С. 13-14.
40. Шапапь В.Б., Тимченко А.В. Практическая психология. Инструментарий. - Ростов н/Д: издательство “Феникс”, 2002. - 688с.
41. Шаталова Г.С. Философия здоровья. - М.: Елен и К0 , 1997. - 224 с.
42. Яременко О. О., Балакірєва О. М., Вакуленко О. В., Варбан М. Ю., Волинець Л. С. Формування здорового способу життя молоді : Проблеми і перспективи / Українсько-канадський проект “Молодь за здоров’я”; Український ін-т соціальних досліджень. - К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2000. - 207с.
43. Яременко О., Балакірєва О., Бутенко Н., Вакуленко О., Зайцева З. Роль засобів масової інформації та інших джерел у формуванні здорового способу життя молоді / Українсько-канадський проект “Молодь за здоров’я”; Український ін-т соціальних досліджень. - К., 2000. - 112с.
44. Яременко О., Вакуленко О., Жаліло Л., Комарова Н., Левін Р. Формування здорового способу життя: Навч. посіб. для слухачів курсів підвищ. кваліфікації держ. службовців. - К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2000. - 232с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.