17 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Самоосвіта вчителя як запорука його успішної діяльності№ роботи: 1771
розділ: Психологія
тип: Курсова робота
об'єм: 50
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ
1.1. Самоосвіта як безперервний процес саморозвитку
та самовдосконалення педагогів
1.2. Самоосвіта у контексті безперервної науково-методичної
підготовки вчителя у системі підвищення кваліфікації
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ
САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇХ РІВНЕВО-КВАЛІФІКАЦІЙНА
ДИФЕРЕ НЦІАЦІЯ
2.1. Аспекти вибору змісту і форм самоосвітньої роботи вчителів
2.2. Основні компоненти та напрямки реалізації самоосвітньої
діяльності
ВИСНОВКИ
ДОДАТК И
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП
Актуальність роботи. Науково-методичну підготовку в системі підвищення кваліфікації у широкому розумінні прийнято розглядати як один із компонентів цілісної системи безперервного професійного вдосконалення педагогічних кадрів, яка, у свою чергу, являє собою цілісну систему взаємопов’язаних дій та заходів, спрямованих на підвищення професійного й загальнокультурного рівня педагога, що забезпечують його здатність сумлінно виконувати свої обов’язки, вирішувати поставлені перед освітою завдання у відповідності з існуючими вимогами та з урахуванням сучасних досягнень науки й практики.
Виходячи з того, що науково-методична підготовка є складовою підвищення кваліфікації учителя, а та, у свою чергу, є складовою системи безперервної професійної освіти педагогічних кадрів, то науково-методична підготовка теж є процесом безперервним і триває упродовж усієї професійної діяльності педагога. Вона здійснюється на всіх рівнях підвищення кваліфікації й на всіх рівнях має свої цілі, завдання, зміст, особливості застосування форм і методів.
До складу організаційної структури науково-методичної підготовки педагогічних кадрів входить підготовка у курсовий період (інститути післядипломної педагогічної освіти), у міжкурсовий період (районні, міські методичні кабінети, шкільні методичні кабінети об’єднання) та самоосвіта педагогів, яка забезпечує справжню безперервність й виступає ще й побуджувальним чинником професійного удосконалення.
Стосовно проблеми нашого дослідження питання самоосвіти учителя та самостійності її у процесі підвищення кваліфікації є дуже актуальними, оскільки самоосвіта вчителів є важливим засобом і умовою забезпечення безперервної науково-методичної підготовки учителя.
У науковій літературі організаційно-педагогічні аспекти проблем самоосвіти учителя предметно розглядалися у розробках В.В. Борисюк [2], О.В. Бурлука [3], В. Бухлова [5], Г.Н. Сериков [34], І.В. Грабовець [9], А.К. Громцева [10], Г.Е. Зборовський [14] та інші науковці.
Разом із тим, предметного вивчення самоосвіти у контексті безперервної науково-методичної підготовки учителя у системі підвищення кваліфікації не проводилося.
Предмет дослідження – самоосвіта вчителя як запорука його успішної діяльності.
Об’єкт дослідження – основи та загальні риси розвитку та формування самоосвіти вчителя.
Мета роботи – на основі аналізу наукових джерел проаналізувати та з’ясувати основні складові самоосвіти вчителя.
Мета роботи полягає у дослідженні сутності самоосвіти вчителя як запоруки його успішної діяльності.
Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних дослідницьких завдань:
1. Визначити самоосвіту як безперервний процес саморозвитку
та самовдосконалення педагогів.
2. Проаналізувати основні аспекти вибору змісту і форм самоосвітньої
роботи вчителів.
3. Охарактеризувати напрямки реалізації самоосвітньої діяльності
Вчителів.
4. Провести аналіз рівнево-кваліфікаційної диференціації при
організації освітньої діяльності.
Під час проведення дослідження були використані теоретичні та емпіричні методи. Серед них метод вивчення наукової літератури з проблеми формування самоосвіти; порівняльний аналіз; методи математичної обробки.
Теоретичне значення дослідження забезпечується узагальненням знань щодо самоосвіти вчителя як запоруки його успішної діяльності.
