22 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Управління самоосвітою вчителя загальноосвітнього навчального закладу№ роботи: 1775
розділ: Педагогіка
тип: Дипломна робота
об'єм: 75
винагорода автору: 500 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО
САМООСВІТИ ВЧИТЕЛЯ
1.1. Педагогічна самоосвіта її сутність, особливості, функції
1.2. Педагогічна самоосвіта як безперервний процес
саморозвитку та самовдосконалення педагогів
РОЗДІЛ 2. УПРАВЛІННЯ САМООСВІТОЮ ВЧИТЕЛЯ ЗНЗ
2.1. Напрями моделювання індивідуальної траекторії
безперервної освіти й самоосвіти педагогічних працівників
2.2. Управління професійною самоосвітою педагогів
РОЗДІЛ 3. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ САМООСВІТНЬОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ
3.1. Емпіричне дослідження
3.2. Методичні рекомендації щодо самоосвітньої
діяльності вчителів
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ
С ПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Актуальніст ь дослідження. Утворення Незалежної української держави зумовило необхідність модернізації системи освіти. Основні шляхи оновлення освіти у новому тисячолітті визначено в положеннях Закону України «Про освіту», цільовій комплексній програмі «Вчитель», якими передбачається наступне: відтворення інтелектуального потенціалу народу; забезпечення можливостей для саморозвитку людини; підготовка молоді до інтеграції в суспільство; професійна адаптація фахівця в умовах трансформації суспільного устрою та формування його професійної мобільності і конкурентоспроможності.
Успіш не розв’язання цих завдань вимагає від особистості вибору стратегії неперервної освіти впродовж усього життя на основі саморозвитку, самовдосконалення, самоосвіти. Суб’єктом передачі основ самоосвітньої діяльності для молодого покоління є вчитель. Кваліфіковане керування самоосвітою та навчання своїх вихованців продуктивним способам її здійснення можливе за умови володіння самим учителем засобами самоосвіти.
Питання самоосвіти учителя та самостійності її у процесі підвищення кваліфікації є дуже актуальними, оскільки самоосвіта педагогічних працівників є важливим засобом і умовою забезпечення безперервної науково-методичної підготовки учителя.
У науковій літературі організаційно-педагогічні аспекти проблем самоосвіти учителя предметно розглядалися у розробках О.Я. Айзенберга, Г.А. Громцевої, І.Л. Наумченко, В.М. Котляра, В.Б. Новичкової.
Удосконалення професійної діяльності учителя шляхом самоосвіти вивчали С.Г. Вершловський, М.М. Поташник, В.О. Сластьонін.
Зміст, форми, методи й умови стимулювання свідомої самоосвіти педагогічних працівників і вимоги до організації й керівництва самоосвітою учителя з боку адміністрації шкіл та методичних працівників досліджувалися в працях Ж.Л. Вітліна, В.Т. Кобури, В.М. Котляр, Н.В. Кузьміної, К.О. Нефедової, Е.К. Туркіної та інших. Питання стимулювання самоосвіти фахівців під час навчання на курсах підвищення кваліфікації педагогічних кадрів піднімали В.І. Бондар, Т.Г. Браже, С.Г. Вершиловський, І.П. Жерносек, М.Ю. Красовицький та інші науковці.
Предмет дослідження - управління самоосвітою вчителя ЗНЗ.
Об’єкт дослідження - самоосвіта вчителя загальноосвітнього навчального закладу.
Мета роботи полягає у дослідженні самоосвіти вчителя як основного чинника успішної його діяльності.
Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити наступні завдання:
1. Проаналізувати педагогічну освіту, її сутність, особливості та
функції.
2. Визначити основні компоненти та напрямки самоосвітньої діяльності
педагогічних працівників.
3. Провести аналіз рівнево-кваліфікаційної диференціації при організації освітньої діяльності.
Для розв’язання поставлених завдань були використанні методи системно-структурного аналізу, спрямовані на вивчання і узагальнення управління самоосвітою вчителя загальноосвітнього навчального закладу.
Теоретичне значення одержаних результатів полягає в тому, що теоретично обґрунтовано: положення щодо необхідності управління самоосвітою вчителя загальноосвітнього навчального закладу.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що розроблено і впроваджено: методичні рекомендації щодо управління самоосвітою вчителя загальноосвітнього навчального закладу.
