24 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Інвестиційна діяльність підприємств№ роботи: 1765
розділ: Інвестиційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 52
винагорода автору: 150 грн.

Зміст:

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1 ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 6
1.1. Особливості формування інвестиційних ресурсів на підприємстві 6
1.2. Суб’єкти інвестиційної діяльності 10
1.3. Види інвестиційних вкладень 12
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 16
2.1. Загальна економічна характеристика підприємства 16
2.2 Аналіз інвестиційних ризиків підприємства 18
2.3 Формування фінансового інвестиційного бюджету підприємства 22
2.3.1 Складання інвестиційного бюджету 22
2.3.2 Складання грошового бюджету 25
2.3.2 Складання прогнозного балансу 26
РОЗДІЛ 3 ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПЛАНУ ФІНАНСОВІЙ ПОЛІТИЦІ ПІДПРИЄМСТВА 32
3.1 Оцінка відповідності фінансового стану підприємства тактичним (оперативним) цілям бізнесу 32
3.1.1 Аналіз інвестиційних витрат 32
3.1.2 Аналіз руху грошових коштів 34
3.2 Аналіз ліквідності та фінансової стійкості підприємства 39
3.3 Оцінка відповідності фінансової діяльності підприємства інвестиційним цілям бізнесу 43
ВИСНОВОК 48
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 50


ВСТУП


Актуальніст ь теми. Радикальні економічні перетворення, які здійснюються в процесі переходу від планової до ринкової економіки, ставлять перед підприємством, як самостійно господарюючим суб’єктом, низку проблем, які вимагають якнайшвидшого вирішення. За сучасних умов однією із таких проблем є активізація інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства з метою впровадження передових досягнень науки і техніки, раціонального використання як власних, так і залучених фінансових ресурсів для створення ефективної матеріальної бази, формування стійкого фінансового стану підприємства в майбутньому. Для вирішення цих питань необхідно забезпечити раціональний і виважений підхід підприємства як суб’єкта ринку до розробки й реалізації інвестиційних проектів.
Проблеми підвищення ефективності інвестиційної діяльності знайшли своє відображення в працях вітчизняних вчених-економістів О. І. Амоші, Ю. М. Бажала, Л. К. Безчасного, М. С. Герасимчука, А. Ф. Гойка, О. В. Задорожної, А. А. Пересади, А. М. Поручника, М. Г. Чумаченка, А. А. Чухна та зарубіжних Г. Александера, Дж. Бейлі, Г. Бірмана, С. Брігхема, Л. Гітмана, М. Джонка, Ф. Фішера, У. Шарпа, Г.С. Шмідта.
Проблема підвищення ефективності інвестиційної діяльності підприємств ще не знайшла свого належного розв’язання, оскільки немає однозначних підходів до визначення ефективності інвестиційних проектів у сучасних несприятливих для підприємств кризових умовах. Потребують уточнення і подальшого вивчення питання стратегічного управління інвестиційною діяльністю, обґрунтування методів вибору варіантів інвестування в контексті стратегії розвитку підприємства. Розв’язання завдань активізації інвестиційної діяльності вимагає на сучасному етапі подальшої розробки рекомендацій у сфері розвитку методики оцінки ефективності інвестиційних проектів, визначення інвестиційних можливостей галузей підприємств України, виходячи з їх фінансово-господарський стан.
Мета і завдання дослідження. Метою курсової роботи є обґрунтування та розробка рекомендацій щодо формування і реалізації інвестиційної діяльності з урахуванням інтересів їх учасників, а також розробка економіко-математичних моделей поведінки підприємства в ринкових умовах господарювання.
Для досягнення цієї мети були поставлені й вирішенні такі основні наукові завдання:
 вияснення методики оцінки ефективності інвестицій в умовах адміністративних і ринкових методів господарювання;
 розкриття особливостей та обґрунтування впливу інвестиційного проекту на результати його реалізації;
 аналіз формування фінансового інвестиційного бюджету підприємства;
 аналіз відповідності фінансової діяльності підприємства інвестиційним цілям бізнесу.
Предметом дослідження є теоретичні та організаційно-методичні аспекти оцінки ефективності інвестиційних проектів підприємства.
Об"єкт дослідження – інвестиційна діяльність ТОВ «Радість».
Мета роботи – дослідити та проаналізувати, визначити загальні тенденції формування, фінансування та управління інвестиційною діяльністю підприємства.
Методи дослідження. У процесі дослідження використано системний підхід до оцінки ефективності інвестиційного проекту, прогнозування тенденцій інвестиційних процесів, економіко-математичні методи і моделі, методи програмування, методи статистичного аналізу.
   
