20 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

АНАЛIЗ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТI ТА ФIНАНСОВОЇ СТIЙКОСТI ПIДПРИЄМСТВА№ роботи: 1769
розділ: Фінанси
тип: Дипломна робота
об'єм: 136
винагорода автору: 500 грн

Зміст:

ВCТУП 7
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНI ТА МЕТОДИЧНI ОСНОВИ АНАЛIЗУ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТI ТА ФIНАНСОВОЇ СТIЙКОСТI ПIДПРИЄМСТВА 10
1.1. Економiчна сутнiсть категорiї «платоспроможнiсть» та «фiнансова стiйкiсть» 10
1.2. Методичні підходи до аналiзу платоспроможностi та фiнансової стiйкостi 20
1.3. Концептуальнi засади забезпечення платоспроможностi пiдприємства 41
РОЗДIЛ 2. АНАЛIЗ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТI ТА ФIНАНСОВОЇ СТIЙКОСТI ПIДПРИЄМСТВА 49
2.1. Органiзацiйно – економiчна структура ВАТ «ЗТР» 49
2.2.Аналiз капiталу та напрямки його iнвестування 57
2.3. Оцiнка ліквідності балансу, платоспроможності та типу фiнансової стiйкостi ВАТ «ЗТР» 70
2.4. Коефiцiєнтний аналiз фiнансової стiйкостi 79
2.5. Аналiз фінансових результатiв дiяльностi пiдприємства 85
РОЗДIЛ 3. ШЛЯХИ ПIДВИЩЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТI ТА ФIНАНСОВОЇ СТIЙКОСТI ПIДПРИЄМСТВА 91
3.1. Шляхи прискорення оборотності оборотних засобів з метою підвищення рівня платоспроможності 91
3.2. Оптимізацяя структури капіталу з метою підвищення рівня фінансової стійкосіт ВАТ «ЗТР» 99
ВИСНОВКИ 126
ПРОПОЗИЦIЇ 131
СПИСОК ВИКOРИCТAНИХ ДЖEРEЛ 134
ДОДAТКИ 136