Практичне значення дослідження полягає у тому, що отримані результати нашої роботи можуть бути використання на лекціях, семінарах, в підготовці висококваліфікованих фахівців галузі освіти.
   
Список літератури

1. Закон України «Про освіту»
2. Борисюк В.В. Розвиток соціально-педагогічних ідей в Україні (кінець ХІХ ст.) [Текст] / В.В. Борисюк // Теоретичні та методичні засади соціально-педагогічної підготовки вчителя: Зб. наук.-метод. пр. – Київ-Житомир, 1999. – 188 с.
3. Бурлука О. В. Самоосвіта особистості як соціокультурне явище: автореф. дис. канд. філос. наук [Текст] / О.В. Бурлука. – Харків, 2005. – 16 с.
4. Бурлука О. В. Самоосвіта особистості в інформаційному суспільстві // Основи духовного життя українського суспільства та розвиток особистості: матеріали наук. конф. за підсумками виконання комплексної цільової програми (м. Харків, 11 – 12 жовтня 2004 р.). – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2004. – С. 105 – 108. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка №13 (224), Ч. І, 2011
5. Бухлова В. Формування здатності особистості до самонавчання [Текст] / В. Бухлова // Педагогічна скарбниця Донеччини. – 2002. – №1. – С.47-49.
6. Бухлова. В. Особливості формування самоосвітньої компетентності учнів [Текст] / В. Бухлова, О.А.Тенінчева // Педагогічна скарбниця Донеччини. – 2004. – № 2. – С.33-35.
7. Вопросы взаимосвязи образования и самообразования студентов. Тематический сборник научных трудов / Под ред. Г. Н. Серикова. Челябинск, 1987. – 149 с.
8. Гончаренко С. Український педагогічний словник [Текст] / С. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – С.17
9. Грабовець І. В. Самоосвіта як інтегруюча детермінанта самореалізації молодих фахівців у професійній діяльності: автореф. дис. канд. соц. Наук [Текст] / І. В. Грабовець. – К., 2004. – С.42
10. Громцева А.К. Формирование у школьников готовности к самообразованию [Текст] / А.К. Громцева – М.: Просвещение, 1983. – 144 с.
11. Дубасенюк О.А. Методи формування професійної умілості майбутніх вчителів [Текст] / О.А. Дубасенюк // Шлях освіти. – 1998. - № 3. – С. 37-40.
12. Дубровская Ю. А. Педагогическое сопровождение самообразования студентов в условиях дистанционного обучения: автореф. дис. канд. пед. наук [Текст] / Ю. А. Дубровская. – СПб., 2005.
13. Жукевич І. П. Інноваційні методи навчання в підготовці майбутніх юристів [Текст] / І.П. Жукевич // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково- методичний журнал. – К., 2010. – Випуск 3. – С. 34 – 38.
14. Зборовський Г. Е. Самообразование как социологическая проблема [Текст] / Г. Е. Зборовський, Е. А. Шуклина // Социологические исследо-вания. – 1997. – №10. – С. 78 – 87.
15. Казаков В. А. Самостоятельная работа студентов [Текст] / В. А. Казаков – К, 1989. – 424 с.
16. Касьяненко М.Д. Самостоятельная работа студента [Текст] / М. Д. Касьяненко – К.: УМК ВО, 1988. – 280 с.
17. Клочко А. Самоосвітня діяльність вчителя як педагогічна проблема [Текст] / А. Клочко // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблема і пошук: зб. наук. праць / за ред. Т. І.Сущенко та ін. – Київ – Запоріжжя, 2005. – Вип. 36. – С. 266 – 273.
18. Козаков В.А. Самостоятельная работа студентов [Текст] / В.А. Козаков – К.: УМК ВО, 1988. – 280 с.
19. Кулюткин Ю.Н. Самоорганизация познавательной активной личности как основа готовности к самообразованию [Текст] / Ю.Н. Кулюткин – М., 1977. – 75 с.
20. Кухарев Н.В. На пути к профессиональному совершенству [Текст] / Н.В. Кухарев – М.: Просвещение, 1990. – 159 с.