Розроблені методичні рекомендації можуть бути використані при розробці психолого-педагогічних засад діяльності вчителя в умовах гуманізації та гуманітаризації освіти і сприятимуть підвищенню ефективності професійного самовдосконалення вчителя загальноосвітньої школи.
Апробація результатів дослідження. Результати наукового дослідження обговорювались на регіональній науково-практичній конференції, та висвітлені у двох наукових статтях: «Професійна педагогічна самоосвіта,її специфіка та напрямки здійснення», «Самоосвіта як безперервний процес саморозвитку педагогів».
Робота складається з вступу, трьох розділів, шести підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.
   
Список літератури

1. Архипова С. П. Основи андрагогіки: Навчальний посібник / С. П. Архіпова. – Черкаси-Ужгород, 2002. - 184 с.
2. Бараш Б. Вопросы повышения квалификации учителей (1925 - 1927 гг.) / Борис Бараш. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1958. - 221с.
3. Барбіна Є. Роль і функції педагогічної майстерності у системі професійної підготовки педагогічних кадрів // Педагогіка і психологія професійної освіти. –2001. – №1. – С. 26-34.
4. Белова Г. А. Перспективное планирование профессионального самообразования педагогов / Г. А. Белова // Методист. – 2009. № 3. – С. 25.
5. Беляева А. П. Интегративно-модульная педагогическая система профессионального образования. – СПб-Радом, ИПТО РАО. – 1997. – 226 с.
6. Березняк Е. С. Руководство современной школой / Е. С. Березняк – М.: Просвещение, 1983. - 206 с.
7. Болюбаш Я. Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти: навчальний посібник [для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти] / Я.Я. Болюбаш. - К.: Компас, 1997. - 64 с.
8. Бондаренко М. І. Самоосвіта як умова підвищення якості підготовки майбутнього вчителя / М.І. Бондаренко // Вісник. - К., 2005. - Вип. 6. - С. 12-19.
9. Бондаренко Е. Н. Пути самореализации и самоактуализации педагогических кадров в системах повышения квалификации развитых стран / Е. Н. Бондаренко // Акмеология. – 2009. №1. – С.15 18.
10. Буган Ю. Методична служба - школі / Ю. Буган, І. Трилінський, Л. Уруська. - Т.: Астон, 2003. - Вип. 2: Становлення та розвиток педагогічної освіти в Україні. – 295 с.
11. Буган Ю. Методична служба - школі / Ю. Бутан, І. Трилінський, Л. Уруська. - Т.: Астон, 2003. - Вип. 1: Становлення та розвиток педагогічної освіти в Україні. – 286 с.
12. Гергуль С. М. Самоосвіта вчителя як джерело формування свободи та відповідальності школярів у творчій спадщині В.О.Сухомлинського: зб. наук. пр. / С. М. Гергуль. - Полтава, 2005. - Вип. 6 (45). - С. 229-233. - (Серія «Педагогічні науки»).
13. Гинько Н. В. Организация самообразовательной деятельности педколлектива / Н. В. Гинько // Образование. – 2009. № 3 (20). – С. 89 92.
14. Гончаренко С. Український педагогічний словник / [С.Гончаренко]. -Київ: Либідь, 1997. - 376 с.
15. Горленко О. Керівництво самоосвітньою діяльністю вчителя / О. Горленко. - Школа, 2006. - № 8. - С. 38-45.
16. Горская Г. Я. Организация учебно-воспитательного процесса в школе / Г. Я. Горская. – М.: Просвещение, 1986. – 208 с.
17. Гречихо Е. В. Механизм включения педагогов в систему непрерывного образования / Е. В. Гречихо // Народная асвета. – 2009. № 1. – С. 43 49.
18. Гужавина Н.А. Организация деятельности образовательного учреждения по повышению квалификации педагогов. Проблемы внутришкольного обучения / Н. А. Гужавина // Управление современной школой. Завуч. – 2008. №3. – С.24 32.
