21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Види пам’яті у людини№ роботи: 1776
розділ: Психологія
тип: Курсова робота
об'єм: 30
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

ВСТУП
1. Фізіологічні механізми пам’яті
2. Види пам’яті та їх взаємозв’язок. Особливості пам’яті
як властивості особистості
2.1. Види пам’яті
2.2. Взаємозв’язок різних видів пам’яті
2.3. Особливості пам’яті як властивості особистості
3. Практична частина
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП
Значення пам’яті в житті людини дуже велике. Абсолютно все, що ми знаємо, вміємо, є наслідок здатності мозку запам’ятовувати й зберігати в пам’яті образи, думки, пережиті почуття, рухи та їх системи.
Пам’ять зберігає нам знання, а без знань немислимі ні плідна діяльність, ні успішне навчання. Чим більше людина знає та вміє, тобто чим більше зберігається в неї в пам’яті, тим більшу користь вона зможе принести своєму народові, своїй Батьківщині.
Пам’ять, як і всі інші психічні процеси, має характер діяльності. Чи запам’ятовує людина, чи згадує вона, а чи пригадує що-небудь, відтворює або взнає - завжди вона здійснює певну психічну діяльність.
Людина запам’ятовує найміцніше ті факти, події та явища, які мають для неї, для її діяльності особливо важливе значення. І навпаки, все те, що для людини малозначуще, запам’ятовується набагато гірше й скоріше забувається.
Як відомо, спрямованість особистості виражена в її інтересах та схильностях. Інтереси людини дуже сильно впливають на пам’ять- забезпечують успішність запам’ятовування. Особливо велике значення для запам’ятовування мають стійкі інтереси, що характеризують особистість. Усе, що в навколишньому житті пов’язано з стійкими інтересами, запам’ятовується краще, ніж те, що з ними не пов’язано. Це й буде проявом вибірковості пам’яті.
У дітей шкільного віку особливо яскраво проявляється вплив інтересу на продуктивність запам’ятовування. Відомо, що багато хто з школярів неоднаково запам’ятовує і засвоює різні навчальні предмети. Пояснюються ці факти не різною пам’яттю учня, а різним інтересом до виучуваних предметів. Педагогічна практика показує, що коли вчитель виховує в дітей інтерес до так званих нелюбимих предметів, запам’ятовування та засвоєння цих предметів учнями різко поліпшується.
На запам’ятовування великий вплив справляє емоційне ставлення людини до того, що запам’ятовується. Якщо предмет чи які-небудь події для нас байдужі й не викликають яскравого переживання, то запам’ятовуються вони погано. Все те, що викликає в людини яскраву емоційну реакцію, залишає глибокий слід у свідомості й запам’ятовується міцно й надовго.
Продуктивність пам’яті в багатьох випадках залежить і від вольових якостей людини. Люди слабовільні, ліниві й не здатні до тривалих вольових зусиль запам’ятовують завжди поверхово й погано. І навпаки, люди з сильною волею, які наполегливо добиваються засвоєння того чи іншого матеріалу, міцно й глибоко його запам’ятовують.
Продуктивніст ь пам’яті значною мірою залежить від загальної культури людини, від її розумового світогляду.
Таким чином, характер пам’яті, її продуктивність пов’язані з особливостями особистості. Людина свідомо регулює процеси своєї пам’яті й керує ними, виходячи з тих цілей і завдань, які вона ставить у своїй діяльності.
Актуальність. Кількість інформації зростає з кожним днем і тому необхідно мати розвинену пам’ять за для її збереження (у разі необхідності).
Мета даної роботи полягає у розкритті питання про види пам’яті у людини. За для досягнення поставленої мети потрібно вирішити наступні задачі:
1. Розкрити питання про фізіологічні механізми пам’яті
2. Розкрити питання про види пам’яті та їх вза ємозв’язок один з одним
3. Розкрити питання про особливості пам’яті як властивості особистості
4. Розкрити питання про розвиток пам’яті молодшого школяра
5. Показати на практиці, як можна подавати матеріал на уроці за темою “Пам’ять та її види”
Об’єктом нашого дослідження є пам’ять.
Предметом дослідження виступають види пам’яті.
Припущення. Пам’ять людини має неосяжні можливості.
Методи дослідження:
1. Аналіз спеціальної літератури (психологічної, педагогічної, логопедичної, медичної).
2. Спостереження, бесіда.
   
Список літератури

1. Блонский П. П. Память и мышление. М., 1979. С. 118
2. Вирджиния Н. Квинн. Прикладная психология. - Санкт-Петербург: Питер, 2000. - 540 с.
3. Возрастная и педагогическая психология. - Под ред. Петровского А.В. - М., 1979. 288 с.
4. Возрастные и индивидуальные особенности младших подростков. - Под ред. Эльконина Л.Б. и Драгуновой Т.В. -М., - 1967. 360 с.
5. Дубровина И. В., Данилова Е. Е., Прихожан А. М. Психология: Учебник для студентов средних педагогических учебных заведений./ Под ред. И. В. Дубровиной. - М.: Издательский центр «Академия», 1999. - 464 с.
6. Загальна психологія: Курс лекцій // За ред. О. Скрипченко. - К.: Правда Ярославичів, 1997. - 436 с.
7. Квинн В. Прикладная психология. - СПб: Издательство «Питер», 2000. - 560 с.: ил. (Серия «Учебник нового века»)
8. Кулагина И. Ю. Возрастная психология: Развитие ребёнка от рождения до 17 лет: Учебное пособие третье издание. - М.: УРАО, 1997. - 176 с.
9. Лейтес Н.С. Умственные способности и возраст. - М., 1971. 279с.
10. Лурия А. Р. Внимание и память. М., 1975.
11. Лурия А. Р. Маленькая книжка о большой памяти // Хрестоматия по общей психологии: Психология памяти. - М., 1979.
12. Лурия А.Р. Об историческом развитии познавательных процессов. М., 1974
13. Маклаков А. Г. Общая психология. М., 2001.
14. Маклаков А.Г. Общая психология. Изд-во «Питер», 2004. - 592с.
15. Немов Р. С. Психология. М., 1995.
16. Общая психология. Рогов Е.И. - М.: Гуманит. Изд. ВЛАДОС, 1998 г., С - 396с.
17. Общая психология. Учебник для студентов пед. ин-ов. Под ред. А.В. Петровского. Изд. 2-е., доп. и перераб. М., «Просвещение»., 1976. - 479с.
18. Павлов И. П. Поли. собр. соч., т. III, кн. 2. М.-Л., Изд-во АН СССР, 1351, с. 325
19. Першина Л.А. Общая психология. Изд-во «Академический проект», 2004. - 447с.
20. Петровский А. В., Ярошевский М. Г. Психология: Учебник для студентов высших педагогических учебных заведений. - Второе издание, стереотип. - М.: Издательский центр «Академия», 2001. - 512 с.
21. Психологія // За ред. Ю. Л. Трофімова. - К.: Либідь, 1999. - 558 с.
22. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога.-М.:Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС,2002.-480с.
23. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: В 2 т. - Т. I. - М.,1989. - с. 302.
24. Станиславский К- С. Собр. соч. в 8-ми т, т 2 М., Искусство, 1954, с 217
25. Тихомирова Л. Ф. Упражнения на каждый день: Логика для школьников: Популярное пособие для родителей и педагогов. - Ярославль: Академия развития, 2001. - 144 с.
26. Цибульська Т. Ф. Загальна та прикладна психологія: Курс лекцій. - К.: Наукова думка, 2000. - 190с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.