14 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

АНАЛІЗ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА№ роботи: 1768
розділ: Фінанси
тип: Дипломна робота
об'єм: 114
винагорода автору: 500 грн

Зміст:

ВCТУП 6
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 9
1.1. Фінансова стійкість як економічна категорія 9
1.2.Власний капітал як основний фактор забезпечення фінансової стійкості 15
1.3.Методологічні підходи до аналізу фінансової стійкості 20
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 38
2.1 Організаційно – економічна структура відкритого акціонерного товариства «Мотор Сiч» 38
2.2.Аналіз капіталу та напрямки його інвестування 43
2.3. Оцінка типу фінансової стійкості ВАТ «Мотор Січ» 55
2.4. Коефіцієнтний аналіз платоспроможності та фінансової стійкості 62
2.5. Аналіз результатів фінансової діяльності підприємства 70
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 78
3.1 Основні напрямки до покращення фінансового стану та фінансової стійкості підприємства 78
3.2 Стратегічне управління фінансовою стійкістю та модель організації стратегічного управління фінансовою стійкістю ВАТ «Мотор Січ» 84
3.3. Економічний ефект запропонованих заходів 92
ВИСНОВКИ 103
ПРОПОЗИЦІЇ 106
СПИСОК ВИКOРИCТAНИХ ДЖEРEЛ 111
ДОДAТКИ 114