19. Гуревич Р. С. Інформаційно-телекомунікаційні технології в навчальному процесі та наукових дослідженнях: навч. посіб. / Р.С. Гуревич, М. Ю. Кадемія. – Вінниця. – 2005 – 159с.
20. Дафт Р. Менеджмент. 6-е изд. / P. Дафт. Пер. с англ. - СПб: Питер, 2008. - 864с.
21. Державна національна програма «Освіта («Україна XXI століття») // Освіта. - 1993. – Спец. випуск. – С. 2-12.
22. Євтодюк А.В. Синергетичні засади моделювання освітніх систем: Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.03. – Інститут вищої освіти АПН України. – Київ, 2002. – 20 с.
23. Єльникова Г. В. Адаптивне управління: сутність, характеристика, моніторингові системи: Монографія / [Г. В. Єльникова, Т.А. Борова, О. М. Касьянова, Г. А. Полякова та ін.] / За заг. ред. Г. В. Єльникової. - Чернівці: Технодрук, 2009. - 572 с.
24. Жерносек І.П. Науково-методична робота в загальноосвітній школі / І.П. Жерносек. – К.: ІСДО, 1998. – 160 с.
25. Зайверт Лотар Ваше время - в ваших руках: Советы деловым людям, как эффективно использовать рабочее время / Зайверт Лотар; Пер.с нем. - M: АО «Интерэксперт», 1995. - 266 с.
26. Закон України «Про освіту» від 4 черв. 1991 р. // Відомості Верхов. Ради України. – 1991. – № 34. – Ст. 452.
27. Закон України про вищу освіту / Відомості Верховної Ради, 2002. – №20. – С. 134
28. Зверева В.И. Как сделать управление школой успешным / В.И.Зверева. - М.: Центр «Педагогический поиск». - 2004. - 160с.
29. Зерон І.П. Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи.: К. - Вінол, 2000.-636 с.
30. Зуев А. М. Портфолио преподавателя – инструмент самопознания и самообразования / А. М. Зуев // Основы. Безопасности. Жизни. – 2009. № 8. – С. 35 40.
31. Кармазина Ж. Б. Самообразование учителя и компетентностный подход на уроках музыки / Ж.Б.Кармазина // Музыка в школе. – 2008. № 5. – С.38 43.
32. Кир’янова І.В. Організація методичної роботи в школі / І.В. Кир’янова // Управління школою. – 2004. – № 11. – С. 11-14
33. Ковалева Т. А. План самообразования / Т. А. Ковалева // Научно-методический журнал заместителя директора по ВР. – 2009. № 2. – С.55 56.
34. Кожуховская Л. С. Рефлексивное слушание / Л. С. Кожуховская // Народная асвета. – 2009. № 10. – С. 36-39.
35. Кожуховская Л. С. Рефлексивный тренинг для педагогов / Л.С. Кожуховская // Народное образование. – 2009. № 9. – С. 22 25.
36. Корсак К.В., Гранюк Л.О. Франція: післядипломна освіта та її досягнення // Післядипломна освіта в Україні. – 2001. - №1. – С.28-31.
37. Кравчина О. Є. Проектування інформаційного середовища загально-освітнього навчального закладу [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/em11 /content/09koeeis.html
38. Крисюк С. В. Становлення та розвиток післядипломної освіти педагогічних кадрів України (1917 - 1941 pp.) / Степан Васильович Крисюк. - К: УІПКККО, 1995. -174 с.
39. Лазовская Л. А. Педагог и самообразование / Л. А. Лазовская // Образование Минщины. – 2009. № 5 (22). – С. 79 83.
40. Лукашевич Н.П. Теория и практика самоменеджмента: Учеб. пособие / Н.П. Лукашевич. - Вид. 2-е, доп. і переробл. - К.: МАУП, 2002. - 360 с.
41. Лукін В. Є. Сутність та перспективи розвитку освітнього простору дистанційного навчання / В. Є. Лукін // Проблеми освіти: наук-метод. збірник. – К.: Інститут технологій і змісту освіти МОН України, 2007. – Вип. 50.
42. Магура М.И. Обучение персонала как конкурентное преимущество / М.И. Магура М.Б. Курбатова. - М.: ООО «Журнал «Управление персоналом», 2004. - 216 с.