Список літератури

1. Закон України “Про цінні папери та фондову біржу” від 18.06.1991 №1201-XII
2. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30.10.1996 №448/96ВР
3. Аналіз діяльності комерційного банку / За ред. Ф.Ф.Бутинця, А.М.Герасимовича. - Житомир: ГШ "Рута", 2006. - 384 с.
4. Банки и банковское дело: Учебное пособие для вузов / За ред. Балабанов И.Т. – СПб.: Питер, 2006. – 302 с.
5. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – К.: МП “ИТЕМ” ЛТД. “Юнайтед . Лондон Трейд Лимитед”. – 1995. – 448 с.
6. Валравен К.Д. Управління ризиками комерційного банку. – Вашингтон, Ін-т економічного розвитку, 2007. – 383 с.
7. Єрмошенко М. М., Плужников І. О. Аналіз і оцінка інвестиційних проектів: Навч. посібник. – 2-е вид. – К.: Національна академія управління, 2008. – 156 с.
8. Єрмошенко М. М. Комерційна діяльність посередницьких організацій: Навч. посібник. – 2-е вид. – К.: Національна академія управління, 2008. – 348 с.
9. Инвестиционньїй менеджмент. Бочаров В.В. - СПб.Питер, 2003. - 160 с.
10. Луців Б.Л. Банківська діяльність у сфері інвестицій.- Тернопіль: Економічна думка, Карт-бланш. - 2006. – С. 320.
11. Макарова М.В. Електронна комерція. - К.: Академія, 2007. - 272 с.
12. Матвієнко П.В. Iндустрiалбанк в економічній системі України. -К.: Наукова думка, 2003. - 112 с..
13. Мороз A.M. Банківські операції . - К.: КНЕУ, 2003. - 384 с.
14. Реверчук С.К. Інвестологія. - К.: Атіка, 2006. - 264 с.
15. Руденко Л.В. Організація міжнародних кредитно-розрахункових операцій в банках. - К.: Академія, 2007. - 376 с.
16. Фондовый рынок // Информационно-аналитический еженедельник.- 2008.-№8.
17. Галюк А.Ф. Процедура порівняння ефективності портфеля цінних паперів як елемент визначення інвестиційної привабливості // Актуальні пробдлеми економіки.- 2008.-№4.- С.4-7.
18. Голуб В.М. Кредитні ризики комерційних банків як об’єкт управління // Вісник КНЕУ. – 2006. - № 5. – С. 46-60.
19. Дзюблюк О. В. Сутність банківської системи та її роль в економіці ринкового типу // Фінанси України. – 2007. - №8. – С. 79 – 86.
20. Камінський А. Портфельне інвестування в Україні: статистичний підхід // Банківська справа.- 2003.-№6. – С.38-40.
21. Лукін Д., Мазило Т. Етичні аспекти бізнесу українських банків // Вісник Національного банку України. – 2006. - №2. – С. 22 – 24.
22. Луців Б. Портфельне інвестування в діяльності комерційних банків // Банківська справа.- 2003.- №5.- С.48-50.
23. Остапець А.І., Остапець А.В. Банківська система України: стан і проблеми розвитку // Фінанси України.-2008 .-№8.- С. 114-117.
24. Рябчиков М. А. Современные методы стратегического управления в банке // Актуальні проблеми економіки. – 2008. - №1. – С. 66 – 69.3
25. Тигипко С. Сучасна Україна: шляхи, форми, проблеми реформування банківської системи // Вісник Національного банку України. – 2008. - №4. – С.2 –7.
26. Шматов О. Методика визначення рейтингу банків України // Вісник НБУ. -2007.-№ 5.
27. Хорунжий С.Г. Про деякі проблеми ринку цінних паперів // Фінансові ризики.-№2. 2003.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.