ВCТУП

Актуальність теми. В умовах ринкового середовища фінансова стійкість підприємств набуває суттєвого значення. Це насамперед обґрунтовується такими положеннями. По-перше, від фінансової стійкості підприємств залежить їх спроможність оновлювати техніку та технологію, формувати резерв виробничих потужностей, запаси товарно-матеріальних цінностей тощо. Тобто фінансова стійкість здатна забезпечити життєздатність підприємств, їх конкурентоспроможність та можливість розвитку в короткостроковій та довгостроковій перспективах. По-друге, фінансово стійкі підприємства мають переваги перед іншими підприємствами цієї ж галузі в залученні інвестицій, у виборі постачальників, у підборі кваліфікованих кадрів. По-третє, фінансово стійкі підприємства не вступають у конфлікт з державою по перерахуванню податків та неподаткових платежів та з суспільством – по виплаті заробітної плати, дивідендів.
Однак у 2009 р. 32,5% вітчизняних підприємств (не враховуючи малі підприємства) працювали збитково. Питома вага їх власного капіталу в структурі пасивів становила 43,6%. Окрім того, вони формували 86,0% оборотних активів за рахунок поточних зобов’язань, що свідчило про їх низьку ліквідність, неплатоспроможність та значну фінансову залежність від зовнішніх кредиторів та інвесторів. Оскільки мінливість та невизначеність ринкового середовища істотно впливають на фінансово-господарську діяльність вітчизняних підприємств, тому має велике значення і є надзвичайно актуальним питання щодо оцінювання їхньої фінансової стійкості. Це обґрунтовується тим, що визначення її рівня дозволить фінансовим менеджерам підприємства розробити заходи щодо зниження ризикованості фінансово-господарської діяльності, підвищення її ефективності та забезпечення фінансового розвитку.
У сучасних умовах перед суб"єктами господарювання постає проблема забезпечення фінансової стійкості. Вирішення цієї проблеми значною мірою залежить від якісної системи економічного аналізу, здатної попереджувати негативні тенденції, коригувати методи управління та зменшувати ризики можливого банкрутства. Побудова якісної системи економічного аналізу потребує формування відповідної методологічної та методичної бази.
Дослідженню питань поліпшення фінансового забезпечення, зокрема, створення умов для фінансово стійкої діяльності господарюючих суб’єктів присвячено наукові праці як вітчизняних, так і зарубіжних учених, зокрема: Е. Альтмана, І.О. Бланка, В.Х. Бівера, І.Т. Балабанова, Ф.Ф. Бутинця, Т.В. Головко, С.Б. Довбня, Н.П. Дребот, Є.В. Калюги, Г.Г. Кірейцева, А.П. Ковальова, В. В. Ковальова, Т. М. Ковальчук, М. Я. Коробова, М.І. Кульчицького, С.В. Левіцької, Р. Лису, В.О. Мец, Є.В. Мниха, О.А. Петрик, З.Ф. Петряєвої, В.М. Радіонової, Г.В. Савицької, В.К. Савчука, Р.С. Сайфуліна, Л.К. Сука, О.О. Терещенка, Н. Холта Роберта, А.В. Чупіса, В.В. Чепурко, А.Д. Шеремета та інших учених.
Незважаючи на значну кількість праць, присвячених проблемам оцінки та управління фінансовою стійкістю суб’єктів господарювання, практично відсутні розробки щодо механізму формування та реалізації стратегії забезпечення фінансової стійкості вітчизняних ділових одиниць. Виникає потреба у подальшому вивченні фінансової стійкості як економічної категорії, розробленні комплексної оцінки фінансової стійкості суб’єктів господарювання, що враховуватиме вплив чинників зовнішнього середовища. З метою забезпечення стійкого зростання вітчизняної економіки необхідно удосконалити методи державного регулювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання. Актуальність і практичне значення цих питань, необхідність їхнього системного дослідження на сучасному етапі розвитку ринкової економіки в Україні обумовили вибір теми дипломної роботи, її мету, структуру та завдання.
Метою дослідження є розроблення теоретико-методологічних основ і практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення механізму формування стратегії забезпечення фінансової стійкості підприємства.
Досягнення зазначеної мети зумовило необхідність вирішення таких завдань:
- дослідити економічну сутність поняття «фінансова стійкість» та систематизувати чинники, які впливають на її рівень;
- визначити теоретичні поняття власного капіталу як основного фактору забезпечення фінансової стійкості;
- вивчити методологічні підходи до аналізу фінансової стійкості;
- розробити комплексну методику оцінки фінансової стійкості підприємства;
- проалізувати організаційно – економічна структура відкритого акціонерного товариства;
- проалізувати капітал підприємства та напрямки його інвестування;
- оцінити тип фінансової стійкості підприємства;
- провести аналіз платоспроможності та фінансової стійкості;
- проалізувати результати фінансової діяльності підприємства;
- обґрунтувати пропозицій щодо підвищення фінансової стійкості підприємства шляхом використання сучасних методів та інструментів економічного аналізу.
Об’єктом дослідження є фінансова стійкість суб’єктів господарювання в Україні на прикладі ВАТ «Мотор Січ». Предметом дослідження є механізм формування та реалізації стратегії забезпечення фінансової стійкості суб’єктів господарювання в економіці України.
Джерела інформації для дипломної роботи - наукові публікації вітчизняних і зарубіжних учених, законодавчі та нормативні акти України, що регулюють фінансову діяльність суб’єктів господарювання. Використано також матеріали Міністерства економіки України, Міністерства аграрної політики України, Міністерства фінансів України, фахові літературні джерела, монографії, статистичну звітність Держкомстату України, річну фінансову звітність підприємств промисловості, а також аналітичні розрахунки та дослідження.
   