43. Майборода С. Дистанційне навчання як інноваційний процес у галузі вищої освіти / С. Майборода, О. Майборода // Проблеми освіти: наук-метод. збірник. – К.: Інститут технологій і змісту освіти МОН України, 2007. – Вип. 50.
44. Макаренко А. С. Работа с педагогическими кадрами в межкурсовой период / А. С. Макаренко // Образование Минщины. – 2009. № 3 (20). – С. 23 26.
45. Маслікова І. Модель педагогічного керівництва самоосвітньою діяльністю педагогів у системі методичного менеджменту.//Управління школою, № 11, 2004.: «Основа».
46. Маслов В.И. Теория и методика организации непрерывного повышения квалификации руководителей школ: Учеб. пособие. – К.: МНО УССР, 1990. – 259 с.
47. Матеріали про організацію народної освіти на Україні // Центр, держ. арх. вищ. органів влади та упр. України. - Ф. 166, оп. З, спр. 853, 54 арк.
48. Методические рекомендации по педагогическому самообра-зованию учителей-воспитателей / Сост. П.Г. Пшебыльский, В.Д. Луганский. - Л., 1978. - 102 с.
49. Методичні рекомендації і поради щодо організації науково-методичної роботи в школі, від 26 березня 2010 року. - №16
50. Назар В.М. Методична робота з педагогічними працівниками у міжкурсовий період// Управління школою, №34, 2003.: «Основа».
51. Наливайко, Г. В. Керівництво самоосвітньою діяльністю вчителів / Г. В. Наливайко // Освіта і управління. – Т.3. – С. 192-197.
52. Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: Монографія / За ред. LA. Зязюна. - Київ: Видавництво «Віпол», 2000. - 636 с.
53. Олійник В.В. Дистанційне навчання в післядипломній педагогічній освіті: організаційно-педагогічний аспект: Навч. посібник. – К.: ЦІППО, 2001. – 148 с.
54. Пашкович Т. Ф. Системная деятельность учителя, методической службы и администрации гимназии по развитию профессиональной компетентности / Т. Ф. Пашкович // Народная асвета. – 2008. № 6. – С. 28 34.
55. Педагогічна освіта незалежної України – важливий чинник підвищення ефективності навчання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://biblio-fond.ru/view.asp x?id=465591
56. Першукова О. Європейська багатомовність в освіті // Шлях освіти. – 2000. - №4. – С.24-27.
57. Петрович С. Д. Психолого-педагогічні аспекти впровадження інформаційно-телекомунікаційни х технологій навчання у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації / С. Д. Петрович // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. – К., 2006. – С. 85-87.
58. Пехота О.М., Кітенко А.З., Лаборський О.М. Освітні технології.: К. - АСК, 2000. - 225 с.
59. Підготовка вчителя до самоосвітньої діяльності як складова його професійного зростання // http://palace.dp.ua/index.php? option= com_content& view=article&id=96&Ite mid=79
60. Післядипломна педагогічна освіта України: сучасність і перспективи розвитку: Наук.-метод. посібник. За заг. ред. В.В.Олійника, Л.І.Даниленко. – К.: Міленіум, 2005. – 230 с.
61. Побережная О.Е. Самоанализ деятельности методического объединения учителей // О.Е. Побережная. - 2007. - №8. - С.66
62. Попова Н.П. Формирование учений самоорганизации учителя в педагогической деятельности в процессе повышения квалификации: Автореферат дис. … к-та пед. наук: 13.00.01. – Новгородский гос. ун-т. – Новгород, 1999. – 16 с.
63. Проект Закону України «Про післядипломну освіту» (лютий 2006 р.). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ipk.kiev.ua/document/ zakon_ pislydiplomna_osvita.doc
64. Психология менеджмента / Под ред. Г.С. Никифорова. - 3-е изд. - Харьков: Гуманитарный Центр, 2007. - 512 с.
65. Психологічна енциклопедія / [автор-упорядник О.М.Степанов]. - К: Академвидав, 2006. - 424 с.
66. Психолого-педагогический словарь для учителей и руководителей общеобразовательных учреждений / Под ред П.И Пидкасистого. - Ростов н/Д.: Феникс, 1998. - 554 с.
