21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Особливості вольової сфери старшокласників№ роботи: 1777
розділ: Психологія
тип: Курсова робота
об'єм: 36
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ І. Загальна характеристика волі та вольових
якостей особистості
1.1. Поняття волі та її функції
1.2. Вольові якості особистості
РОЗДІЛ ІІ. Особливості вольової сфери старшокласників
2.1. Розвиток волі та вольових якостей в період ранньої юності
2.2. Типи особистостей старшокласників
за проявом вольових якостей
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП
Воля є одними з найважливіших якостей особистості людини. Навряд чи найдеться батько або вчитель, який би не прагнув виховати цю якість у своїх дітей. Саме ця якість робить людини вільним і свідомим суб’єктом власної життєдіяльності. Саме воля дозволяє ставити мету і домагатися свого. Можна сказати, що становлення волі є магістральною лінією розвитку особистості дитини.
У цьому солідарні практично усі класики вітчизняної психології. Так, згідно Л.С. Виготському, особистість охоплює єдність поводження, що відрізняється ознакою оволодіння, і відповідно розвиток особистості є становлення здатності володіти собою і своїми психічними процесами. Д.Б. Эльконин неодноразово вказував на те, що формування особистісного поводження - це виникнення довільних дій і вчинків. А.Н. Леонтьев думав, що формування волі і довільності має кардинальне, вирішальне значення для розвитку особистості дитини. Л.И. Божович також підкреслювала, що проблема волі і довільності є центральною для психології особистості і її формування.
Не дивлячись на всі дослідження в цій області, очевидна наукова нерозробленість цієї проблеми, що відбиває на практиці виховання старшокласників. Більшість наявних на сьогоднішній день методичних рекомендацій обмежуються лише радами: виховувати волю і цілеспрямованість, учити володіти собою, стримувати безпосередні бажання, формувати здатність переборювати перешкоди і т.д. Але ці ради не дають конкретних прийомів формування волі старшокласників. У результаті виховна робота, спрямована на розвиток волі, зводиться до таких же закликів або навіть вимог, адресованим уже старшекласникам: не боятися труднощів, доводити справа до кінця, стримувати свої бажання і т.д.
Очевидно, що навіть при самих благих намірах учителів, але без розуміння психологічних основ формування волі, послідовна реалізація цих вимог не тільки не виховує, але і придушує волю дитини. У силу цього розробка науково обґрунтованих методів і методик формування волі, починаючи з раннього дитинства, є надзвичайно важливою.
Предмет дослідження - особливості вольової сфери старшокласників
Об’єкт дослідження - вольова сфера
Мета даної роботи полягає в розкритті питання про особливості вольової сфери старшокласників.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:
- Дати загальну характеристику волі і вольових якостей особистості
- Визначити особливості вольової сфери старшокласників

ВИСНОВКИ
В оля - свідомо організація і саморегуляція людиною своєї діяльності і поведінки, спрямована на подолання труднощів при досягненні поставлених цілей.
Вольове регулювання поведінки неможливе без врахування її умов, адже вольовий акт людина здійснює як особистість, відповідальна за всі його наслідки. Хоча поведінка завжди спрямована на досягнення мети, кінцеві результати діяльності інколи не відповідають сподіванням.
Способи здійснення вольових актів у різних людей індивідуально-своєрідні. Набувши у поведінці людини визначеності і стійкості, вони перетворюються на характерні вольові якості особистості.
Вольові якості - відносно стійкі, незалежні від конкретної ситуації психічні утворення, що засвідчують досягнутий особистістю рівень свідомої регуляції поведінки, її влади над собою.
Сукупність позитивних вольових якостей утворює, силу волі особистості, негативних - її вольову слабкість.
Волю як регулятор поведінки не дано людині від природи. Вона формується у процесі життя і діяльності, підкоряючи поставленій меті всі дії особистості. Це особистісне надбання, яке розвивається під впливом виховання і самовиховання. Воно здобувається за постійного спілкування з людьми, у спільній роботі з ними. Розвинута і загартована воля дає змогу людині переборювати значні труднощі на шляху до мети.
Розвиток волі у старших школярів виявляється передусім у формуванні в них уміння ставити стійкі цілі щодо свого майбутнього самостійного життя і підпорядковувати їм свою поведінку.
Розвиток волі в старшому шкільному віці виявляється також в дальшому формуванні у юнаків сиситеми моральних переконань в галузі поведінки, які стають в цей період грунтовнішими і стійкішими.
Прояви вольової активності юнаків і дівчат інколи виходять за рамки загальноприйнятих норм поведінки. Такими є дії і вчинки з присмаком незвичайності, в яких виявляється потреба їх виконавців розрядити свою енергію, прагнення виявити відвагу, мужність, витривалість, жадоба романтично-забарвленого подвигу.
Отже, в старшому шкільному віці вольова діяльність юнаків і дівчат досягає певної зрілості і стає стійкою особливістю їх характеру. Зрозуміло, що на цьому не закінчується розвиток волі людини. Вольові якості юнака і дівчини вдосконалюються і змінюються й далі в процесі професійно-трудової діяльності або навчання у вищій школі.
Прагнення старших школярів підготувати себе до майбутнього самостійного життя і зв’язана з цим їх активна робота по самовихованню волі обумовлюють інтенсивний розвиток у них цілеспрямованості, принципованості, організованості, наполегливості і витримки як вольових якостей поведінки. Ці якості розвиваються в нерозривному зв’язку з формуванням особистості юнака, його самосвідомості, характеру. Завдяки цьому на кінець старшого шкільного віку вольові якості юнаків перетворюються в стійкі вольові риси їх особистості.
   