ВИСНОВКИ

В дипломнiй роботi здiйснено науково-теоретичне узагальнення, проведено оцiнку та запропоновано можливi шляхи удосконалення механiзму формування формування дефіциту ліквідних активів та реалiзацiї стратегiї забезпечення фiнансової стiйкостi суб’єктiв господарювання в економiцi України як ефективного способу подолання невизначеностi та мiнливостi чинникiв зовнiшнього середовища, змiцнення конкурентної позицiї суб’єктiв господарювання та галузей вiтчизняної економiки в умовах глобалiзацiї.
Виконане дослiдження дало пiдстави зробити такi висновки.
Пiд фiнансовою стiйкiстю суб’єкта господарювання запропоновано розумiти його спроможнiсть функцiонувати протягом тривалого перiоду, одержуючи достатнiй для вiдновлення потенцiалу, виплати дивiдендiв i стабiльного розвитку прибуток, забезпечуючи при цьому економiчно обґрунтоване спiввiдношення джерел фiнансування та активiв i збалансоване надходження й виплату грошових коштiв, попри вплив внутрiшнiх i зовнiшнiх чинникiв.
Ефективним механiзмом досягнення тривалої фiнансової стiйкостi суб’єктiв господарювання є органiзацiя стратегiчного управлiння їхньою фiнансовою дiяльнiстю, важлива характеристика якої – наявнiсть механiзму адаптацiї до змiни умов функцiонування. За рiвнем впливу чинникiв зовнiшнього середовища виокремлено чотири види адаптивної реакцiї системи «iмпульс», «тривога», «аварiя», «криза», а також за рiвнем передбачуваностi змiни зовнiшнього середовища – два її типи: активна та реактивна адаптацiї.
На основі узагальнення та аналізу праць вітчизняних і зарубіжних фахівців з питань сутності платоспроможності підприємства доведено, що платоспроможність підприємства є складним динамічним поняттям, в якому поєднуються здатність у повному обсязі та у визначений термін розраховуватися за своїми зобов’язаннями за допомогою грошових коштів та інших активів та спроможність здійснювати безперервну фінансово-господарську діяльність.
Враховуючи різні підходи до визначення платоспроможності підприємства удосконалена та обґрунтована класифікація факторів, що спричиняють вплив на рівень платоспроможності. Запропонована загальна класифікація факторів, яка дозволяє системно управляти внутрішніми факторами та одночасно контролювати динаміку впливу факторів макроекономічного рівня.
Для підтримки належного рівня платоспроможності підприємства необхідно забезпечити синхронність руху вхідних та вихідних грошових потоків у процесі операційної, інвестиційної і фінансової діяльності, яка полягає у тому, щоб підприємство було забезпечено чистим грошовим потоком з позитивним значенням. При порушенні синхронності вхідних та вихідних грошових потоків, що є наслідком непослідовного розподілення у часі надходжень та витрат грошових коштів та їх еквівалентів, необхідно задіяти заходи по усуненню короткострокового чи довгострокового дисбалансу.
Аналіз методичного надбання вітчизняних та зарубіжних фахівців дозволив обґрунтувати перелік показників, які формують платоспроможність, та їх нормативні значення для харчової промисловості. Додатково до існуючого переліку показників, що використовуються для оцінки платоспроможності, пропонується включити коефіцієнт податкоспроможності підприємства та коефіцієнти синхронності. Коефіцієнт податкоспроможності свідчить про достатність високоліквідних активів для розрахунків з бюджетом. Коефіцієнти синхронності грошових потоків за видами діяльності (операційною, фінансовою, інвестиційною), а також загальний коефіцієнт синхронності дозволяють здійснювати контроль за фінансовою рівновагою підприємства шляхом збалансування грошових надходжень та витрат у часі.
На основі поглибленого аналізу фінансово-господарської діяльності ВАТ «ЗТР», а також врахування конкретних умов виробництва, збуту та грошових розрахунків уточнено нормативні значення найбільш вагомих показників оцінки платоспроможності, які набувають наступних значень: коефіцієнт покриття  1, коефіцієнт швидкої ліквідності  0,6, коефіцієнт абсолютної ліквідності  0,2, коефіцієнт податкоспроможності  1, коефіцієнт синхронності грошових потоків від операційної діяльності  1, коефіцієнт синхронності грошових потоків від інвестиційної діяльності  1, коефіцієнт синхронності грошових потоків від фінансової діяльності  1, загальний коефіцієнт синхронності грошових потоків (від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності)  1, коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості  1, коефіцієнт автономії  0,5. За умови отримання значень показників, що не відповідають нормативним, слід аналізувати чинники, які вплинули на їх формування, їх динаміку зміни та причини виникнення.
