14 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Корекція розумового розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями під час занять з мовлення№ роботи: 1772
розділ: Педагогіка
тип: Курсова робота
об'єм: 32
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

ВСТУП
I. Особливості навчання і виховання розумово відсталих дітей
1.1. Особливості формування навичок навчання та трудової
діяльності у розумово відсталих дітей
1.2. Індивідуалізація як основа навчання розумово відсталих дітей
1.3. Проблема оптимізації працездатності розумово
відсталих школярів
II. Корекція розумового розвитку дітей з інтелектуальними
порушеннями під час занять з розвитку зв’язного мовлення
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП
Вади абстрагуючої, узагальнюючої та конкретизуючої функції мислення значно ускладнюють правильне самостійне узагальнення розумово відсталою дитиною тих поведінкових дій, які повинні трансформуватись у загальні ідеї - переконання, перенесення сформованих узагальнень у нову ситуацію. Неадекватність соціальної поведінки розумово відсталого може бути пов’язана також з порушенням антиципації наслідків власних дій та вчинків. У зв’язку із значним зниженням критичності та самокритичності, авторитарністю мислення розумово відсталі можуть потрапити під негативний вплив, не розуміючи необхідності чинити йому опір. Порушення самокритичності в учнів допоміжної школи є одним із тих суттєвих факторів, що ускладнюють їх самовиховання.
Порушення об’єктивності та свідомості знань пов’язані з невмінням розумово відсталих учнів виділяти суттєві ознаки об’єкта пізнання, диференціювати і абстрагувати їх від несуттєвого, охоплювати поняття достатньо повно і узагальнювати їх. Ігнорування учнями допоміжної школи всієї необхідної сукупності суттєвих ознак того, що вивчається, "забрудненість" сформованих знань другорядними, несуттєвими, часто випадковими ознаками, зумовлює неадекватне звуження або розширення обсягу засвоєних уявлень і понять, правил, закономірностей. Все це негативно відображається на застосуванні знань у діяльності.
Чітко прослідковується протягом усіх років навчання розрив між узагальненими і конкретними елементами знань розумово відсталих школярів, що особливо проявляється в оволодінні ними поняттями та закономірностями.
Якщо в навчальному процесі корекції цього недоліку не надається належна увага, то учні допоміжної школи виразно проявляють тенденцію до формального запам’ятовування визначень, одержаних у готовому вигляді, а за потреби користування відповідною узагальненою інформацією виявляють свою неспроможність у її конкретизації.
При наявності серйозних недоліків у засвоєнні розумово відсталими школярами знань про причинно-наслідкові зв’язки між і мім нами (заміна причин наслідками і навпаки, неврахування численного характеру зв’язку, випадкові відповіді із залученням задубіло закріплених у минулому досвіді відомостей, невміння диференціювати причинні і часові відношення, тенденція до відповідей-описів тощо) виявлено певну позитивну вікову динаміку в засвоєнні каузальних залежностей учнями. Проте така динаміка проявляється слабко, і це значною мірою пов’язано з факторами педагогічного характеру, зокрема, неефективним керівництвом пізнавальною діяльністю учнів по розумінню причинно-наслідкових зв’язків у навчальному матеріалі, до того ж недостатньо представлених у його змісті. Разом з тим, з’ясовано, що вже у першокласників допоміжної школи наявний деякий запас знань про елементарні причинно-наслідкові зв’язки між життєвими явищами, на який можна опиратись у навчально-виховному процесі для розвитку логічного мислення дітей-олігофренів.
Об’єкт дослідження: процес навчання дітей з вадами інтелекту.
Предмет дослідження: Корекція розумового розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями під час занять з розвитку зв’язного мовлення.
Мета дослідження: дослідити особливості корекції розумового розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями під час занять з розвитку зв’язного мовлення..
Задачі дослідження:
1. Розглянути проблему навчання і виховання розумово відсталих дітей;
2. Дослідити способи корекції розумового розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями під час занять з розвитку зв’язного мовлення.
Для досягнення поставленої мети у курсовій роботі використовувалися наступні методи дослідження: 1) вивчення інформаційних джерел із проблеми дослідження: публікації статей з даної тематики, психолого-педагогічна література, фонд підручників; 2) теоретичні методи: індукція та дедукція, аналіз і синтез; порівняння; класифікація і систематизація.
   
Список літератури

1. Бех І. Особистісно-зорієнтоване виховання: шляхи реалізації //Рідна
школа. -1999. - №12. - С. 13-17.
2. Бондар В. Основні напрямки та перспективи розвитку дефектологічної
науки в Україні //Дефектологія. - 1999. - №3. - С.2-7.
3. Бондар В.І. Підготовка учнів спеціальної школи до самостійної трудової діяльності. - К.: Рад. школа, 1988.
4. Бударньш А.А. Индивидуальный подход в обучении // Советская педагогика. - 1965. - №7. - С. 25-34.
5. Бутузов И.Т. Дифференцированное обучение - важное дидактическое
средство зффективного обучения школьников. - М.: Просвещение,
1968. - 265с.
6. Возрастные возможности усвоения знаний/ Под ред. Д.Б. Эльконина,
В.В. Давидова. - М.: Просвещение, 1966. - 344с.
7. Выготский Л.С. Проблемы дефектологии. - М.: Просвещение, 1995.
8. Выготский Л.С. Собрание сочинений. Основы дефектологии. - М.: Педагогика, 1983.
9. Дульнев Г.М. Основи трудового навчання у спеціальній школі. - М., 1969.
10. Екжанова ЕА., Стребелева ЕЛ. Системный подход к разработке программы коррекционно-развивающего обучения детей с нарушением интеллекта // Дефектология.- 1999. - № 6. - С.25-35.
11. Єременко І., Мерсіянова Г. Навчання учнів спеціальної школи користуватися знаннями і вміннями. - К.: Рад. Школа, 1971.
12. Ілляшенко Т.Д., Стадненко Н.М., Аномальна дитина в школі.- К.,1995.
13. Мачихіна В.Ф. Позакласна виховна робота у спеціальній школі. - М., 1978.
14. Певзнер М.С. Дети с отклонениями в развитии. - М.: Просвещение, 1966.
15. Певзнер М.С. Дети-олигофрены - М.,1959
16. Пінський Б.І. Психологічні особливості діяльності. - М., 1962
17. Рейда К. Готовність учнів спеціальної школи до самостійної праці.// Дефектологія. - 2002. - №2. - С. 32 - 35.
18. Родименко І. Сучасна модель супроводу дітей з особливими потребами. // Дефектологія. - 2003. - №2. - С.20 - 24.
19. Рубинштейн С.Я. Психология умственно отсталого школьника. - М.: Педагогика, 1978. - С. 260.
20. Специальная педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Л.И.Аксенова и др.; Под ред. Н.М.Назаровой. - М.: Академия, 2000. - 400 с.
21. Хохліна О. Визначення показників ефективності освітнього процесу в спеціальній школі // Дефектологія. - 2002. - №3. - С.5-9.
22. Хохліна О.П. Психолого-педагогічні основи корекційної спрямованості трудового навчання учнів з вадами розумового розвитку. - К.: Пед. думка, 2000. - 286 с.
23. Хохліна О.П., Мерсіянова Г.М. Державний стандарт освіти для спеціальної загальноосвітньої (допоміжньої) школи для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку. Освітня галузь «Технології» (початкова ланка)//Освіта. - 2003. - № 26 (5043) за 4-11 червня. - С.7.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.