21. Лебедева Е. Школа и самообразование [Текст] / Е. Лебедева // Народное образование. – 1973. - № 2. – С.73-78.
22. Малихін О.В. Методичні рекомендації для формування у майбутніх учителів потреби в професійній самоосвіті [Текст] / О.В. Малихін – Кривий Ріг: КДПУ, 2000. – 24 с.
23. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України. – 2002. – № 33. – 23 квітня.
24. Ожегов С.И. Словарь русского языка [Текст] / С.И. Ожегов – М., 1976. – 267 с.
25. Пелагейченко М. Л. Формування готовності майбутніх учителів трудового навчання до організації проектної діяльності учнів основної школи: монографія [Текст] / М. Л. Пелагейченко. – Донецьк: Юго- Восток, 2008. – 202 с.
26. Протасова Н.Г. Післядипломна освіта педагогів: зміст, структура, тенденції розвитку [Текст] / Н.Г. Протасова – К., 1998. – 176 с.
27. Протокол засідання педагогічної ради Павлиської середньої школи за 1949–1950 н. р. – № 44. – 27 арк. (Протокол № 44 від 17.04.1950).
28. Протокол засідання педагогічної ради Павлиської середньої школи за 1961–1962 н. р. – № 1. – арк. 1.
29. Протокол засідання педагогічної ради Павлиської середньої школи за 1962–1963 н. р. – № 8. – арк. 22.
30. Психологические проблемы самообразования учителя/ Под ред. Г.С. Сухобской. – М., 1986. – 98 с.
31. Пшебильский П.Г. Содержание и методика самообразования педагога-воспитателя. – М., 1984. – 80 с.
32. Руководство самообразованием школьников [Текст] / под ред. Б. Ф. Райского, М. Н. Скаткина. – М.: Просвещение, 1983. – 127 с.
33. Сабирова Г. Б. Развитие самообразования студентов педагогического колледжа: автореф. дис. канд. пед. наук [Текст] / Г. Б. Сабирова. – Казань, 2000.
34. Сериков Г.Н. Обучение как условие самоподготовки к профессиональной деятельности [Текст] / Г.Н. Сериков – Иркутск, 1985. – 137 с.
35. Сидоренко І. І. Проблеми самоосвіти особистості у вітчизняній педагогічній пресі другої половини ХІХ – початку ХХ століття: автореф. дис. канд. пед. наук [Текст] / І. І.Сидоренко. – Харків, 2006.
36. Сігаєва Л.Є. Проблема підготовки й підвищення кваліфікації вчителів у контексті неперервної освіти [Текст] // Педагогіка і психологія. – 1999. - № 3. – С.94-100.
37. Скнарь В.К. Пути совершенствования форм и методов самообразования учителей [Текст] / В.К. Скнарь – К., 1982. – 48 с.
38. Сорокин Ю.С. Развитие словарного состава русского языка в 30-90 гг. ХІХ века [Текст] / Ю.С. Сорокін – М.: Наука, 1965. – 565 с.
39. Соціолого-педагогічний словник [Текст] / За ред. В. В. Радула. – К.: «Екс Об», 2004. – 304с.
40. Сухомлинський В. О. Директор школи – керівник навчально-виховної роботи: дис. … канд. пед. наук. [Текст] / В.О. Сухомлинський – ЦДАВО України. – Ф. 5097, оп. 1, спр. 27, 456 арк.
41. Сухомлинський В. О. Розмова з молодим директором школи [Текст] / В. О. Сухомлинський // Вибр. тв.: У 5 т. – Т. 4. – К.: Рад. шк., 1977. – С. 393–626.
42. Сухомлинський В. О. Як же виховати любов до праці? [Текст] / В. О. Сухомлинський // Вибр. тв.: У 5 т. – Т. 5. –К.: Рад. шк., 1977. – С. 100–101.
43. Шпак В.П. Организация самообразования студентов педагогических вузов: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 [Текст] / В.П. Шпак – Харьков, 1994. – 158 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.