67. Пуховська Л.П. Професійна підготовка вчителів на Заході: спільність та розбіжності. К.: Вища школа, 1997. – С.30-42.
68. Рабченюк Т.С. Внутрішкільне управління: Практичний посібник / Т.С. Рабченюк. – К.: Рута, 2000. – 176 с.
69. Радченко А. Є. Підготовка вчителя до самоосвітньої діяльності як складова його професійного зростання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://palace.dp.ua/index. php?option=com_content&vie w=article&id = 96&Itemid=79
70. Радченко А.Є. Професійна компетентність учителя.: Х. - «Основа», 2006. - 126 с.
71. Римарева И.И. Непрерывное образование – определение, структура, специфика, проблема // http: //www.Inetpub/ wwwroot/jurnal/ diskus1. html on line 69.
72. Рогозіна М. Ю. Самоосвіта як фактор особистісно-професійного становлення майбутнього вчителя / М. Ю. Рогозіна // Особистісні та ситуативні детермінанти поведінки і діяльності людини. - Донецьк, 2007. - С. 175-184.
73. Роль методической службы в организации самообразования педагогов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://goodwoman.ru/2011/01/ro l-metodicheskoj-sluzhby-v-orga nizacii-samoo brazovaniya-pedagogov/
74. Сагатовский В. Н. Философские основания педагогической деятельности / В. H. Сагатовский // Вестник высшей школы, 1987. – №1. - С.22-32.
75. Самообразование педагога [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://menobr.ru
76. Самоосвіта в системі формування професійної компетентності педагога [Електроннийресурс].–Режим доступу: http://zavuch.at.ua/load/dista ncijni_ semanari_i_konferenciji/vnutri shkilna_ sistema_upravlinnja_profesijni m_ zrostan-njam/25-1-0-104
77. Самоосвіта учителя. Чи можливо й потрібно управляти самоосвітою вчителя? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zavuch.at.ua/ load/distancijni_semanari_i_ko nferenciji/ vnutrishkilna_sistema_upravlin nja _pro-fesijnim_zrostannjam_uchi telja/samoosvita_osvita_uchite lja_chi_mozhlivo_j_potribno_up ravljati_samoosvitoju_vchitelj a/25-1-0-71
78. Самоосвіти у контексті безперервної науково-методичної підготовки учителя у системі підвищення кваліфікації // http://www.nbuv.gov.ua/ portal/soc_gum/pspo/2003_5_1/d oc_pdf/bazhenova.pdf
79. Саух П. Чого бракує нашій освіті? // Шлях освіти. – 2007. -№ 4. – С. 2
80. Симонова Т.М. Самообразование как фактор профессионального становления молодого учителя / Руководство профессиональным становлением молодого учителя: / Сб. научи, тр. - М., 1985. - с. 66-67.
81. Соціологічне дослідження Інституту соціальних технологій на замовлення Спільного проекту Міністерства освіти і науки України та Світового банку «Рівний доступ до якісної освіти в Україні» «Система освіти в оцінках громадян України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/educatio n/average/topic/rn/soc.doc
82. Соціолого-педагогічний словник / [Укл. С.У. Гончаренко, В.В.Радул, М.М. Дубінка та ін.] / За ред. В.В. Радула. - К.: «ЕксОб», 2004. – 304 с.
83. Третьяков П.И., Белая К.Ю. Дошкольное образовательное учреждение: управление по результатам. М.: Сфера. – 2007. – С.240
84. Управление персоналом организации: учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. - 3-е изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 638 с.
85. Ушинский К. Д. Педагогические сочинения: В 6 т. – Т. 1: О народности в общественном воспитании. / Педагогика. – М., – 1988. – 416 с.
86. Чеснокова И.И. Проблемы самосознания в психологии / И.И. Чеснокова. - М., 1977. -144с.
87. Шурин О. Самоосвіта як умова професійного становлення майбутнього вчителя [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua /portal/Soc_Gum/Npd/2010_1/Shu rinO.pdf
88. Яковлева Г.В. Управление самообразованием педагогов инновационных дошкольных образовательных учреждений [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ssc.smr.ru/media/jo urnals/ izvestia/2010/ 2010_3_83_89.pdf
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.