Здійснений аналіз та оцінка платоспроможності ВАТ «ЗТР»показав, що баланси є ліквідними, коефіцієнти платоспроможності підвищуються, синхронність руху грошових потоків нормальна. Однак діючі методичні підходи не дозволяли визначити, які фактори впливають на зниження платоспроможності досліджуваних підприємств. У зв’язку з цим пропонується розробка методичних підходів і інструментарію для визначення впливу окремих факторів на зміну платоспроможності.
Отже, показники ліквідності та платоспроможності мають важливе значення в системі показників діяльності підприємства, оскільки забезпечують підтримку фінансової рівноваги підприємства. Досліджуване підприємство є платоспроможним, але ряд показників ліквідності мають тенденцію до зменшення. Тому керівництву ВАТ «ЗТР» необхідно спрямувати курс на підвищення ліквідних активів та зростання платоспроможності, щоб не стати банкрутом. Ліквідність слід розглядати як стан активів у їхньому обороті, який закінчується отриманням грошових коштів, що є необхідною умовою платоспроможності. Враховуючи, що основу платоспроможності складають активи, яким притаманна різна ступінь ліквідності, можна вважати ліквідність якісною характеристикою платоспроможності.
Розроблена факторна модель для оцінки платоспроможності ВАТ «ЗТР», яка дозволяє визначити вплив кожного фактора на результативний показник. У якості результативного показника пропонується коефіцієнт покриття, що характеризує сукупні платіжні можливості підприємства, які формуються на основі врахування вхідних та вихідних грошових потоків від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Система факторів охоплює ефективність використання основних засобів, оборотних активів, виручку від реалізації товарів, робіт і послуг, виконання платіжних зобов’язань, включаючи зобов’язання перед бюджетом. Розрахунки за розробленою моделлю надають можливість постійно відстежувати зміни платоспроможності та визначати фактори, які спричинили ці зміни, що дозволить своєчасно реагувати на ризики втрати платоспроможності та опрацьовувати і реалізовувати заходи щодо їх зменшення. Апробація факторної моделі з використання інформаційної бази досліджуваних підприємств дозволила визначити, що найбільш вагомий вплив на зниження платоспроможності справляють неефективне використання основних засобів та співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості.
Результати розрахунків за факторною моделлю показали, що вагомий вплив на платоспроможність спричиняє передусім неефективне використання основних засобів через їх застарілість, фізичну та моральну зношеність, що відбивається на показниках фондовіддачі. Тому важливого значення набуває оновлення матеріально-технічної бази та модернізація основних засобів на підприємствах. З цією метою в дисертації пропонується на підприємствах харчової промисловості використання фінансового лізингу, який надає можливість підвищити технологічний рівень виробництва, розширити асортимент продукції, підвищити її якість та підтримати за рахунок цього фактору платоспроможність підприємства.
Проведений аналіз показав, що зниження платоспроможності ВАТ «ЗТР» відбувається за рахунок зростання дебіторської заборгованості внаслідок відволікання оборотних коштів. Особливості виробництва, короткі строки зберігання більшості видів продукції досліджуваних підприємств обумовили відповідну систему їх реалізації, коли продукція оплачується покупцями після її продажу. У зв’язку з цим основним завданням на ВАТ «ЗТР» повинно бути покращення управління дебіторською заборгованістю, а саме: моніторинг дебіторської заборгованості, контроль за відвантаженням продукції, складання картотеки дебіторів, проведення інкасації дебіторської заборгованості в наступному періоді, використання сучасних форм рефінансування. Суттєвого значення набуває використання маркетингових інструментів, зокрема, знижок з цін на продукцію підприємств, що сприяє збільшенню продажу готової продукції та виступає одним із засобів управління дебіторською заборгованістю. За допомогою знижок можна підвищити синхронність між вхідними та вихідними грошовими потоками та забезпечити формування позитивного чистого грошового потоку на підприємствах.
   