Список літератури

1. Альбуханова-Славская К.А. Типология активности личности // Психологический журнал. - 1985. - Т. 6. - № 5. - С. 3 - 18.
2. Барабаш О.Б. Психолого-педагогические основы самовоспитания настойчивости в юношеском возрасте: Автореф. дисс.... канд. пед. наук. - М., 1992. - 18с.
3. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій): Навчальний посібник. - В.П.Кутішенко - Київ: Центр навчальної літератури, 2005 - 128с.
4. Гиппенрейтер Ю.Б. О природе человеческой воли. // Психологический журнал. - 2005. - №3. - С. 15-24.
5. Ильин Е. П. Психология воли. - СПб.: Питер, 2000.
6. Калин В.К. Классификация волевых качеств // Эмоционально-волевая регуляция поведения и деятельности. Тезисы всесоюзной конференции молодых ученых. - Симферополь, 1983.
7. Костюк Г.С. Вікова психологія. - К.: «Радянська школа», 1976. - 272с.
8. Красновський В.М. Соціальна ситуація розвитку старшокласника. // Практична психологія та соціальна робота. - 2005. - №6. - С. 3-9.
9. Левин Г.Д. Свобода воли. Современный взгляд. // Вопросы философии. - 2000. - №6. - С. 71-87
10. М’ясоїд П.А. Загальна психологія.- К.: Вища шк., 2006 - 487с.
11. Немов Р.С. Психология: Учебник. Кн. 1. Общие основы психологии. - М., 2003. - 300 с.
12. Поліщук В.М. Вікова та педагогічна психологія. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. - 330с.
13. Практикум по психодиагностике. Психодиагностика мотивации и регуляции / Бабина В.С., Дукаревич М.З., Ениполопов С.Н. и др., МГУ им. М. В. Ломоносова. Фак-т психологии. - М., 1990. - 159 с.
14. Прядеин В.П. Индивидуальные различия волевой активности и их типологические предпосылки: Автореф. дисс.... канд. психол. наук. - М., 1989. - 22с.
15. Психологія: Підручник для педагогічних вузів за редакцією АПН РРФСР Г.С.Костюка. - К.: «Радянська школа», 1955 - 526с.
16. Рабчинський Т. Вплив епохи глобалізації на волю, творчість і совість людини. // Психолог. - 2007. - №9. - С. 3-6.
17. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. - СПб.: Питер, 1999.
18. Русинська І.І. Психологія: Навч.посібник - К.: Знання, 2007.- 367с.
19. Селиванов В.И. Волевая регуляция активности личности // Психологический журнал. - 1982. - Т. 3. - № 4. - С. 14 - 24.
20. Смирнов Б.Н. О разных подходах к проблеме воли в психологии. // Вопросы психологии. - 2004. - №3. - С. 64-71
21. Тернопільська В.І. Психологія для старшокласників: Навчальний посібник /За ред.проф. М.В. Левківського. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 272с.
22. Чебыкнн А.Я. Диагностика социально-психологических особенностей эмоциональной сферы личности // Эмоциональная регуляция учебной деятельности. - М.: АН СССР, 1988. - С. 238 - 244.
23. Чеснокова П.И. Проблема воли в психологии. - М., 1999. - 200 с.
24. Чхартишвили Ш. Н. Проблема воли в психологии // Вопросы психологии. - 1967. - №4.
25. Шляпников В.Н. Понятие воли в рамках модели практической занятости человека. // Вопросы психологии. - 2006. - №6. - С. 147-154
26. Штепа О. Формування особистісної зрілості у підлітковому і юнацькому віці. // Соціальна психологія. - 2006. - №1. - С. 129
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.