Список літератури

2. Положение (стандарт) бухгалтерского учета 10 «Дебиторская задолженность», утвержденное приказом министерства финансов Украины от 08. 10. 1999г. №237 (С изменениями и дополнениями).
3. Абдуллаев Н. Формирование системы анализа финансового состояния предприятия // Финансовая газета. - 2000. - № 30. - С. 45.
4. Азаренкова Г.М., Журавель Т.М. Фінанси підприємства: Навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни. - К.: Знання-Пресс, 2004. – 291 с.
5. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ: Учебное пособие. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - М.: Издательство «Дело и Сервис; Новосибирск: Издательский дом «Сибирское соглашение», 1999. - 600 с.
6. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. - К.: Ника-Центр, Эльга, 2001. - 528 с.
7. Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. - 2-ге вид., доп. - К.: А.С.К., 2005. - 400 с.
8. Грачев А.В. Анализ и управление финансовой устойчивостью предприятия: Учебно–практическое пособие. – М.: Изд – во «Финпресс», 2002. – 208 с.
9. Гриньова В. М., Коюда В. О. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Знання-Прес, 2004. – 424 с.
10. Економічний аналіз: Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів за ред. Ф.Ф. Бутинця – Житомир: ПП «Рута», 2003. – 680 с.
11. Зимин Н.Е. Анализ и диагностика финансового состояния предприятий. Учеб. пособ. – М.: ИКФ ЭКМОС, 2002. – 240 с.
12. Зятковський І. В. Фінанси підприємства: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003. – 364 с.
13. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2000. – 152 с.
14. Ковалев В. В. Волкова О. Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - М., 2000. - 510 с.
15. Ковалева А,М., Лапуста М,Г. Финансы фирмы: Учебник. - 2 – изд., допол. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 493 с.
16. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. - 2-ге вид., пепероб. і доп. - К.: Знання, 2005. - 485 с.
17. Лайко П.А. Фінанси підприємств: Підручник для студ. Вузів. – К.: Знання України, 2004. – 428 с.
18. Лігоненко Л.О., Тарасюк М.В. Антикризове управління підприємством. Навч. посіб. – К.: Київ. Нац. торг.-екон. ун – т, 2005. – 377 с.
19. Масенко Б.П., Афонченкова Т.М. Антикризове управління: Навч. посіб. – К.: Вид – во Європ. ун – ту, 2005. – 264 с.
20. Островська О. Оцінка фінансового стану підприємства в умовах стандартизації фінансової звітності // Бухгалтерський облік і аудит. - 2005. – № 2 – С. 28 – 35.
21. Павловська О. В., Притуляк Н. м., Невмержинська Н. Ю. Фінансовий аналіз: Навч. – метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни – К.: КНЕУ, 2002. – 388 с.
22. Партин Г.О., Загородній А.Г. Фінанси підприємств: Навч. посібник. - Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 265 с.
23. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник / За ред. проф. Г. Г. Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2004. – 526 с.
24. Фокин Н.Е. Анализ и диагностика финансового состояния предприятия. - М., 1999. – 444 с.
25. Цал-Цалко Ю. С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 360 с.
26. Череп А.В. Економічний аналіз: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2005. – 160 с.
27. Череп А.В. Фінансова санація та банкрутство суб’єктів господарювання: Підручник. – К.: Кондор, 2006. – 380 с.
28. Чупіс А.В. Оцінка, аналіз, планування фінансового становища підприємства: науково – методичне видання - Суми: Видавництво «Довкілля», 2001. – 404 с.
29. Шваб Л. І. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студентів внз. – К.: Каравела, 2004. – 568 с.
30. Шегда А. В. Економіка підприємства: Навч. посібник / Шегда А. В., Литвиненко Т. М., Нахаба М. Т. та ін., за ред. Шегди А. В. – К.: Знання –Прес, 2001. – 335 с.
31. Шиян Д. В., Строченко Н. І. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – К.: А.С.К., 2005. – 240 с.
32. Экономический анализ деятельности промышленных предприятий: Учебное пособие / Под ред. Шкарабана С.И., Сапачева М.И. и др. - Тернополь: ТАНХ, 1999. - 230 с.
37. Кирин Ю.П., Затонский А.В. Современные направления совершенствования и развития производства губчатого титана // Титан. – 2006. - № 5. – С.11 – 16.
39. Баланс ВАТ «Мотор Січ» (Форма №1) на 31 грудня 2007 р.
40. Баланс ВАТ «Мотор Січ» (Форма №1) на 31 грудня 2008 р.
41. Баланс ВАТ «Мотор Січ» (Форма №1) на 31 грудня 2009 р.
42. Звіт про фінансові результати ВАТ «Мотор Січ» (Форма №2) за 12 місяців 2007 р.
43. Звіт про фінансові результати ВАТ «Мотор Січ» (Форма №2) за 12 місяців 2008 р.
44. Звіт про фінансові результати ВАТ «Мотор Січ» (Форма №2) за 12 місяців 2009 р.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.