20 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Методології аналізу проектних ризиків№ роботи: 1764
розділ: Інвестиційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 62
винагорода автору: 150 грн.

Зміст:

ВСТУП 4
1 МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ПРОЕКТНИХ РИЗИКІВ 7
1.1 Поняття ризику інвестиційних проектів 7
1.2 Вимір ризику 10
1.3 Аналіз (оцінка) проектних ризиків 12
1.4 Методи аналізу ризику 14
2 АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ПІДПРИЄМСТВА 22
2.1 Аналіз рівня, динаміки, структури та якості результатів інвестиційної діяльності підприємства 22
2.2 Факторний аналіз формування, розподілу та використання прибутку від інвестиційної діяльності підприємства 24
2.3 Аналіз впливу використання прибутку від інвестиційної діяльності на фінансовий стан підприємства 33
2.4 Аналіз ризиків та виробництва продукції 36
3 ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ВИРОБНИЦТВА 45
3.1 Фінансовий план і та план продажів підприємства 45
3.2 Техніко-економічне обґрунтування ефективності інвестиційної діяльності підприємства 46
3.3 Аналіз фінансової стабільності підприємства внаслідок інвестиційної діяльності 52
ВИСНОВКИ 57
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 60
   
Список літератури

1. Дребот Н.П. Інвестиційна стратегія підприємництва: засади і особливості формування в сучасних умовах. // Регіональна економіка. – 2005.– С. 56-67
2. Лук’янченко В.Б. Іноземні інвестиції в економіці України: динаміка та структура // Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. - 2004.-№ 1.
3. Лук’янченко В. Розвиток підприємництва в умовах спеціального режиму інвестиційної діяльності // Економіка України. - № 1. – 2003. – с.32-35.
4. Берл Густав і ін. Миттєвий бізнес-план. Двадцять швидких кроків до успіху / Пер. с англ./.- М.: Справа ЛТД, 2005. – 183с.
5. Белая Н. Эффективность использования иностранных инвестиций. / Бизнес-информ / 2010, №17. - с.28.
6. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. – 480 с.
7. Вітлінський В.В., Наконечний С.І., Шарапов О.Д. Економічний ризик і методи його вимірювання: Підручник. - К.: ІЗМН, 2006. - 400 с.
8. Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. – К.: Наукова думка. – 2003. – 345 с.
9. Горохів Н.Ю., Малев В.В. Бізнес-планування й інвестиційний аналіз. – М.: Інформаційно-видавничий будинок Филинъ, 2003 – 208 с.
10. Глухов В.В., Бахрамов Ю.М. Финансовый менеджмент (учасники рынка, инструменты, решения). - СП-б., 2006 - 429 с.
11. Данілов О.Д. Інвестуванні Навчальний посібник. – Видавничий Дім «Комп’ютер прес», 2006.- 364с.
12. Дедіков О.І. Інвестиції та їх роль у формуванні економічних пропорцій: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.01 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2006, - 21 с.
13. Дорошенко К. П. «Инвестиционная деятельность: теория и практика». – М.: «АиН»,2003 – 64с.
14. Ильенкова Н.Д. Инновационный менеджмент. - М. «Финансы и статистика», 2006. - 385с.
15. Ковалёв В.В. «Методы оценки инвестиционных проектов». – М.: Финансы и статистика, 2003. –144с.
16. Колтынюк Б.А. Инвестиционные проекты. Учебн. – СПб: из-во «Михайлова В.А., 2005 –422с.
17. Мазур И.И. Шапиро В.Д. Управление проектами - спраочное пособие М.: Высшая школа, 2006 – 875с.
18. Манілівського Р.Г.-Бізнес-план. Методичні матеріали. М.: Фінанси і статистика, 2006.-156 с.
19. Мельник В.В. Міжнародна інвестиційна діяльність: Навч. посібник для студ. вузів. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 249 с.
20. Меякулов Я.С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансирования инвестиционных проектов. - М.: ДКС, 2011. - 160 с.
21. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність. Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2003. – 320 с.
22. Норкотт Д. «Принятие инвестиционных решений». – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2004. – 247с.
23. Радіонова С.П. Радионов Н.В. « Оценка инвестиционных ресурсов предприятий» ( Инновационный аспект).- СПб.: Альфа, 2006.-208с.
24. Троян В.М. Спільне підприємництво. - Тернопіль: Тарнекс, 1995. - 132 с.
25. Тодрина И.В. Зарубежные инвестиции как фактор структурных преобразований в экономике переходного периода: Автореф. дис. канд. экон. наук: 08. 01. 01 / Харьковский гос. ун-т - Х., 2003. - 18 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.