10 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Корекція вольової сфери гіперактивних дітей молодших класів допоміжної школи№ роботи: 1774
розділ: Педагогіка
тип: Курсова робота
об'єм: 38
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОРЕКЦІЇ
ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ ГІПЕРАКТИВНИХ ДІТЕЙ МОЛОДШИХ
КЛАСІВ ДОПОМІЖНОЇ ШКОЛИ
1.1. Гіперактивна поведінка дитини та її причини
1.2. Гіперактивна поведінка дітей та її прояви
1.3. Корекція емоційно-вольової сфери дитини
РОЗДІЛ 2. КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА КОРЕКЦІЇ
ГІПЕРАКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ МОЛОДШИХ
КЛАСІВ ДОПОМІЖНОЇ ШКОЛИ
2.1. Програма корекції синдрому дефіциту уваги
і гіперактивної поведінки що проводиться в допоміжній школі
2.2. Рекомендації для оптимізації спілкування між
батьками і дітьми, у яких виявлений синдром дефіциту
уваги з гіперактивною поведінкою
РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ З МЕТОЮ
ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗРОБЛЕНОЇ НАМИ КОМПЛЕКСНОЇ
ПРОГРАМИ КОРЕКЦІЇ ГІПЕРАКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ
ДІТЕЙ МОЛОДШИХ КЛАСІВ ДОПОМІЖНОЇ ШКОЛИ
3.1. Програма дослідження
3.2. Результати дослідження і їх аналіз методом
математичної статистики
3.3. Обговорення отриманих результатів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

ВСТУП
Найважливішим аспектом формування особи учені рахують розвиток емоційно-вольової сфери, що виконує функцію регуляції життєдіяльності. Аналіз теоретичної, експериментальної спадщини учених (М.Я. Басів, К.Н. Корнілов, С.Л. Рубінштейн, І.П. Павлов, Л.С. Виготській, І.М. Сеченов, А.В. Веденов, В.І. Селіванов, К.М. Гуревіч, Е.П. Ільін, і інші) показав, що вольова поведінка дозволяє людині змінювати навколишню дійсність, погодившися із знаннями законів розвитку природи і суспільства. Воля розуміється ученими як здатність людини, що виявляється в самодетерміації і саморегуляції їм своєї діяльності і різних психічних процесів. Питання про сутність волі з самого початку вивчення виявилося тісно пов’язаним з проблемою мотивації.
Дослідники (Л.І. Божовіч, В.А. Іванников, Е.П. Ільін, С.Л. Рубінштейн, В.І. Селіванов) відзначають, що, чим більше розвинута мотиваційна сфера, тим більше продуктивно дія вольової регуляції. Необхідною умовою розвитку волі, вчені називають включення суб’єкта в діяльність. Роль етичних якостей особи в здійсненні вольової поведінки вивчалася в роботах М.І. Маджарова, П.А. Рудіка, В.І. Селіванова. Автори прийшли до висновку про те, що етична спрямованість особи багато в чому сприяє здійсненню вольової поведінки. Зв’язок особового рівня з вольовими процесами підкреслювали К.А Абульханова-Славськая, Т.И. Шульга і ін.
При розгляді вольових якостей особи виникає питання про тісний зв’язок волі і емоцій. На взаємодію вольових і емоційних процесів указували психологи О.В. Дашкевіч, В.К. Калин, Л.С. Рубінштейн, В.І. Селіванов, А.І. Щербаков. Традиційним для вітчизняної психології є об’єднання емоцій і волі в єдину емоційно-вольову сферу. Виходячи з того, що дві сторони регуляції тісно зв’язано між собою і розподіл їх достатньою мірою умовно, розглянемо емоційно-вольовий розвиток як єдиний механізм саморегуляції.
Предмет дослідження - корекція вольової сфери гіперактивних дітей молодших класів допоміжної школи.
Об’єкт дослідження – гіперактивні діти.
Мета роботи полягає у дослідженні корекції вольової сфери гіперактивних дітей молодших класів допоміжної школи.
Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити наступні задачі:
1. Дослідити теоретичні основи корекції вольової сфери гіперактивних дітей молодших класів допоміжної школи
2. Запропонувати комплексну програму корекції гіперактивної поведінки дітей молодших класів допоміжної школи
3. Провести експериментальне дослідження з метою оцінки ефективності розробленої нами комплексної програми корекції гіперактивної поведінки дітей молодших класів допоміжної школи.
   
Список літератури

1. Брязгунов И.П., Касатикова Е.В.Непоседливый ребенок, или все о гиперактивных детях. - М.,2001.
2. Роженко А. Коррекция эмоционально-волевой сферы ребенка // Социальное обеспечение, 2005 - №3 февраль - с.16-17
3. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике - СПб.: Питер Ком,1999 (Серия «Мастера психологии»).
4. Выготский Л.С. Проблемы развития психики //Собр.соч. Т.3. М., 1983-С.144-146, 207,293.
5. Гаспарова Е.М. «Шустрики» и «Мямлики» //Дошкольное воспитание.-1990.-№ 4.- С.90-98.
6. Добсон А. Непослушный ребенок. -«Пенаты», «Т-Око», 1992,-С.131-149.
7. Заваденко Н.Н. Как понять ребенка: дети с гиперактивностью и дефицитом внимания. - М.:Школа-Пресс, 2000.- 112с.
8. Кошолева А.Д. Взаимодействие «взрослый-ребенок» и функциональная роль эмоциональных процессов в онтогенезе //Проблемы гуманизации воспитательно-образовательного процесса в детском саду.-Прмь,1993.С.73-87.
9. Красов В.А. Гипердинамический синдром у детей младшего школьного возраста: Автореф. дис. … канд.мед.наук.- М ., 1989-20с.
10. Кучма В.Р., Платонова А.Г. Дефицит внимания с гиперактивностью у детей России: Распространенность, факторы риска и профилактика. М.:РАРОГЬ,1997.
11. Лэдьюсон Х., Шефер Ч. Практикум по игровой психотерапии. - СПб.: Питер,2000.
12. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми.-СПб.,2000.
13. Массен П., Конджер Дж., Каган Дж., Хьюстон А. Развитие личности ребёнка. - М., 1987.
14. Ратанова Т.А., Шляхта Н.Ф. Психодиагностические методы изучения личности. -М.,1998.
15. Сапогова В.Д. Шестилетний ребенок: Вопросы и ответы.- Тула: Приокс.кн. изд.-во, 1992.-206с.
16. Шевченко Ю.С. Коррекция поведения детей с гиперактивностью и психоподобным синдромом. -М.,1997.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.