Список літератури

1. Абрютина М. С, Грачев А. В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учебно-практическое пособие. — 3-є изд., перераб. и доп. — М.: Издательство «Дело и Сервис». — 2001. — 280 с.
2. Азаренкова Г.М., Журавель Т.М. Фiнанси пiдприємства: Навч. посiб. для самост. вивчення дисциплiни. - К.: Знання-Пресс, 2006. – 291 с.
3. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ: Учебное пособие. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - М.: Издательство «Дело и Сервис; Новосибирск: Издательский дом «Сибирское соглашение», 2007. - 600 с.
4. Ворст К, Ревентлоу П. Экономика фирмы / Пер. с дат. Чеканского А. Н., Рождественского О. В. — М.: Высшая школа. — 1994. – 320 с.
5. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. - К.: Ника-Центр, Эльга, 2007. - 528 с.
6. Бондар Н.М. Економiка пiдприємства: Навч. посiб. - 2-ге вид., доп. - К.: А.С.К., 2006. - 400 с.
7. Бутинець Ф.Ф. Економічний аналіз: Навчальний посібник. - Житомир: Рута. - 2003. – 680 с.
8. Галасюк В. В. Об определении понятия "платежеспо- собность" в контексте концепции ССР / В. В. Галасюк // Фондовий ринок. - 2009. - № 13. - С. 26-33.
9. Грачев А.В. Анализ и управление финансовой устойчивостью предприятия: Учебно–практическое пособие. – М.: Изд – во «Финпресс», 2005. – 208 с.
10. Гриньова В. М., Коюда В. О. Фiнанси пiдприємств: Навчальний посiбник. – К.: Знання-Прес, 2006. – 424 с.
11. Давиденко Н.М. Ліквідність та платоспроможність як показники ефективності фінансового менеджменту підприємства // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - №2. - С. 36-40.
12. Економiчний аналiз: Навч. посiб. для студентiв вищих навчальних закладiв за ред. Ф.Ф. Бутинця – Житомир: ПП «Рута», 2005. – 680 с.
13. Економіка підприємства: Підручник / За ред.. Шегди А.В. – К.:Знання,2008.- 614с.
14. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: Навч. посібник. / За ред..Костенко Т.Д. – К.:ЦУЛ,2007.- 400с.
15. Економічний аналіз: Навч. посіб. / За ред.Тарасенка Н.В. - Львів: Новий Світ - 2000",2006. - 344 с.
16. Економічний аналіз: Навч. посіб. / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбатюк, за ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. - К.: КНЕУ, 2001. - 540 с.
17. Журавльова Ю. Ю. Платоспроможнiсть пiдприємства та шляхи її забезпечення (на прикладi харчової промисловостi): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 " Грошi, фiнанси i кредит" / Ю. Ю. Журавльова. - К., 2007. - 20 с.
18. Закон України «Про оподаткування прибутку пiдприємства» вiд 28. 12. 1994 р. № 334 / 94 – ВР (зi змiнами та доповненнями).
19. Зимин Н.Е. Анализ и диагностика финансового состояния предприятий. Учеб. пособ. – М.: ИКФ ЭКМОС, 2006. – 240 с.
20. Зятковський I. В. Фiнанси пiдприємства: Навч. посiбник. – К.: Кондор, 2007. – 364 с.
21. Iзмайлова К. В. Фiнансовий аналiз: Навч. посiбник. – К.: МАУП, 2005. – 152 с.
22. Крейнина М. Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности, строительстве и торговле. — М.: АО «ДИС», «МВ-Центр», 1994. — 256 с.
23. Ковалев, В. В. Финансовьй менеджмент: теория и практика [Текст] / В. В. Ковалев. -2-е изд., перераб. и доп. - М. : ТК Велби, Проспект, 2007. - 1024 с.
24. Ковалев В. В. Волкова О. Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - М., 2005. - 510 с.
25. Ковалева А,М., Лапуста М,Г. Финансы фирмы: Учебник. - 2 – изд., допол. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 493 с.
26. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фiнансовий менеджмент: Навч. посiб. - 2-ге вид., пепероб. i доп. - К.: Знання, 2005. - 485 с.
27. Лiгоненко Л.О., Тарасюк М.В. Антикризове управлiння пiдприємством. Навч. посiб. – К.: Київ. Нац. торг.-екон. ун – т, 2005. – 377 с.
28. Лайко П.А. Фiнанси пiдприємств: Пiдручник для студ. Вузiв. – К.: Знання України, 2007. – 428 с.
29. Легченко О. А. Обоснование основних направлений управления политикой платежеспособности предприятия / О. А. Легченко, И. Ф.Пономарев // Матерiали VII Мiжнар. наук. конф. студентiв i молодих учених "Економiка i маркетинг в ХХI сторiччi" (Донецьк, 19-21 травн. 2006 р.). - Донецьк : ДРУК- IНФО, 2006. - Ч. 1. - С. 196-198.
30. Макарчук І. Основні показники оцінки платоспроможності та ліквідності підприємств та методика їх визначення // Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - №7. - С. 36-41.
31. Масенко Б.П., Афонченкова Т.М. Антикризове управлiння: Навч. посiб. – К.: Вид – во Європ. ун – ту, 2005. – 264 с.
32. Островська О. Оцiнка фiнансового стану пiдприємства в умовах стандартизацiї фiнансової звiтностi // Бухгалтерський облiк i аудит. - 2009. – № 2 – С. 28 – 35.
33. Павловська О. В., Притуляк Н. м., Невмержинська Н. Ю. Фiнансовий аналiз: Навч. – метод. посiбник для самостiйного вивчення дисциплiни – К.: КНЕУ, 2007. – 388 с.
34. Партин Г.О., Загороднiй А.Г. Фiнанси пiдприємств: Навч. посiбник. - Львiв: ЛБI НБУ, 2005. – 265 с.
35. Положение (стандарт) бухгалтерского учета 10 «Дебиторская задолженность», утвержденное приказом министерства финансов Украины от 08. 10. 1999г. №237 (С изменениями и дополнениями).
36. Пономарьов I. Ф. Удосконалення механiзму управлiння полiтикою платоспроможностi пiдприємства / I. Ф. Пономарьов, О. I. Полякова, О. А. Легченко // Економiка промисловостi. - 2009. - № 1 (36). - С. 119-132.
37. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - 4-е изд., перераб. и доп. – Минск: ООО “Новое знание”, 1999. - 668с..
38. Уткин 3. И. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов.— М.: Издательство «Зеркало», — 1998. — 320 с.
39. Фiнанси пiдприємств / А. М. Поддєрьогiн, М. Д. Бiлик, Л. Д. Буряк та iнш. ; за заг. ред. А. М. Поддєрьогiна. - 7-ме вид. - К. : КНЕУ, 2008. - 552 с.
40. Фiнансовий менеджмент: Навч. посiбник / За ред. проф. Г. Г. Кiрейцева. – К.: ЦУЛ, 2005. – 526 с.
41. Фокин Н.Е. Анализ и диагностика финансового состояния предприятия. - М., 2005. – 444 с.
42. Череп А.В. Економiчний аналiз: Навч. посiб. – К.: Кондор, 2005. – 160 с.
43. Череп А.В. Фiнансова санацiя та банкрутство суб’єктiв господарювання: Пiдручник. – К.: Кондор, 2006. – 380 с.
44. Чупiс А.В. Оцiнка, аналiз, планування фiнансового становища пiдприємства: науково – методичне видання - Суми: Видавництво «Довкiлля», 2007. – 404 с.
45. Шваб Л. I. Економiка пiдприємства: Навч. посiб. для студентiв внз. – К.: Каравела, 2006. – 568 с.
46. Шегда А. В. Економiка пiдприємства: Навч. посiбник / Шегда А. В., Литвиненко Т. М., Нахаба М. Т. та iн., за ред. Шегди А. В. – К.: Знання –Прес, 2007. – 335 с.
47. Шеремет А. Д. Методика финансового анализа: Учеб. Пособие / А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин, Е. В. Негашев. — 3-є изд., перераб. и доп. — М.: Инфра-М, 2002. — 208 с.
48. Экономический анализ деятельности промышленных предприятий: Учебное пособие / Под ред. Шкарабана С.И., Сапачева М.И. и др. - Тернополь: ТАНХ, 2007. - 230 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.